JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7
Mielipiteet
9.7.2021 9.36

Lukijan kuva: Koukkunokat kävelyllä

Nyt on ai­ka siir­tyä syr­jään. Näin poh­ti vel­ku­a­lai­nen ka­las­ta­ja Rai­mo Leh­ti­maa, 70, luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten. 2018 Leh­ti­maal­le tuli täy­teen 10 vuot­ta Ai­ris­to-Vel­ku­an ka­la­ta­lou­sa­lu­een hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na. Tätä en­nen hän oli jo toi­mi­nut Vel­ku­an ka­las­tu­sa­lu­een hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1994–2008.

Mielipiteet
Uusikaupunki
5.7.2021 11.01

Lukijan kuva: kesäpäivä Urpoisten aukolla

Teh­tä­vä ei ole help­po. Tai­vas­sa­lo­lai­nen Hel­ga Aal­to­nen et­sii isään­sä, tai oi­ke­as­taan tie­toa sii­tä, kuka hä­nen isän­sä oli.

Mielipiteet
28.6.2021 16.29

Lukijan kuva

Mielipiteet
Uusikaupunki
26.5.2021 11.21

Lukijan kuva

Ku­ja­la tun­ne­taan Naan­ta­lis­sa par­hai­ten Naan­ta­li-op­paa­na jo yli 30 vuo­den ajal­ta. Raa­din mu­kaan mie­len­kiin­toi­set kier­rok­set Naan­ta­lis­sa ja Kul­ta­ran­nas­sa ovat Mir­ja Ku­ja­lan ydi­no­saa­mis­ta, hän tun­tee Kul­ta­ran­nan ja sen his­to­ri­an kuin omat tas­kun­sa. Yh­des­sä mui­den Naan­ta­lin op­pai­den kans­sa Ku­ja­la on ra­ken­ta­nut lu­kui­sia Naan­ta­lin his­to­ri­aan pe­rus­tu­via tee­ma­kier­rok­sia kai­ke­ni­käi­sil­le vie­rail­le, jot­ka hän ot­taa vas­taan avo­sy­lin. Ai­na hy­vän­tuu­li­nen Mir­ja val­loit­taa ih­mi­set au­rin­koi­suu­del­laan.

Mielipiteet
24.5.2021 10.38

Lukijan kuva

Mas­kun Le­mus­sa pal­ve­lut pa­ra­ni­vat, kun Mat­ka­huol­lon nou­to­pis­te aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me vii­kol­la Di­a­bet Cen­te­rin ti­lois­sa.

Mielipiteet
19.5.2021 12.08

Lukijan kuva

Tai­tei­li­ja Jo­han­na Kar­vo­nen kur­va­si vii­me vuo­den hei­nä­kuus­sa Le­mun syr­jä­kul­mil­la van­han ta­lon pi­haan. Vet­tä sa­toi kaa­ta­mal­la ja edes­sä nö­köt­ti huo­no­kun­toi­nen ikä­ra­ken­nus. Sil­ti os­to­pää­tös syn­tyi sil­tä is­tu­mal­ta.

Mielipiteet
7.5.2021 12.16

Lukijan kuva

1975 Ur­ho Kek­ko­nen. Koi­vis­to, Ah­ti­saa­ri, Ha­lo­nen ja Nii­nis­tö­kin ovat saa­neet oman­sa. Iso liu­ta tai­tei­li­joi­ta ja kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jia. Yh­dis­tyk­siä ja yri­tyk­siä. Ja vii­mei­sim­pä­nä 2021 Kei­jo "Kepa" Sip­po­nen.

Mielipiteet
Kustavi
29.3.2021 9.11

Lukijan kuva

Tai­vas­sa­los­sa val­tuus­ton 17 jä­se­nes­tä vaih­tuu noin puo­let. Uu­sia on joko kah­dek­san tai yh­dek­sän riip­pu­en sii­tä, mikä tu­lee tu­lok­sek­si ar­von­nas­sa sa­man ää­ni­mää­rän saa­nei­den kes­kus­tan Jen­ni Lep­pä­sen ja Kim­mo Leh­ti­sen vä­lil­lä.

Kulttuuri
25.3.2021 13.04

Lukijan kuva: rakastuneet joutsenet

Kir­kon­ky­län seu­ra­kun­ta­ko­dil­la lou­nas­ta­vat veh­maa­lai­set rip­pi­kou­lu­lai­set per­jan­tai­na vii­meis­tä ker­taa. Seu­ra­kun­ta­ko­ti on kol­men vuo­den myyn­ti­a­jan jäl­keen käy­nyt kau­pak­si. Olo on hai­kea, tun­nus­taa kirk­ko­her­ra An­te­ro Aal­to­nen.

Mielipiteet
Uusikaupunki
22.3.2021 11.31

Lukijan kuva: kultainen aamuhetki

Kus­ta­vin Vuos­nais­ten laut­ta­sa­ta­man ra­ken­nus­työt ovat val­mis­tu­mas­sa tä­män vii­kon ai­ka­na. Ah­ve­nan­maan yh­tey­sa­luk­sen lai­tu­rin on ra­ken­nut­ta­nut Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus ja ura­koi­nut Des­tia Oy. Yh­tey­sa­lus aloit­taa täl­löin lii­ken­nöin­nin uu­teen lai­tu­ri­paik­kaan. Van­ha lai­tu­ri pu­re­taan elo­kuun puo­li­vä­lis­tä al­ka­en. Työt val­mis­tu­vat ko­ko­nai­suu­des­saan syys­kuun ai­ka­na.

Mielipiteet
Uusikaupunki
19.3.2021 10.59

Lukijan kuva: laulujoutsenet turvavälein

Nais­ten Su­per­pe­sik­ses­sä ei­len kau­ten­sa tap­pi­ol­la aloit­ta­neen My­nä­mä­en Ve­san al­ku­kau­den ot­te­luoh­jel­maan tuli jo en­sim­mäi­nen muu­tos, kun ot­te­luoh­jel­mas­sa 9.6. Hel­sin­gis­sä pe­lat­ta­vak­si mer­kit­ty ot­te­lu Roi­hu-My­nä­mä­ki siir­tyy pe­lat­ta­vak­si My­nä­mä­es­sä.

Mielipiteet
19.3.2021 8.59

Lukijan kuva: joutsenet

Uu­si­kau­pun­ki­lai­nen Jen­ni Pa­ta­ma ko­kee, et­tä tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­ta on tär­keä te­ki­jä las­ten ja nuor­ten yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­ses­sä

Mielipiteet
Masku
11.11.2020 14.07

Lukijan kuva: Ilveksiä iltahämärässä

« 1 ... 4 5 6 7

Näköislehdet

Kysely