JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
24.11.2021 6.00

Vielä kuukausi odotusaikaa

Tä­nään kes­ki­viik­ko­na on ta­san kuu­kau­si ai­kaa jou­lu­aat­toon. Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä tuo päi­vä lu­keu­tuu mo­nien vuo­si­kier­ros­sa mer­kit­tä­vim­pien het­kien jouk­koon. Vaik­kei sai­var­te­le­maan viit­si­si ryh­tyä lop­pu­vuo­den su­per­päi­vän odo­tu­sai­ka­na, niin eh­kä sen ver­ran roh­ke­nee muis­tut­taa, et­tä tä­nä­kin vuon­na jou­lu on 25. jou­lu­kuu­ta. Aat­to on edel­leen aat­to, vaik­ka sii­hen eten­kin lap­si­per­heis­sä hy­pe­tys hui­pen­tuu.

Ym­pä­ri­pyö­re­äs­ti voi to­de­ta, et­tä jou­lua voi viet­tää ja sitä vie­te­tään mo­nel­la ta­val­la. Yh­tä tyh­jän­päi­väi­nen lau­sah­dus on se, et­tei ole ole­mas­sa yh­tä ja ai­no­aa oi­ke­aa ta­paa jou­lu­juh­lin­taan. Mo­net ta­vat ovat sal­lit­tu­ja, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti pit­kiin py­hiin liit­tyy usein myös ikä­viä per­he­ta­pah­tu­mia.

Tus­kin on lii­an roh­ke­aa väit­tää, et­tä jou­lun kris­til­li­nen sa­no­ma on hii­pu­nut ih­mi­se­nem­mis­tön mie­lis­sä taka-alal­le. Tämä voi ol­la huo­no tai hyvä asia riip­pu­en kun­kin aja­tus­maa­il­mas­ta.

Toki jou­lu on sel­lais­ta ai­kaa, jol­loin seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ve­tä­vät kirk­ko­sa­lei­hin ta­val­lis­ta enem­män vä­keä. Käyn­ti jou­lu­kir­kos­sa saat­taa edel­leen ol­la mo­nil­le pe­rin­ne, vaik­kei muu­ten sun­nun­tai­sin tu­li­si­kaan käy­tyä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa.

Jou­lu­ai­ka kut­suu kir­kon ku­pee­seen myös sik­si, et­tä jo edes­men­nei­den lä­heis­ten hau­doil­le on ta­pa­na sy­tyt­tää muis­to­kynt­ti­lä. Rak­kai­taan me­net­tä­neil­le juu­ri jou­lu­käyn­ti hau­taus­maal­la saat­taa ol­la nor­mi­ta­soa her­kis­tä­väm­pi het­ki. Kun il­lan hä­mys­sä vil­kai­see ym­pä­ril­leen ja nä­kee kynt­ti­lä­lois­teen, niin ei ole ih­me, jos jon­kin­lai­nen kii­tol­li­suus­vies­ti sin­ne jon­ne­kin läh­tee.

Jos ote­taan käyt­töön li­sää ku­lu­nei­ta fraa­se­ja, niin tie­ten­kin jou­lu on eten­kin las­ten juh­la­päi­vä. Jou­lu­ka­len­te­ria on avat­tu, ton­tut ovat ken­ties ko­pu­tel­leet ik­ku­naan ja jois­sa­kin ko­deis­sa it­se Jou­lu­puk­ki saa­puu aat­to­na pai­kal­le lah­ja­säk­kien­sä kans­sa. Tämä iki­ai­kai­nen puk­ki­va­leh­te­lu on sen ver­ran hert­tais­ta, et­tä täs­tä ai­hees­ta lap­su­kai­sil­le voi­daan suol­taa soo­paa jat­kos­sa­kin, vaik­kei heil­le muu­ten saa pal­tu­ria pu­hua.

Vie­lä tu­lee kä­sit­te­lyyn yk­si ho­ke­ma: jou­lun kau­pal­li­suus. Il­man muu­ta jou­lu on vuo­den kau­pal­li­sin juh­la, jo­hon ai­van var­mas­ti liit­tyy kai­ken­lai­sen tur­han krää­sän han­kin­ta lah­ja­pa­ket­tiin. Lap­set tar­vit­se­vat pa­ket­te­ja, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti ai­kui­sil­la on jär­ki mu­ka­na kes­ki­näi­sis­sä lah­ja­vaih­dois­sa.

Vuo­si sit­ten ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ti­vat niin, et­tä esi­mer­kik­si iäk­käi­den iso­van­hem­pien ja las­ten­las­ten ta­paa­mi­set oli­vat pe­ri­aat­tees­sa kiel­let­ty­jä. Mo­ni­kin saat­taa tie­tää ta­pauk­sia, jois­sa täs­tä oh­jees­ta lip­sut­tiin.

Nyt näyt­tää pa­rem­mal­ta. Jos on ha­lua jou­lu­na su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä ta­va­ta, niin toi­vot­ta­vas­ti vi­rus­pei­joo­ni ei tätä es­tä.

Vesa Pent­ti­lä