JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.11.2023 13.10

En aio enää vaieta

Olen au­toi­le­va duu­na­ri, täl­lä het­kel­lä lo­mau­tet­tu, teh­nyt ikä­ni töi­tä en­kä tie­naa ih­meel­li­ses­ti. Lii­tyin pe­rus­suo­ma­lai­siin, kos­ka koin per­su­jen puo­lus­ta­van työs­sä­käy­viä suo­ma­lai­sia, jot­ka mak­sa­vat ve­ron­sa ja pi­tä­vät va­lot pääl­lä Suo­mes­sa.

Duu­na­rei­ta on ku­rit­ta­nut eni­ten ben­san, ruu­an ja asu­mi­sen hin­to­jen nou­su. Mak­se­tut ve­rot tun­tu­vat ka­to­a­van mus­taan auk­koon, jos­ta ei saa ta­kai­sin mi­tään. Tiet ra­pis­tu­vat ja pe­rus­pal­ve­lut ei­vät toi­mi. Hal­li­tus toi­sen­sa pe­rään on se­li­tel­lyt pal­jon ja teh­nyt hy­vin vä­hän.

Odo­tin, et­tä asi­oi­ta alet­tai­siin kor­ja­ta, kun pe­rus­suo­ma­lai­set pää­se­vät hal­li­tuk­seen. Odo­tuk­set oli­vat suu­ret, sil­lä ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten asi­at oli­vat ker­ran­kin esil­lä. Tie­sin, et­tä ikä­vi­ä­kin pää­tök­siä jou­dut­tai­siin te­ke­mään ja olin val­mis ne hy­väk­sy­mään. Val­ti­on ta­lous on hei­kos­sa kun­nos­sa. Kun hal­li­tus muo­dos­tet­tiin, oh­jel­mas­ta tun­tui löy­ty­vän hy­vää ja huo­noa.

Mitä enem­män asi­at ovat syk­syn ai­ka­na tul­leet esiin, sitä enem­män koen olo­ni pe­te­tyk­si. Hal­li­tus koh­dis­taa kaik­ki hei­ken­nyk­set ja leik­kauk­set jäl­leen ker­ran työs­sä­käy­viin suo­ma­lai­siin. Sa­maan ai­kaan rik­kai­den ve­ro­tus­ta ke­ven­ne­tään kaik­kein eni­ten. He ei­vät osal­lis­tu ta­lous­tal­koi­siin mil­lään ta­val­la enem­pää kuin en­nen­kään. Mi­nus­ta tämä ei ole rei­lua. Vei­kö ko­koo­mus pe­rus­suo­ma­lai­sia hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa kuin päs­siä na­rus­sa?

Työ­mat­ka­vä­hen­nys­tä lei­ka­taan mo­lem­mis­ta päis­tä niin ra­jus­ti, et­tei sitä ben­sa­ve­ron ale kor­vaa. Yli­pää­tään alen­nuk­sen oli­si pi­tä­nyt ol­la reip­paas­ti isom­pi. An­si­o­si­don­nai­sen oma­vas­tuu­päi­vien li­säyk­set syö­vät jo en­si vuon­na duu­na­rei­den koko tu­lo­ve­ro­a­len niil­tä, joi­den koh­dal­le osuu kah­den vii­kon lo­mau­tus.

Mah­dol­li­suus ly­hen­tää työn­te­ki­jän va­roi­tu­sai­ka en­nen pal­kan­mak­sun kat­ke­a­mis­ta al­le 50 hen­gen yri­tyk­sis­sä vain viik­koon, aset­taa mon­ta ih­mis­tä mah­dot­to­maan ase­maan. Las­ku­ja ei voi noin vain ly­kä­tä ja lap­sil­la on tar­pei­ta, har­ras­ta­mi­nen mak­saa. Työt­tö­myys­tur­van ta­soa lei­ka­taan. Tu­loil­la­ni se tar­koit­taa ton­nia, joka ei rii­tä mi­hin­kään. Työs­sä­o­lo­eh­don pi­den­tä­mi­nen puo­les­ta vuo­des­ta vuo­teen ei hel­po­ta työn­haus­sa. Töi­tä ei nyt­kään ole tar­jol­la.

Leik­kauk­sis­ta ja hei­ken­nyk­sis­tä suu­rin osa hyö­dyt­tää vain yri­tyk­siä ja suu­ri­tu­loi­sia. Val­ti­on ta­lout­ta ja työl­li­syyt­tä niil­lä ei pa­ran­ne­ta. Sik­si val­tio vel­kaan­tuu nyt yh­tä pal­jon kuin pu­na­vih­rei­den ol­les­sa val­las­sa. Vie­lä­kään kes­ki­ös­sä ei­vät ole Suo­men ja suo­ma­lais­ten asi­at, vaan ide­o­lo­gi­nen etu­ryh­mä­po­li­tiik­ka. Tätä on pe­rus­duu­na­rin mah­do­ton­ta ym­mär­tää tai hy­väk­syä.

Tä­hän as­ti olen ol­lut hil­jaa. Olen us­ko­nut, et­tä Riik­ka Pur­ra ja muut per­su­po­lii­ti­kot ym­mär­tä­vät no­pe­as­ti tul­leen­sa hui­ja­tuik­si. Ryh­ty­vät vaa­ti­maan muu­tok­sia hal­li­tu­soh­jel­maan ja puo­lus­ta­vat työs­sä­käy­viä. Työn­te­ki­jät ovat ker­to­neet vas­tus­ta­van­sa leik­kauk­sia ja hei­ken­nyk­siä. Puo­lus­ta­jia on löy­ty­nyt vain am­mat­ti­lii­tois­ta. Pur­ra on sen si­jaan hyö­kän­nyt duu­na­rei­ta vas­taan ja syyt­tä­nyt va­leh­te­lus­ta. Leik­kauk­set ovat kuu­lem­ma vain de­ma­rei­den pro­pa­gan­daa.

Jat­kos­sa en aio vai­e­ta. Ha­lu­an, et­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten joh­to ym­mär­tää, et­tä sa­dat tu­han­net hei­tä ää­nes­tä­neet luot­ti­vat tei­dän aja­van hei­dän asi­oi­taan ja ovat nyt oi­keu­te­tus­ti pet­ty­nei­tä. Oli vir­he us­koa per­sui­hin, joka ryh­tyi Ko­koo­muk­sen kri­tii­kit­tö­mäk­si apu­puo­lu­eek­si kyy­kyt­tä­mään suo­ma­lais­ta duu­na­ria.

Toi­von, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set kor­jaa­vat kurs­si­aan ja hal­li­tus pe­ruu työn­te­ki­jöi­hin koh­dis­tu­vat koh­tuut­to­mat hei­ken­nyk­set.

Mat­ti Ha­tu­nen

Koh­ta en­ti­nen per­su­duu­na­ri Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta