JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Saaren kartanon Kulttuuripolulle on tulossa kesäksi taideteoksia.

Saaren kartanon Kulttuuripolulle on tulossa kesäksi taideteoksia.

Otto-Ville Väätäinen / Saaren kartanon residenssi

Kulttuuri
Mynämäki
5.4.2021 8.00

Mietoisten Kulttuuripolku hakee puuseppiä

Mie­toi­sis­sa toi­mi­van Saa­ren kar­ta­non tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin vuo­sit­tain tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät avoi­mien ovien päi­vät ovat ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vuok­si tau­ol­la, mut­ta Kult­tuu­ri­po­lun tai­de­te­ok­set tar­jo­a­vat tai­de- ja kult­tuu­rie­lä­myk­siä kai­kil­le luon­nos­sa kul­ke­vil­le koko en­si ke­sän ajan.

Yk­si Kult­tuu­ri­po­lun ke­sän tai­tei­li­jois­ta on ku­va­tai­tei­li­ja Eli­na Juop­pe­ri, joka työs­ken­te­li Saa­ren kar­ta­non tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä tä­män vuo­den tam­mi–hel­mi­kuus­sa ja tu­tus­tui alu­ee­seen re­si­dens­si­jak­son­sa ai­ka­na.

Juop­pe­rin teos to­teu­te­taan mah­dol­li­sim­man pai­kal­li­ses­ti ja sii­nä hyö­dyn­ne­tään kar­ta­non alu­eel­la met­sän rai­vauk­sen yh­tey­des­sä syn­ty­nyt­tä puu­ma­te­ri­aa­lia. Li­säk­si ai­ta­tol­pat pin­ta­kä­si­tel­lään kar­ta­non alu­eel­la ole­van me­hi­läis­tar­han me­hi­läis­va­hal­la.

Te­ok­sen to­teut­ta­mis­ta var­ten et­si­tään nyt myös puun sor­vauk­seen eri­kois­tu­nei­ta puu­sep­piä.

– Ar­vos­tan sor­vaus­ta, ja ha­lu­an an­taa sil­le nä­ky­vyyt­tä. Sor­vaus on upea van­ha tai­to ja tek­niik­ka, jos­sa var­sin yk­sin­ker­tai­sel­la ta­val­la, ih­mi­sen osaa­mi­sen kaut­ta, muu­te­taan luon­to­kap­pa­le jok­si­kin enem­mäk­si. Toi­von löy­tä­vä­ni alu­een sor­va­rei­ta, sil­lä Saa­ren kar­ta­noa ovat ai­na ra­ken­ta­neet, pait­si muu­al­ta tuo­dut mes­ta­rit, myös pai­kal­li­set ky­vyt, Juop­pe­ri ker­too.

Pro­jek­tis­ta kiin­nos­tu­neet puu­se­pät voi­vat ol­la yh­tey­des­sä Saa­ren kar­ta­non ti­lan­hoi­ta­ja Hei­di La­pi­laan, hei­di.la­pi­la@ko­neen­saa­tio.fi, 044 717 4769 tai ku­va­tai­tei­li­ja Eli­na Juop­pe­riin, eli­na­juop­pe­ri@gmail.com, 046 639 9156.

Saa­ren­ran­ta­tien ja Va­sik­ka­haan lin­tu­tor­nin vä­lil­lä kul­ke­va Kult­tuu­ri­pol­ku on Ko­neen Sää­ti­ön Saa­ren kar­ta­non tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin ja My­nä­mä­en­seu­dun luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ry:n Mie­tois­ten­lah­ti – luon­to­e­lä­myk­siä kai­kil­le -hank­keen yh­teis­työ­nä ide­oi­ma ja yl­lä­pi­tä­mä vir­kis­tys­reit­ti, ja se on avoin­na kai­kil­le siel­lä kä­ve­le­vil­le.

Tu­le­va­na ke­sä­nä Kult­tuu­ri­po­lul­la esi­tel­lään Saa­ren kar­ta­nos­sa työs­ken­nel­lei­den tai­tei­li­joi­den eri tai­teen­la­je­ja edus­ta­via te­ok­sia.