JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Reijo ja Ulla-Stina Ikonen esiintyvät Kustavissa.

Reijo ja Ulla-Stina Ikonen esiintyvät Kustavissa.

Kulttuuri
Kustavi
19.3.2023 15.55

Kohti pääsiäistä -konsertti Kustavissa

Luon­to on paik­ka, min­ne ih­mi­nen ha­keu­tuu kai­va­tes­saan rau­hoit­tu­mis­ta.

– Luon­nos­sa ole­mi­nen aut­taa jak­sa­maan ar­jen as­ka­reis­sa sil­loin­kin, kun elä­mä py­säh­tyy esi­mer­kik­si va­ka­van sai­rau­den, työt­tö­myy­den tai muun vas­taa­van koh­da­tes­sa ih­mis­tä. It­se olen op­pi­nut kuun­te­le­maan mö­kil­lä kuin­ka luon­to pu­huu mi­nul­le; lin­nun lau­lu, vil­ja­pel­lon hu­mi­na tuu­les­sa, leh­ti­pui­den he­li­nä tai jär­ven aal­to­jen rau­hoit­ta­va ää­ni ke­säl­lä. Odo­tam­me ko­vas­ti ke­vät­tä ja pää­si­äis­tä, jol­loin luon­to al­kaa näyt­tää ke­väi­siä kas­vo­jaan, uu­dis­tu­en. Koh­ti pää­si­äis­tä men­nes­sä on van­ha kuol­lut ja uu­si tu­lee ti­lal­le. Ik­ku­na­lau­doil­la nä­kyy kel­tai­sia kuk­kia, rai­ruo­ho ver­soo lau­ta­sil­la ja pa­ju­jen ok­sis­sa tuik­ki­vat uu­det sil­mut. Ih­mi­nen­kin he­rää odot­ta­en jo­tain uut­ta elä­mään­sä, Rei­jo Iko­nen sa­noo.

– On­ko Luo­jal­lam­me paik­kaa enää ih­mi­sen elä­mäs­sä, on­ko hä­net jo ajet­tu ulos yh­teis­kun­nas­tam­me. Sitä tu­lee miet­ti­neek­si, kun kä­ve­lee esi­mer­kik­si kau­pun­gin ka­tu­ja ja kat­se­lee nuor­ten epä­toi­voi­sia kas­vo­ja ja kii­ret­tä. Kon­sert­tiin olen va­lin­nut ra­kas­tet­tu­ja lau­lu­ja Suo­men luon­nos­ta ja lau­lu­ja pää­si­äi­sen odo­tuk­ses­ta. Näi­den lau­lu­jen kaut­ta voim­me rau­hoit­tua koh­ti pää­si­äis­tä. Jos­pa jo­kin uu­si syt­tyi­si mei­dän­kin elä­määm­me.

Rei­jo Iko­nen on esiin­ty­nyt te­no­ri­o­sis­sa Suo­men Kan­sal­li­soop­pe­ras­sa, Sa­von­lin­nan oop­pe­ra­juh­lil­la ja Suo­men oop­pe­ra­lii­ton pal­ve­luk­ses­sa, so­lis­ti­na kirk­ko­mu­siik­ki­te­ok­sis­sa sekä kon­ser­toi­nut ul­ko­mail­la.

Iko­nen on teh­nyt sa­to­ja kon­sert­te­ja vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na eri puo­lil­la Suo­mea. Hän on jul­kais­sut vii­si ää­ni­le­vyä, jois­ta en­sim­mäi­nen, ”Su­rus­ta nou­see lau­lu”, on saa­vut­ta­nut kul­ta­le­vy­ra­jan ja sitä on myy­ty jo yli 20 000.

Ul­la-Stina Iko­nen on kan­te­leen­soit­ta­ja-har­pis­ti, joka kon­sert­ti­toi­min­nan li­säk­si toi­mii kan­te­le- ja harp­pu­pe­da­go­gi­na Itä-Hel­sin­gin ja Por­voon mu­siik­ki­o­pis­tos­sa.

Muu­sik­ko­na Iko­nen on toi­mi­nut mo­nis­sa eri­lai­sis­sa yh­ty­eis­sä ja or­kes­te­reis­sa. Hän on teh­nyt ra­di­o­nau­hoi­tuk­sia eri­lais­ten ka­ma­ri­mu­siik­ki­ko­koon­pa­no­jen kans­sa ja ol­lut mu­ka­na eri le­vy­tyk­sis­sä sekä kan­te­leel­la et­tä har­pul­la.

Kon­sert­ti on la 25.3. klo 16 Kus­ta­vi-sa­lis­sa (Ki­vi­maan­tie 20). Va­paa pää­sy, kah­vi­tar­joi­lua.