JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.1.2022 6.00

Harrastustauko ei tapa koronaa

Val­ti­on lii­kun­ta­neu­vos­to ot­ti al­ku­vii­kol­la sel­ko­kie­li­ses­ti kan­taa kink­ki­sek­si muo­dos­tu­nee­seen ky­sy­myk­seen sii­tä, pi­täi­si­kö las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa ra­joit­taa nyt, kun päi­vit­täis­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä hui­te­lee 10 000:n kiep­peil­lä. Lii­kun­ta­neu­vos­ton vies­ti oli yk­si­se­lit­tei­nen: har­ras­tus­toi­min­ta pi­tää sal­lia, kos­ka ra­joi­tuk­sis­ta koi­tu­vat hai­tat ylit­täi­si­vät hyö­dyt.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa pää­se­vät tä­nään per­jan­tai­na ää­neen pai­kal­lis­ten ur­hei­lu­seu­ro­jen edus­ta­jat eri la­jeis­ta. My­nä­mä­en Ve­san, Uu­den­kau­pun­gin Jää-Kot­kien, Tai­vas­sa­lon Tah­din, SBS Mas­kun ja Naan­ta­lin Löy­lyn kom­men­tit tu­ke­vat vah­vas­ti lii­kun­ta­neu­vos­ton lau­sun­toa.

Kou­lu­lais­ten jou­lu­lo­man lop­pu­suo­ral­la nou­si esil­le aja­tus sii­tä, oli­si­ko ke­vät­lu­ku­kau­si pi­tä­nyt aloit­taa etä­o­pe­tuk­ses­sa. Täl­lai­seen rat­kai­suun pää­dyt­tiin taan­noin ko­ro­na-ai­ka­kau­den al­ku­met­reil­lä, mut­ta nyt op­pi­laat saa­vat kui­ten­kin naut­tia lä­hi­o­pe­tuk­ses­ta.

Kou­lu­pää­tök­ses­tä on help­po ve­tää suo­ra link­ki har­ras­tus­toi­min­taan. Ky­sy­mys kuu­luu: kun lap­set ja nuo­ret saa­vat ar­ki­päi­vi­sin ol­la te­ke­mi­sis­sä tois­ten­sa kans­sa, mikä te­ki­si il­to­jen ja vii­kon­lop­pu­jen har­ras­tus­rien­nois­ta niin vaa­ral­li­sia, et­tä niis­sä ris­ki ko­ro­na­tar­tun­to­jen vauh­dit­tu­mi­ses­ta oli­si suu­rem­pi kuin kou­lu­päi­vi­nä?

Jos las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­mis­ta ryh­dyt­täi­siin ra­jus­ti ja jopa pit­kä­kes­toi­ses­ti ra­joit­ta­maan, niin seu­rauk­set saat­tai­si­vat ol­la sel­lai­sia, et­tä ikä­vää sa­toa nii­tet­täi­siin vie­lä pit­kään. Tau­ko har­ras­tuk­sis­sa mer­kit­see il­man muu­ta sitä, et­tä osa pu­to­aa kyy­dis­tä ei­kä enää toi­min­taan pa­laa.

Mui­ta har­ras­tuk­sia vä­hek­sy­mät­tä esil­le voi­daan nos­taa lii­kun­ta ja ur­hei­lu. Move-tut­ki­muk­set ovat jo pit­kään ker­to­neet, kuin­ka suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen kun­to lui­suu ala­mä­keä. Täl­lä lie­nee vai­ku­tus­ta sii­hen, mil­lai­ses­sa ti­kis­sä ny­ky­päi­vän vä­häi­käi­set ovat ai­kui­si­na.

Lii­kun­ta­neu­vos­ton kan­taan on help­po yh­tyä: ei ko­ro­na sil­lä nu­jer­ru, et­tä lap­set ja nuo­ret tel­je­tään kou­lu­päi­vän päät­teek­si ko­ti­ka­ran­tee­niin.

Vesa Pent­ti­lä