JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Uusikaupunki
12.2.2021 16.04

Ugissa haastetaan kaupunkilaiset ja yrittäjät jäälyhtyjen tekoon

Jen­ni Ky­län­pää

Uu­den­kau­pun­gin elin­kei­no­pal­ve­lut ja nuk­ke­te­at­te­ri­tai­tei­li­ja Kert­tu Aal­to­nen ovat an­ta­neet pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le ja yk­si­tyis­hen­ki­löil­le jää­lyh­ty­haas­teen. Jää­lyh­ty­jen toi­vo­taan pi­ris­tä­vän ko­ro­na-ai­kaa.

– Yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat tuo­da lyh­dyt kau­pun­gin to­ril­le Rau­han muis­to­mer­kil­le, yri­tys­ten taas toi­vo­taan lait­ta­van jää­lyh­ty­jä si­sään­käyn­tien­sä lä­hei­syy­teen, pal­ve­lu­sih­tee­ri Tei­ja Iso­tu­pa elin­kei­no­pal­ve­luis­ta sa­noo.

Rau­han muis­to­mer­kil­le tuo­ta­viin jää­lyh­tyi­hin ei saa lait­taa oi­ke­aa elä­vää kynt­ti­lää, mut­ta pat­te­reil­la toi­mi­vat led-kynt­ti­lät sal­li­taan.

Tei­ja Iso­tu­pa ja Kert­tu Aal­to­nen sa­no­vat, et­tä jää­lyh­ty­jen te­ke­mi­nen tä­män het­ki­sil­lä pak­ka­sil­la on help­poa.

– Jos jää­lyh­tyä ha­lu­aa ko­ris­tel­la, niin mi­tään tus­kin tar­vit­see läh­teä os­ta­maan, vai voi hyö­dyn­tää ihan sitä mitä ko­toa sat­tuu löy­ty­mään, Tei­ja Iso­tu­pa sa­noo.

Kert­tu Aal­to­nen on tuo­nut Rau­han muis­to­mer­kil­le en­sim­mäi­set jää­lyh­dyt, ja ko­ris­tei­na niis­sä on ni­me­no­maan kaik­kea mitä sil­lä het­kel­lä on ko­toa löy­ty­nyt: muun mu­as­sa ok­sia, tulp­paa­ne­ja, he­del­miä ja van­ho­ja maus­tei­ta. Vä­ril­li­sek­si jää­lyh­dyn saa vaik­ka pu­na­juu­ri­lie­mel­lä.

– Lap­set ovat var­mas­ti in­nos­tu­nei­ta jää­lyh­ty­jen te­ke­mi­ses­tä, heil­le tämä voi ol­la erään­lai­nen tie­de­seik­kai­lu. Sik­si kan­nus­tan van­hem­pia ot­ta­maan lap­set mu­kaan jää­lyh­ty­jen te­koon ja vaik­ka päi­vä­ko­dit­kin, Kert­tu Aal­to­nen sa­noo.

Kun pak­ka­set ovat ohi, Rau­han muis­to­mer­kin edus­tan sii­vouk­ses­ta huo­leh­tii kau­pun­ki. Jää­lyh­ty­haas­te on voi­mas­sa niin kau­an kun pak­kas­ta riit­tää.