JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 »
Mielipiteet
Uusikaupunki
13.3.2023 16.36

Lukijan kuva: kaupunki kylpee auringossa

Kulttuuri
Uusikaupunki
28.11.2022 15.14

Lukijan kuva: jouluvalot syttyivät

Las­si ja Tii­na Alas­ta­lon isän­nöi­mä ja emän­nöi­mä Pa­pa­lan talo Veh­maan kau­niis­sa pe­rin­ne­mai­se­mas­sa on van­ha huo­lel­la pi­det­ty ta­lon­poi­kas­ta­lo, joka on ol­lut su­vus­sa vuo­des­ta 1924 läh­tien.

Kulttuuri
Uusikaupunki
25.11.2022 10.39

Lukijan kuva: jouluinen kirkkomaa

Nou­si­ais­ten seu­ra­kun­nas­sa käyn­nis­tyi maa­lis­kuus­sa 1-6 -luok­ka­lai­sil­le suun­nat­tu Af­ter school -toi­min­ta. Var­hais­nuo­ri­sol­le tar­jo­taan kou­lun jäl­keen kes­ki­viik­koi­sin klo 14 mah­dol­li­suus läk­sy­jen­lu­kuun tai vain va­paa­seen hen­gai­luun ka­ve­rei­den kans­sa Hen­ri­kin Ar­kil­la Mas­kun­tie 1:ssä. Li­säk­si tar­jol­la on pien­tä vä­li­pa­laa ja har­taus­het­ki.

Kulttuuri
Uusikaupunki
14.10.2022 15.14

Lukijan kuva: punatulkut

Kis­san ja ih­mi­sen suh­de on ol­lut eri­tyi­nen pit­kään. Tai­vas­sa­lon Hak­ken­pääs­sä asu­va Tu­run yli­o­pis­ton ylei­sen his­to­ri­an pro­fes­so­ri Tai­na Syr­jä­maa on tut­ki­nut kis­so­jen ja ih­mis­ten rin­nak­kai­se­loa, ja eri­tyi­ses­ti hän on kes­kit­ty­nyt 1800-lu­vun lop­puun ja 1900-lu­vun al­ku­puo­leen.

Kulttuuri
Taivassalo
10.10.2022 10.09

Lukijan kuva: järripeippo

Naan­ta­lin Löy­lyä vii­me vuon­na edus­ta­nut kil­pa­kä­ve­li­jä Jer­ry Jo­ki­nen pok­ka­si Vuo­den lä­pi­mur­to -pal­kin­non. Jo­ki­sen vii­me vuo­den me­riit­tei­hin lu­keu­tu­vat muun mu­as­sa al­le 23-vuo­ti­ai­den EM-kil­pai­luis­sa ikä­luo­kan SE-ajal­la saa­vu­tet­tu prons­si­mi­ta­li sekä Ka­le­van ki­so­jen kol­mas sija.

Kulttuuri
Uusikaupunki
30.9.2022 17.39

Lukijan kuva: taistelevat joutsenet

Kulttuuri
9.9.2022 7.44

Lukijan kuva: joutsenet

HPV eli pa­pil­loo­ma­vi­rus ai­heut­taa usei­ta eri syö­piä sekä nai­sil­la et­tä mie­hil­lä. Pa­ras kei­no suo­jau­tua tar­tun­nal­ta on HPV-ro­ko­te.

Kulttuuri
29.8.2022 11.26

Lukijan kuva: auringonlasku

Nou­si­ais­ten kun­nan vi­ran­hal­ti­jat rie­muit­se­vat rat­kai­sus­ta, jo­hon pää­dyt­tiin Hen­ri­kin yh­te­näis­kou­lun väis­tö­ti­lo­jen han­kin­nas­sa. Vä­li­ai­kais­ta ti­laa tar­vi­taan, kun kou­lun ny­kyis­tä B-osaa ryh­dy­tään pur­ka­maan uu­dis­ra­ken­nuk­sen tiel­tä.

