JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.10.2021 6.00

Akseli-hanke ilman utopiaa

Ny­ky­päi­vän kai­ken­kar­vais­ten hank­kei­den lu­va­tus­sa maa­il­mas­sa voi jos­kus tul­la mie­leen aja­tus sii­tä, et­tei­vät kaik­ki pro­jek­tit eh­kä ole ta­voit­teil­taan val­ta­van tär­kei­tä nor­mie­lä­mi­sen kan­nal­ta. Hank­keil­la on ko­meil­ta kals­kah­ta­via ni­miä, joi­den ta­ka­na täh­dä­tään ja­lat ir­ti maas­ta koh­ti uto­pis­tia unel­mia. Toki jär­ke­vät hank­keet tuot­ta­vat ja ovat tuot­ta­neet pal­jon hy­vää.

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin Lupa on­nis­tua -hank­kees­sa ilah­dut­taa eten­kin sen konk­reet­ti­suus. Kuu­ta ei ta­voi­tel­la tai­vaal­ta, vaan työn­te­on ar­ki­seen aher­ruk­seen ha­e­taan ko­hen­nus­ta jopa nip­pe­li­kons­teil­ta tun­tu­vil­la uu­dis­tuk­sil­la. Täs­sä hank­kees­sa po­mot ei­vät sa­ne­le, vaan työn­te­ki­jät ovat pää­roo­lis­sa. Tämä tun­tuu jär­ke­väl­tä, kos­ka esi­hen­ki­löil­lä ei vält­tä­mät­tä ole pa­ras näp­pi­tun­tu­ma sii­hen, mitä Ak­se­lin toi­mi­pis­teis­sä päi­vit­täin puu­ha­taan.

My­nä­mä­es­sä si­jait­se­van Ak­se­lin Koi­vik­ko­ku­jan toi­min­ta­kes­kuk­sen vas­taa­va oh­jaa­ja Jon­na Kin­nu­nen ke­hui han­ket­ta esi­mer­kil­li­sek­si ta­vak­si en­na­koi­da hy­vin­voin­tia (V-SS 12.10.). Kin­nu­nen jat­koi näin: toi­vot­ta­vas­ti myös Ak­se­li-kun­tien päät­tä­jät nä­ke­vät so­te­hen­ki­lö­kun­nan ah­din­gon ja ar­von mää­rä­ra­hois­ta pää­tet­tä­es­sä.

Ak­se­li-uu­ti­nen ker­toi täl­lä ta­val­la (V-SS 7.10.): yh­ty­mä­hal­li­tus päät­ti, et­tä ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­tä pois­te­taan Ak­se­lin hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­nin, rek­ry­toin­nin ja työ­nan­ta­jai­mun pa­ran­ta­mi­seen suun­ni­tel­tu 60 000 eu­ron sum­ma. Voi ol­la, et­tä Kin­nu­sen kai­no päät­tä­jä­toi­ve kum­pu­si täs­tä Ak­se­li-rat­kai­sus­ta.

Ak­se­li on saa­nut koko his­to­ri­an­sa ai­ka­na mel­koi­ses­ti sa­pis­kaa. Asi­ak­kail­ta on tul­lut ku­raa eri vies­tin­tä­ka­na­vien kaut­ta huo­nos­ta pal­ve­lus­ta ja omis­ta­ja­kun­nat ovat pur­nan­neet kus­tan­nus­nou­sus­ta. Tus­kin sel­lais­ta tie­tä­jää on­kaan, joka osai­si var­muu­del­la sa­noa, kuin­ka osu­vaa kri­tiik­ki on ol­lut.

Uu­si maa­kun­nal­li­nen hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa. Myös täs­sä uu­dis­tuk­ses­sa on yle­viä ta­voit­tei­ta ja ken­ties han­ka­lia haas­tei­ta. Nii­hin Ak­se­li nyt osal­taan va­rau­tuu Lupa on­nis­tua -hank­kees­sa.

Vesa Pent­ti­lä