JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jukka Hakanen (vas.), Marjukka Kulmala, Lauri Hyttinen, Otso Honkasalo ja Joni Tanhuanpää tutustuvat muraalin sijoituspaikkaan.

Jukka Hakanen (vas.), Marjukka Kulmala, Lauri Hyttinen, Otso Honkasalo ja Joni Tanhuanpää tutustuvat muraalin sijoituspaikkaan.

Vesa Penttilä

Kulttuuri
Masku
16.11.2020 10.10

Nuoret maalaavat Maskun muraalin

Vesa Pent­ti­lä

Vir­si­ru­noi­li­ja Hem­min­ki Mas­ku­lai­sen kuo­le­mas­ta tuli vii­me vuon­na ku­lu­neek­si 400 vuot­ta. Mas­ku-Seu­ra jat­kaa kui­ten­kin pai­kal­li­sen merk­ki­mie­hen esil­le tuo­mis­ta niin, et­tä näyt­tä­vin tem­paus to­teu­tuu ai­ka­tau­lu­suun­ni­tel­mien mu­kaan en­si ke­vää­nä. Tuol­loin on tar­koi­tus pal­jas­taa Hem­min­gin kou­lun ul­ko­sei­nään si­joi­tet­ta­va mu­raa­li.

Mu­raa­li­te­os hui­pen­taa Mas­kun Hem­min­ki 400 vuot­ta -hank­keen, jo­hon Mas­ku-Seu­ra on saa­nut Le­a­der-ra­hoi­tus­ta Var­sin Hyvä -yh­dis­tyk­sen kaut­ta.

– Hank­keen ai­ka­na on jär­jes­tet­ty esi­tel­mä­ti­lai­suuk­sia ja jul­kais­tu Hem­min­ki-vih­ko­nen. Mu­raa­li tu­lee kui­ten­kin kaik­kien näh­tä­väk­si. Har­va han­ke to­teut­taa jo­ta­kin näin näyt­tä­vää, hank­keen puu­ha­vä­keen lu­keu­tu­va Mar­juk­ka Kul­ma­la ko­ros­taa.

Kul­ma­lan mu­kaan han­ke pyr­kii te­ke­mään Hem­min­kiä tu­tuk­si kun­ta­lai­sil­le ja li­sää­mään mas­ku­lais­ten his­to­ria-ar­vos­tus­ta.

Te­ok­sen si­joi­tus­paik­ka on nä­ky­vin mah­dol­li­nen Hem­min­gin kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa, sil­lä se tu­lee Sep­pä­län­tien puo­lei­sel­le sei­nus­tal­le vain muu­ta­mien met­rien pää­hän ajo­ra­das­ta. Kul­ma­lan mu­kaan mu­raa­li-ide­aa on lai­nat­tu My­nä­mä­en lu­ki­os­ta.

– Sit­ten aja­tus sai tu­kea Var­sin Hy­vän hal­li­tuk­ses­sa ja Mas­kun kun­nan joh­to­ryh­mäs­sä. Olem­me yrit­tä­neet kar­toit­taa kaik­ki ka­ri­kot, joi­hin han­ke voi­si kaa­tua. Hem­min­gin kou­lun ark­ki­teh­tiin on ol­tu yh­tey­des­sä ja hän­kin on an­ta­nut lu­van sei­nä­maa­lauk­seen.

Kul­ma­la ei sano Hem­min­gin kou­lun tii­li­sei­nää tyl­säk­si. Hän kui­ten­kin ar­ve­lee, et­tä mu­raa­li tuo ra­ken­nuk­sen ul­ko­kuo­reen pi­ris­tys­tä.

– Voi ol­la, et­tä tai­de­te­os ja­kaa mie­li­pi­tei­tä.

Te­ok­sel­le on suun­nit­teil­la ti­laa noin 70 ne­li­ö­met­riä ja ik­ku­noi­den ylä­puo­lel­ta on mah­dol­lis­ta ot­taa li­sä­pin­ta-alaa tai­de­käyt­töön.