Mielipiteet
Mynämäki
28.8.2022 9.00

Lukijan kuva: Hotelli täynnä hetkessä

Kun my­nä­mä­ke­läi­nen Hei­di Ame­deo suun­taa Suo­mes­ta koh­ti tois­ta ko­ti­aan Si­si­li­as­sa, mo­nen mie­les­sä voi ol­la kuva rau­hal­li­ses­ta lo­man­vie­tos­ta. Tä­hän Hei­di nau­rah­taa, et­tä esi­mer­kik­si vii­mek­si lo­ka­kuus­sa Si­si­li­as­sa vie­te­tyt vii­kot oli­vat niin täyn­nä asi­oi­den jär­jes­te­le­mis­tä, et­tä ran­nal­le eh­ti juu­ri ja juu­ri yh­te­nä päi­vä­nä.

Mielipiteet
23.8.2022 15.16

Lukijan kuva: Vuosnaisten kalliot

Nais­ten sa­li­ban­dy­maa­jouk­kue Sin­ga­po­res­sa 2.–10.12. pe­lat­ta­viin MM-ki­soi­hin on va­lit­tu. Lis­tal­ta löy­tyy 20 pe­laa­ja ja kym­me­nen va­ra­pe­laa­jaa mah­dol­lis­ten louk­kaan­tu­mis­ten va­ral­le.

Mielipiteet
17.8.2022 16.59

Lukijan kuva: varpunen varjossa

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue (Var­ha) ja kun­nat pyy­tä­vät asuk­kail­ta tie­toa ja mie­li­pi­tei­tä alu­een päih­de­ti­lan­tees­ta. Päih­de­ti­lan­ne­ky­se­lyl­lä kar­toi­te­taan asuk­kai­den al­ko­ho­liin, tu­pak­ka­tuot­tei­siin, huu­mei­siin ja ra­ha­pe­laa­mi­seen liit­ty­viä nä­ke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä.

Mielipiteet
Uusikaupunki
29.7.2022 17.20

Lukijan kuva: sarvik­ruu­nuinen metsän asukas

Kulttuuri
Uusikaupunki
22.6.2022 15.55

Lukijan kuva: joutsenperhe

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö myön­si kun­nil­le ja maa­kun­nil­le 1,3 mil­joo­naa eu­roa avus­tuk­sia vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­ti­hank­kei­ta edis­tä­viin sel­vi­tyk­siin ja kaa­voi­tuk­seen. Naan­ta­lin kau­pun­ki sai 13 810 eu­roa vih­re­än siir­ty­män maan­käyt­tö­sel­vi­tyk­seen Naan­ta­lin alu­eil­la. Kan­sal­li­ses­ta mää­rä­ra­has­ta myön­net­tiin myös 70 000 eu­roa Var­si­nais-Suo­men lii­tol­le maa­kun­ta­kaa­voi­tuk­sen taus­ta­sel­vi­tyk­seen, joka kos­kee kes­tä­vän ener­gi­a­huol­lon tu­le­vai­suut­ta, ti­la­tar­pei­ta ja si­joit­tu­mis­ta Var­si­nais-Suo­mes­sa.

Kulttuuri
13.6.2022 11.34

Lukijan kuva: joutsenet

Kulttuuri
30.5.2022 14.12

Lukijan kuva: ketunpoikaset

Val­lis Gra­ti­ae saa 2000 eu­roa, Naan­ta­lin VPK:n nais­ja­os­to 500 eu­roa, Naan­ta­lin re­ser­vi­a­liup­see­rit 500 eu­roa, Naan­ta­lin op­paat 3000 eu­roa, Naan­ta­lin kar­ja­lai­set 500 eu­roa ja Naan­ta­lin Mart­ta­yh­dis­tys 500 eu­roa.

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Näköislehdet

Kysely