JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Mynämäki
13.4.2021 16.34

Lomautuksista pitkä keskustelu

Mei­na­si käy­dä vai­ke­ak­si uu­ti­soi­da My­nä­mä­en val­tuus­ton maa­nan­tai­ses­ta ko­kouk­ses­ta, kun etä­ko­kous kyl­lä nä­kyi ne­tin kaut­ta, mut­ta ään­tä ei kuu­lu­nut.

Kun ko­kous­ku­va­kin oli pik­kui­sen epä­sel­vä, ja osal­la val­tuu­te­tuis­ta mas­kit naa­mal­la, ei huu­lil­ta­lu­ku­kaan oli­si on­nis­tu­nut.

Puo­li­sen tun­tia ko­kouk­sen al­ka­mi­sen jäl­keen saa­tiin kun­nan­vi­ras­tol­la ko­kous­jär­jes­tel­män ja yo­u­tu­ben vä­li­nen vika kor­jat­tua, ja toi­mit­ta­ja­kin pää­si kuu­los­te­le­maan ko­kous­ta lo­mau­tus­kes­kus­te­lun al­ku­met­reil­lä.

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­me­na teh­tä­vät lo­mau­tuk­set jat­ku­vat, vaik­ka ko­koo­mus esit­ti nii­den pe­ru­mis­ta, kos­ka kun­nan ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on nyt pa­rem­pi kuin sil­loin, kun lo­mau­tuk­sis­ta pää­tet­tiin.

Vaik­ka ko­koo­muk­sen esi­tys tuli hy­vä­tyk­si ää­nin 17–10, 7 tyh­jää, vi­ran­hal­ti­joi­den työ­hön kuu­luu sil­ti sel­vit­tää lo­mau­tus­ten lain­mu­kai­suus.

Tun­tui ni­mit­täin sil­tä, et­tä use­am­mal­le­kin tuli jok­seen­kin uu­te­na tie­to­na Pet­ri Var­jo­sen (sd.) pu­heen­vuo­ros­saan esit­tä­mät la­ki­fak­tat.

– Ai­na kun joku lo­mau­te­taan, se edel­lyt­tää pe­rus­teen ole­mas­sa oloa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti jo­kai­sen osal­ta vie­lä lo­mau­tus­het­kel­lä ja koko lo­mau­tuk­sen ajan. Mi­kä­li pe­rus­te jos­sain vai­hees­sa lak­kaa, hen­ki­löä ei voi­da enää lo­maut­taa vaik­ka pää­tös asi­as­ta oli­si jo teh­ty. Eli ai­na voi esit­tää ky­sy­myk­sen liit­ty­en pe­rus­teen ole­mas­sa oloon ja ar­vi­oi­da, on­ko nii­tä enää ole­mas­sa vai ei, Var­jo­nen muis­tut­ti.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Myl­ly­mä­ki (kesk.) näki asi­an niin, et­tä lo­mau­tuk­set oli­vat vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa vä­hi­ten huo­no vaih­to­eh­to, jol­la pys­tyt­tiin suo­jaa­maan kun­nan pal­ve­lut ja ta­lous krii­siy­ty­mi­sel­tä. Hän pyy­si­kin kun­nan­joh­ta­ja Sei­ja Ös­ter­ber­giä ker­to­maan val­tuus­tol­le, on­ko ju­ri­di­nen pe­rus­te lo­mau­tuk­sil­le edel­leen ole­mas­sa vai ei.

Kyl­lä tai ei -vas­taus­ta ei saa­tu, mut­ta kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­ti, et­tä ta­lous­ti­lan­ne on huo­no ei­kä mi­kään näy­tä, et­tä se oli­si pa­ra­ne­mas­sa. Niin vuo­den 2021 ta­lou­sar­vio kuin suun­ni­tel­ma­vuo­si 2022 ovat voi­mak­kaas­ti ali­jää­mäi­siä.

Kes­kus­te­lus­sa kuul­tiin pu­heen­vuo­ro­ja lo­mau­tus­ten puo­les­ta ja vas­taan.

Tai­na Lai­ti­nen (My­nä­mä­ki 3000) kri­ti­soi sitä, et­tei no­pei­ta sääs­tö­rat­kai­su­ja et­sit­tä­es­sä aja­tel­tu sitä, et­tä lo­mau­tuk­set kas­vat­ta­vat ku­lu­ja tu­le­vai­suu­des­sa. Hän muis­tut­ti, et­tä vaik­ka esi­mer­kik­si opet­ta­jien lo­mau­tuk­set kes­ki­te­tään ope­tus­päi­vien si­jaan suun­nit­te­lu­päi­viin, sil­lä­kin on vai­ku­tuk­sen­sa ope­tuk­seen, kun opet­ta­jil­la ei ole ai­kaa suun­nit­te­luun.

Toi­sel­la puo­len taas esi­mer­kik­si Sari Kan­to­nen (kesk.) muis­tut­ti, et­tä lo­mau­tus­ten an­si­os­ta kun­nal­la on ra­haa sen ver­ran et­tä pär­jä­tään, vii­ta­ten sii­hen et­tä val­ti­ol­ta saa­dun mil­joo­nan eu­ron har­kin­nan­va­rai­sen avus­tuk­sen edel­ly­tyk­se­nä oli­vat kun­nan omat sääs­tö­toi­met. Ja vii­me vuon­na niis­tä to­teu­tet­tiin vain lo­mau­tuk­set.

– Jos nyt vaa­ran­ne­taan tämä, mil­lä kei­noil­la me sit­ten ol­laan ta­lout­ta ta­sa­pai­not­ta­mas­sa?, hän ky­syi.

Vai­ke­an asi­an kä­sit­te­le­mi­nen etä­nä on var­mas­ti han­ka­lam­paa kuin kas­vo­tus­ten sa­mas­sa val­tuus­to­sa­lis­sa. Sil­ti kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja kak­si neu­vot­te­lu­tau­ko­a­kin to­teu­tui – ku­kin puo­lue hoi­ti yh­tey­den­pi­don sen ai­ka­na omil­la kei­noil­laan.

Mut­ta he­del­mäl­li­sem­pää kes­kus­te­lu ja asi­an kä­sit­te­ly var­mas­ti oli­si ol­lut pai­kan pääl­lä koh­da­ten.

Kai­ken­lai­sia jär­jes­te­ly­jä on kun­nis­sa näi­nä etä­ko­kous­ten ai­koi­na teh­ty. Mie­len­kiin­toi­sel­ta rat­kai­sul­ta kuu­los­ti esi­mer­kik­si taan­noi­nen Sä­ky­län val­tuus­ton ko­kous, jos­sa yk­si val­tuu­tet­tu vaa­ti hen­ki­lö­va­lin­nas­sa sul­jet­tua lip­pu­ää­nes­tys­tä.

Sin­ne sit­ten hu­ris­te­li­vat val­tuu­te­tut kun­nan­vi­ras­tol­le yk­si­tel­len su­jaut­te­le­maan lap­pu­jaan ää­nes­ty­suur­naan, kuka mis­tä­kin, ja joku il­mei­sen kau­kaa­kin.

Sari Hon­ka­sa­lo