– Mah­dol­li­seen va­lais­tuk­seen han­ke­ra­hat ei­vät kui­ten­kaan rii­tä.

Mu­raa­li­hank­kee­seen on va­rat­tu ra­hoi­tus­ta 15 000 eu­roa.

Mas­kun mu­raa­lin suun­nit­te­lu­työ al­kaa lop­pu­vuo­den ai­ka­na tur­ku­lai­sen muo­toi­li­jan ja ku­va­tai­tei­li­jan Juk­ka Ha­ka­sen joh­dol­la niin, et­tä yh­teis­työs­sä on mu­ka­na mas­ku­lai­sia nuo­ria. Ha­ka­nen on eri­kois­tu­nut jul­ki­siin tai­de­te­ok­siin ja eten­kin sei­nä­maa­lauk­siin.

– En ole vie­lä han­ket­ta ko­vin­kaan pal­jon miet­ti­nyt, sil­lä nuor­ten kans­sa en­sin ide­oim­me ja sen jäl­keen to­teu­tam­me te­ok­sen. Suun­ni­tel­mat tar­ken­tu­vat mat­kan var­rel­la, mut­ta aja­tus on, et­tä työs­sä nä­kyy se, mil­lai­sia ide­oi­ta Hem­min­ki-ai­he nuo­ris­sa he­rät­tää, Ha­ka­nen sa­noo.

Tek­ni­ses­ti työ tal­len­tuu le­vyil­le, sil­lä tii­li­sei­nä ei so­vel­lu maa­laus­pin­nak­si.

– Muu­ten näen sei­näs­sä ku­vaa kai­paa­van ko­ko­nai­suu­den. Pa­lau­te jul­ki­sis­ta tai­de­te­ok­sis­ta on pää­a­si­as­sa po­si­tii­vis­ta.

Kun­nan nuo­ri­so-oh­jaa­ja Joni Tan­hu­an­pää yn­näi­lee, et­tä mu­raa­li­hank­kee­seen on il­moit­tau­tu­nut puo­len­kym­men­tä nuor­ta.

– He tuo­vat omaa mo­der­nia nä­ke­mys­tään te­ok­seen, Tan­hu­an­pää to­te­aa.

Kun­nan elin­voi­ma­pääl­lik­kö Lau­ri Hyt­ti­nen us­koo, et­tä hank­kee­seen saa­daan mu­kaan riit­tä­väs­ti nuo­ria.

– Se on hie­noa, et­tä juu­ri nuo­ret te­ke­vät nyt, kun on lupa teh­dä ja osal­lis­tua. Nyt ko­ro­na-ai­ka­na Mas­kus­sa on ol­lut il­ki­val­taa, mut­ta mu­raa­li on esi­merk­ki sii­tä, et­tä ener­gi­aa voi pur­kaa myös po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la. Kun kun­ta ei pys­ty kaik­kea te­ke­mään, yh­dis­tyk­set voi­vat pai­ka­ta han­ke­toi­min­nal­la, Hyt­ti­nen huo­maut­taa.

Fak­ta

Hem­min­ki Mas­ku­lai­nen oli pap­pi, vir­si­ru­noi­li­ja ja suo­men­ta­ja, joka sai Mas­kun kirk­ko­her­ran vi­ran vuon­na 1586.

Hän laa­ti Yxi Wähä Suo­men­kie­li­nen Wir­si­kir­ja -ko­ko­el­man, joka il­mes­tyi to­den­nä­köi­ses­ti vuon­na 1605.

Vuo­den 1986 vir­si­kir­jas­sa on 45 virt­tä, jot­ka Hem­min­ki on sa­noit­ta­nut tai suo­men­ta­nut.

Hän laa­ti myös la­ti­nan­kie­li­sen Piae Can­ti­o­nes -lau­lu­ko­ko­el­man suo­men­nok­sen, joka il­mes­tyi vuon­na 1616.