JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hautuja-teos saa lisää valaistuspäiviä Naantalissa.

Hautuja-teos saa lisää valaistuspäiviä Naantalissa.

Jani Rättyä

Kulttuuri
Naantali
20.11.2020 14.24

Hautujalle lisää valoa Naantalissa

Au­rin­ko­tien Hau­tu­ja-veis­tos va­lai­see pi­me­ää ai­kaa Naan­ta­lis­sa tä­nä­kin vuon­na eri­lai­sin vä­rik­käin tee­ma­va­lais­tuk­sin. Tee­ma­va­lais­tuk­set on päi­vi­tet­ty syk­syn ai­ka­na ja mu­kaan on otet­tu kak­si uut­ta tee­ma­päi­vää. Uu­siin tee­ma­va­lais­tuk­siin eh­do­tuk­set saa­tiin kun­ta­lai­sil­ta.

Tai­tei­li­ja Jani Rät­ty­än Hau­tu­ja-veis­tok­sen tee­ma­va­lais­tuk­set otet­tiin käyt­töön pian te­ok­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen vuon­na 2018. Naan­ta­lin mu­se­on­joh­ta­ja An­ne Sjöst­röm ker­too, et­tä Hau­tu­jan tee­ma­va­lais­tuk­set aloi­tet­tiin Tu­run Kir­jas­to­sil­lan va­lais­tuk­sen ja maa­il­man kau­pun­kien esi­merk­kiä seu­ra­ten.

Naan­ta­lis­sa va­lais­tuk­sis­ta ol­tiin saa­tu jo en­nen Hau­tu­jaa po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia, kun tee­ma­va­lais­tuk­sia to­teu­tet­tiin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­pu Lux Gra­ti­aen yh­tey­des­sä Naan­ta­lin kir­kon jul­ki­si­vuun ja Suo­men sa­ta­vuo­tis­juh­la­vuon­na kau­pun­gin­ta­lol­la.

– Tee­ma­va­lais­tus­ten myö­tä ka­tu­ku­vaan ha­lu­taan tuo­da vä­riä ja kau­pun­ki­lai­sil­le iloa pi­me­ään ai­kaan. Eri­lai­set tee­ma­va­lot nos­ta­vat tai­de­te­os­ta esiin eri ta­val­la. So­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta olem­me voi­neet huo­ma­ta, et­tä ih­mi­set käy­vät kat­so­mas­sa ja va­lo­ku­vaa­vat eri vä­rein va­lais­tua te­os­ta mie­lel­lään, Sjöst­röm ker­too.

Hau­tu­ja va­lais­taan vä­rein va­kiin­tu­nei­na juh­la­päi­vi­nä, ku­ten it­se­näi­syy­den­päi­vä­nä, jou­lu­na, pää­si­äi­se­nä ja vap­pu­na. Hau­tu­ja on va­lais­tu myös tär­kei­tä ai­hei­ta esiin nos­ta­vi­na tee­ma­päi­vi­nä, ku­ten Maa­il­man sy­dän­päi­vän ja Roo­san nau­han päi­vän vuok­si. Maa­lis­kuus­sa Earth Hou­rin ai­kaan Hau­tu­jan va­lot sam­mu­vat tun­nik­si.

Tee­ma­va­lais­tuk­sia käy­te­tään nii­nä vuo­de­nai­koi­na, joi­na ne par­hai­ten nä­ky­vät. Ke­vään vii­mei­nen tee­ma­va­lais­tus on tou­ko­kuus­sa äi­tien­päi­vä­nä ja syk­syn en­sim­mäi­nen Naan­ta­li-päi­vä­nä 23.8.