JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Opas Louhisaaren kartanolinnassa kesällä 2019.

Opas Louhisaaren kartanolinnassa kesällä 2019.

Museovirasto

Kulttuuri
15.9.2021 10.23

Paikal­lis­museot voivat hakea hanke­a­vus­tuksia

Mu­se­o­vi­ras­to on avan­nut avus­tus­haun pai­kal­lis­mu­se­oi­den hank­kei­siin en­si vuo­del­le. Pai­kal­lis­mu­se­ot voi­vat ha­kea han­ke­a­vus­tuk­sia 27.10. klo 15 saak­ka.

Pai­kal­lis­mu­se­oi­den avus­tuk­sil­la tu­e­taan ko­ko­el­mien ja ra­ken­nus­ten säi­ly­mis­tä, ko­ko­el­mien hy­vää hal­lin­taa sekä tie­don vä­lit­tä­mis­tä mu­se­oi­den ko­ko­el­mis­ta ja pai­kal­li­ses­ta pe­rin­tees­tä. Avus­tus­ta voi­daan myön­tää myös pai­kal­lis­mu­se­o­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja suun­ni­tel­mal­li­suu­den edis­tä­mi­seen. Avus­tuk­sia voi­daan myön­tää kun­tien, yh­dis­tys­ten, sää­ti­öi­den ja jul­ki­soi­keu­del­lis­ten lai­tos­ten yl­lä­pi­tä­mil­le mu­se­oil­le.

Vuon­na 2021 pai­kal­lis­mu­se­oil­le myön­net­tiin avus­tus 84 hank­kee­seen. Avus­tus­sum­ma oli yh­teen­sä 501 050 eu­roa.

Avus­tuk­set myön­ne­tään edel­lyt­tä­en, et­tä edus­kun­ta hy­väk­syy vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen.