JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kevään iltasoitot ja kesän vesperit soittaa Teemu Luotohaara.

Kevään iltasoitot ja kesän vesperit soittaa Teemu Luotohaara.

Jorma Räsänen

Kulttuuri
Naantali
30.4.2021 17.40

Toukokuussa kuullaan jälleen keväisiä iltasoittoja Naantalin kirkon tornista

Naan­ta­lis­sa al­kaa va­pun­päi­vä­nä 1.5. tou­ko­kuun il­ta­soi­tot, jot­ka kuul­laan Naan­ta­lin kir­kon tor­nis­ta trum­pe­til­la soi­tet­tu­na joka il­ta kel­lo 19 koko kuun ajan. Mu­siik­kie­lä­myk­sen jär­jes­tä­vät Naan­ta­lin kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja Naan­ta­lin seu­ra­kun­ta.

Il­ta­soi­tot soi­vat jo kol­mat­ta ker­taa Naan­ta­lis­sa. Vii­me vuo­den ke­vääl­lä tou­ko­kuun il­ta­soit­to­ja kuul­tiin rei­lun kah­den vii­kon ajan, ja jou­lu­kuus­sa soi­vat jou­lui­set il­ta­soi­tot niin ikään trum­pe­til­la soi­tet­tu­na.

– Ha­lu­sim­me pi­ris­tys­tä tä­hän ra­joi­tus­ten ai­kaan, kun ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen on ol­lut mah­do­ton­ta. Vii­me ke­vään soi­tois­ta tul­leen hy­vän pa­laut­teen pe­rus­teel­la kau­pun­ki­lai­set pi­ti­vät kuu­le­mas­taan ja ot­ti­vat soi­tot hie­nos­ti il­ta­kä­ve­lyn ohei­soh­jel­mak­si, ker­too Naan­ta­lin kau­pun­gin kult­tuu­ri- ja vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Anu Ant­ti­la.

– Il­ta­soi­toil­la ha­lu­taan tuo­da hy­vää miel­tä ja iloa elä­vän mu­sii­kin kaut­ta. Soit­to­ai­ka il­ta­seit­se­mäl­tä on vie­lä sel­lai­nen, et­tä lap­set­kaan ei­vät ole eh­ti­neet men­nä nuk­ku­maan, vaan mu­siik­kia voi tul­la kuun­te­le­maan oman po­ru­kan kes­ken. Il­ta­soi­tot voi ot­taa vaik­ka jo­kail­tai­sek­si ru­tii­nik­si, ja sa­mal­la voi ihail­la kir­kon ym­pä­ris­tös­sä ke­vään ete­ne­mis­tä, Naan­ta­lin seu­ra­kun­nan kant­to­ri Mii­ka Har­ti­kai­nen to­te­aa.

Tänä ke­vää­nä kuul­laan vii­me vuo­den ta­voin suo­ma­lai­sia kan­san­lau­lu­ja ja muu­ta ke­vää­seen so­pi­vaa mu­siik­kia. Har­ti­kai­nen ker­too, et­tä il­ta­soit­to­jen kap­pa­leis­sa saa­te­taan kuul­la myös tou­ko­kuun juh­la­päi­viin, esi­mer­kik­si vap­puun ja hel­lun­tai­hin so­pi­via, kuo­ro­lai­sil­le tut­tu­ja kap­pa­lei­ta.

Il­ta­soit­to­jen taus­tal­la on Naan­ta­lin tun­net­tu ja pi­det­ty ke­sä­pe­rin­ne, ves­per­soit­to. Ves­pe­ris­tä il­ta­soi­tot ero­a­vat pait­si ajan­koh­dan ja kap­pa­lei­den puo­les­ta, myös soit­to­suun­nal­taan: pe­rin­tei­set ves­pe­rit soi­te­taan kol­meen suun­taan, pre­si­den­til­le koh­ti Kul­ta­ran­taa, kau­pun­gil­le ja me­rel­le, mut­ta il­ta­soi­tot kuul­laan vain yh­teen suun­taan eli kau­pun­kiin päin.

Tou­ko­kuun il­ta­soi­tot soit­taa trum­pe­til­la Tee­mu Luo­to­haa­ra, joka on soit­ta­nut Naan­ta­lin ves­per­soi­tot vuo­des­ta 2013 läh­tien.

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä al­kaa ves­per­soit­to, joka soi­te­taan kel­lo 20 pe­rin­tei­tä kun­ni­oit­ta­en ai­na 31.8. saak­ka. En­nen ves­per­soit­toa Van­han­kau­pun­gin ran­nas­sa Trum­put­ta­ja ke­hot­taa rum­mu­tuk­sel­laan kau­pun­gin vä­keä hil­jen­ty­mään ja kuun­te­le­maan soit­toa.

Ves­per­soit­to on yk­si Naan­ta­lin van­him­mis­ta yh­tä­jak­soi­sis­ta ke­sä­pe­rin­teis­tä. En­sim­mäi­sen ker­ran ves­per kuul­tiin Naan­ta­lis­sa jo vuon­na 1924.