JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.7.2021 14.15

Teknisen vaaliliiton idea

Tänä vuon­na on ol­lut kri­tiik­kiä tek­nis­tä vaa­li­liit­toa koh­taan. Vii­me kun­ta­vaa­lien jäl­keen en sel­lais­ta muis­ta. Tänä vuon­na pa­kan se­koit­ti Pro, jon­ka lis­ta sai eni­ten ää­niä. Ne oli­vat pois pe­rin­tei­sil­tä puo­lu­eil­ta. Pro uho­si leh­des­sä vie­dä lä­hes kaik­ki pu­heen­joh­ta­juu­det ja ot­taa enem­mis­tön kai­kis­sa toi­mie­li­mis­sä. Hei­tä tu­lee val­tuus­toon vain vii­si ja muis­ta ryh­mis­tä 14.

Vaa­li­la­ki on teh­ty niin kum­mal­li­sek­si, et­tä jo suo­raan vaa­lies­sa suu­rim­man ää­ni­mää­rän saa­nut ryh­mä saa val­tuu­tet­tu­ja suh­tees­sa enem­män kuin pro­sent­ti­o­suus ää­nis­tä oli­si. Sen jäl­keen suh­teel­li­nen vaa­li­ta­pa val­tuus­tos­sa­kin an­taa li­säk­si pro­sent­ti­o­suut­ta suu­rem­man mää­rän paik­ko­ja mui­hin toi­mie­li­miin. Eli voit­to mo­nin­ker­tais­tuu. Tämä on var­mas­ti he­rät­tä­nyt pel­koa vä­hem­män ää­niä saa­neis­sa ryh­mis­sä.

Neu­vot­te­luil­la py­ri­tään sii­hen, et­tä mui­ta­kin ryh­miä ää­nes­tä­nei­den ää­net huo­mi­oi­daan. Ovat­han kaik­ki ää­net pe­ri­aat­tees­sa yh­tä ar­vok­kai­ta, vaik­ka vaa­li­la­ki ei sitä tu­e­kaan.

Vii­me leh­des­sä eni­ten moit­tei­ta sai Kari Sal­mi­nen. Hän on ol­lut kun­nal­li­se­lä­mäs­sä mu­ka­na jo kun­ni­oi­tet­ta­van mää­rän vuo­sia ja oli­si voi­nut jää­dä sii­tä­kin ”eläk­keel­le” an­sai­tus­ti. Nyt hän oli kui­ten­kin vie­lä mu­ka­na ja veti ää­nil­lään toi­sen­kin hen­ki­lön val­tuus­toon. Huo­ma­tes­saan, et­tei sil­lä­kään ei pit­käl­le pää­se, hän liit­tyi tek­ni­seen vaa­li­liit­toon. Muut pie­nem­mät ryh­mät to­te­si­vat sa­man on­gel­man ja tek­ni­nen vaa­li­liit­to oli help­po koo­ta.

On­ko Sal­mi­nen sit­ten de­ma­ri tai ko­koo­muk­sen neu­vot­te­li­jat? Ei­kö meis­sä kai­kis­sa elä pie­ni de­ma­ri ai­na sil­loin, kun puo­lus­tam­me köy­hiä ja heik­ko­ja? Pe­rus­suo­ma­lais­ten ar­vois­ta ja pe­ri­aat­teis­ta en ole pääs­syt pe­ril­le seu­ra­tes­sa­ni val­ta­kun­nan po­li­tiik­kaa. Ai­na­kaan maa­han­muut­to ei ole Nou­si­ais­ten on­gel­ma tai on­ni. Myös­kään pon­nis­te­luis­ta puo­lu­een hy­väk­si ei nä­kö­jään saa kii­tos­ta.

Tek­ni­nen vaa­li­liit­to on kuin yh­teis­työp­ro­jek­ti, jon­ka puo­lu­eet to­teut­ta­vat. Voi­tai­siin ra­ken­taa vaik­ka leik­ki­mök­ki päi­vä­ko­din pi­hal­le tal­koo­voi­min. Jo­kai­ses­ta puo­lu­ees­ta tu­li­si tal­koo­vä­keä. Mök­ki pi­tää koo­ta oh­jei­den mu­kaan ei­kä puo­lu­e­kan­nal­la ole mer­ki­tys­tä. Mi­kä­li yh­teis­työ li­sää muu­ten­kin puo­lu­ei­den kes­ki­näis­tä yh­teis­työ­ky­kyä, niin sii­tä­hän on pelk­kää etua pää­tök­sen­te­os­sa.

Olen ai­na sor­ret­tu­jen puo­lel­la.

Tert­tu Hyp­pä­nen