JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
11.9.2023 11.15

Taksimatkoissa toimi­mat­to­muutta

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een vam­mais­neu­vos­to on saa­nut pa­lau­tet­ta va­paa-ajan tak­si­mat­ko­jen toi­mi­mat­to­muu­des­ta. On­gel­mat ovat tul­leet esil­le uu­den tak­si­lain tul­tua voi­maan.

Kai­kil­la tu­lee ol­la oi­keus liik­kua vam­mas­ta tai sai­rau­des­ta riip­pu­mat­ta. Jul­ki­nen lii­ken­ne Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la ei ole vie­lä es­tee­tön, ei­vät­kä kaik­ki pys­ty liik­ku­maan jul­ki­sis­sa kul­ku­neu­vois­sa tai oma­toi­mi­ses­ti. Jo­kai­sen pe­ru­soi­keuk­sien, ku­ten liik­ku­mis­va­pau­den, osal­li­suu­den ja har­ras­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si toi­mi­vien tak­si­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen Var­has­sa on kes­keis­tä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vam­mais­neu­vos­to edel­lyt­tää kan­na­no­tos­saan laa­duk­kai­ta tak­si­pal­ve­lui­ta kai­kil­le nii­tä tar­vit­se­vil­le sekä odot­taa pää­se­vän­sä osal­lis­tu­maan kil­pai­lu­tus­ten val­mis­te­luun sekä pal­ve­lun laa­dun ja toi­min­nan seu­ran­taan.

Käy­tän­nön on­gel­mak­si on usein nous­sut se, mi­ten pie­nem­mis­sä kun­nis­sa on vai­ke­aa, el­lei mah­do­ton­ta, saa­da tak­sia va­paa-ajan kyy­tei­hin oman kun­nan si­säl­lä. Oli­si myös tär­ke­ää mah­dol­lis­taa eri paik­ka­kun­nil­le liik­ku­mi­nen Var­si­nais-Suo­men si­säl­lä.

Täl­lä het­kel­lä tak­sien saa­ta­vuus ja pal­ve­lu­jen laa­duk­kuus ovat eriy­ty­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa voi­mak­kaas­ti, mikä nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti muun mu­as­sa niin, et­tä jol­lain alu­eel­la va­paa-ajan tak­sin saa ti­lat­tua vii­des­sä mi­nuu­tis­sa ja jos­sain ei ol­len­kaan. Tämä aset­taa ih­mi­siä eri­ar­voi­seen ase­maan asui­na­lu­ees­ta riip­pu­en, min­kä on hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la muu­tut­ta­va hei­ken­tä­mät­tä kui­ten­kaan jo toi­mi­via pal­ve­lu­ja.

Vaa­dim­me, et­tä tä­hän on­gel­maan eli tak­sien no­pe­aan saa­ta­vuu­teen, hen­ki­lö­kun­nan osaa­mi­seen ja toi­mi­vaan ka­lus­toon pa­nos­te­taan eri­tyi­sen pal­jon vam­mais­neu­vos­toa osal­lis­ta­en. Ha­lu­am­me, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­lam­me jo­kai­nen voi liik­kua omi­nai­suuk­sis­taan riip­pu­mat­ta yh­den­ver­tai­ses­ti.

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een vam­mais­neu­vos­to