JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
15.2.2021 12.52

Residenssihaku aukeaa maaliskuussa

Ha­ku­ai­ka Mie­toi­sis­sa si­jait­se­vaan Ko­neen Sää­ti­ön yl­lä­pi­tä­mään Saa­ren kar­ta­non kan­sain­vä­li­seen tai­tei­li­ja­re­si­dens­siin vuo­del­le 2022 al­kaa apu­ra­ho­jen verk­ko­pal­ve­lus­sa 1.3. ja päät­tyy 31.3. klo 16.

Re­si­dens­si­paik­kaa voi­vat ha­kea yk­sit­täi­set eri alo­jen suo­ma­lai­set ja ul­ko­mai­set am­mat­ti­tai­tei­li­jat, kir­jai­li­jat, kään­tä­jät, ku­raat­to­rit, krii­ti­kot ja tai­tei­li­ja­ryh­mät en­nal­ta esi­te­tyn työ­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­seen Saa­ren kar­ta­nos­sa.

Re­si­dens­si tar­jo­aa tai­tei­li­joil­le niin pai­kan sy­ven­tyä tai­teel­li­seen työs­ken­te­lyyn kuin myös ol­la vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa eri alo­jen tai­tei­li­joi­den kans­sa.

Kah­den kuu­kau­den mit­tai­seen yk­si­lö­re­si­dens­siin si­säl­tyy asun­to, työ­huo­ne ja kuu­kau­si­a­pu­ra­ha.

Ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta on mah­dol­lis­ta ha­kea hi­taan mat­kus­ta­mi­sen tu­kea. Suo­men ul­ko­puo­lel­ta Saa­ren kar­ta­noon mat­kaa­va voi ha­kea tu­kea mat­kus­tus­ku­lui­hin­sa sekä saa­da myös työs­ken­te­ly­a­pu­ra­haa mat­kus­ta­mi­sen ajak­si. Hi­taan mat­kus­ta­mi­sen tu­kea tu­lee ha­kea ha­kup­ro­ses­sis­sa, sitä ei voi ha­kea jäl­ki­kä­teen.

Re­si­dens­si­pai­kat vuo­del­le 2022 myön­ne­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lin paik­keil­la.

Nor­maa­lis­ti Saa­ren kar­ta­nos­sa työs­ken­te­lee sa­maan ai­kaan nor­maa­lis­ti seit­se­män tai­tei­li­jaa ja yk­si tut­ki­ja, mut­ta vuon­na 2022 re­si­dens­si­paik­ko­ja tul­laan myön­tä­mään kar­ta­nol­la käyn­nis­sä ole­vien mo­ni­vuo­tis­ten re­mont­tien vuok­si nor­maa­lia vä­hem­män. Ke­säi­sin re­si­dens­sis­sä työs­ken­te­le­vät eri alo­jen tai­tei­li­ja­työ­ryh­mät.

Re­si­dens­si on pys­tyt­ty pi­tä­mään avoin­na ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta huo­li­mat­ta. Osa pai­kois­ta on to­teu­tet­tu etä­re­si­dens­sei­nä. Pan­de­mi­an hel­lit­tä­es­sä vuo­den 2022 pai­kat to­teu­te­taan lä­hi­re­si­dens­sei­nä.

Vuo­den 2021 toi­min­ta on aloi­tet­tu hyb­ri­di­re­si­dens­sil­lä, jos­sa osa työs­ken­te­lee Saa­ren kar­ta­non ti­lois­sa Mie­toi­sis­sa ja osa ko­to­aan kä­sin ko­ti­re­si­dens­sis­sä.