JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
19.7.2021 11.43

Pentti Koivikon Kuunsirppi-näyttely Naantalissa

Naan­ta­lin tai­de­huo­neen ke­sän nel­jäs näyt­te­ly on naan­ta­li­lai­sen Pent­ti Koi­vi­kon Kuun­sirp­pi – Se­rig­ra­fi­aa eri vuo­si­kym­me­nil­tä. Näyt­te­ly on avoin­na tai­de­huo­neel­la 20.7.–8.8.

Näyt­te­ly esit­te­lee Koi­vi­kon töi­tä vuo­si­kym­men­ten ajal­ta, kes­kit­ty­en hä­nen se­rig­ra­fi­aan­sa. Tai­de­maa­la­ri-graa­fik­ko-piir­tä­jä Pent­ti Koi­vik­ko on pi­tä­nyt nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ai­ka­na yli 50 yk­si­tyis­näyt­te­lyä. Ny­ky­ään hä­net tun­ne­taan yhä enem­män se­rig­ra­fi­ois­taan, öl­jy­vä­ri­maa­laus­ten li­säk­si. Nii­den oma­lei­mai­suus nä­kyy ai­hei­den kä­sit­te­lys­sä. Hä­nen te­ok­sen­sa tun­nis­taa Koi­vi­kok­si jo kau­kaa.

Vä­rien käyt­tä­jä­nä ja uu­dis­ta­ja­na Koi­vi­kon var­muus on kas­va­nut kau­niik­si ja hie­nos­tu­neek­si. Vaik­ka Pent­ti Koi­vi­kon maa­lauk­set ja gra­fii­kan ve­dok­set näyt­tä­vät rau­hal­li­sil­ta ja nos­tal­gi­sel­la ta­val­la py­säh­ty­neil­tä, ku­viin si­säl­tyy mil­tei ai­na lii­ke. Toi­min­taa ovat pe­lit, hiih­to, kä­ve­ly, pyy­kin ri­pus­ta­mi­nen na­rul­le, juo­rui­lu ja lu­mi­so­ta, mut­ta lii­ket­tä ovat myös sil­mien, ja täh­tien, välk­ky­mi­nen. Tui­ke on­kin tyy­pil­lis­tä Koi­vi­kon ku­vaa­mil­le ih­mi­sel­le. Juu­ri sen an­si­os­ta mal­lit tu­le­vat elä­vik­si.

Lii­ket­tä on niin­kin vä­häi­nen asia kuin pu­nas­tu­mi­nen, ol­koon syy­nä ki­pak­ka pak­ka­nen tai ujo emoo­tio. Toi­min­nal­li­suus on kui­ten­kin var­sin niuk­kaa Koi­vi­kon te­ok­sis­sa, vaik­ka tai­tei­li­ja it­se täh­den­tää­kin sitä ni­me­tes­sään maa­lauk­si­aan ja gra­fiik­kaan­sa. Ta­pah­tu­mal­li­suus on useim­mi­ten hy­vin elee­tön­tä, suo­ma­lai­sel­la ta­val­la lii­oit­te­le­ma­ton­ta. Tal­vi ja kesä ovat Koi­vi­kon tai­teen vuo­de­nai­ko­ja. Koi­vi­kon ih­mi­set toi­mi­vat joko ra­ken­nus­ten kat­vees­sa tai sy­väs­sä mai­se­mas­sa.

Pent­ti Koi­vi­kol­la on ol­lut yk­si­tyis­näyt­te­lyi­tä niin useis­sa Poh­jois­mais­sa, Eu­roo­pas­sa kuin Ja­pa­nis­sa as­ti.