JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Reijo Purontakanen

Kolumnit
Taivassalo
17.11.2020 15.23

Terveisiä arvon

ministereille

Tai­vas­sa­lon val­tuu­te­tuil­la ku­vit­te­li­si ole­van hy­vin­kin huo­le­ton olo. Tai­vas­sa­lo on Var­si­nais-Suo­men ai­noa kun­ta, joka alen­taa tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia en­si vuon­na. Ei ole kun­nas­sa ta­lous­huo­lia, ja pal­ve­lut­kin pe­laa­vat.

Il­man­kos val­tuus­to­sa­lis­sa (tai siis kou­lun ruo­ka­las­sa) oli hi­pi­hil­jais­ta sen jäl­keen, kun kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ran­ta­la oli esi­tel­lyt Po­wer­poin­til­la ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­sen. Sa­lin pe­räl­lä oli odot­ta­mas­sa puu­ro­tar­joi­lu val­tuu­tet­tu­ja. Jos yk­si puu­ro­lu­si­kois­ta oli­si sil­lä het­kel­lä pu­don­nut, se oli­si kuu­los­ta­nut rum­mun pä­ri­näl­tä, niin hil­jais­ta oli sa­lis­sa.

Ei ol­lut ke­nel­lä­kään mi­tään lau­sut­ta­vaa ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­tä, kun kaik­ki tun­tui ole­van koh­dil­laan. Mut­ta ei­hän tämä ka­ta­jai­nen kan­sa osaa täy­sin huo­le­ton­na ol­la.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vil­ho Vuo­ri­nen (kesk.) kat­kai­si hil­jai­suu­den, ry­käi­si ja pyy­si pu­heen­vuo­roa.

– Tämä Ve­san esi­tys oli ko­vin miel­lyt­tä­vä. Mut­ta mi­nun huo­le­ni liit­tyy sii­hen, et­tä kun ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na val­ta­kun­nas­sa on ol­lut la­maa tai muu val­ti­on ta­lout­ta hei­ken­tä­vä kau­si, on se otet­tu huo­mi­oon. Nyt val­ti­on ra­ha­ha­nat ovat täy­sin au­ki, Vuo­ri­nen kri­ti­soi maan hal­li­tus­ta.

Vuo­ri­nen ar­ve­li, et­tei­vät mi­nis­te­rit ole miet­ti­neet, mi­ten ve­lat mak­se­taan.

– Ta­kai­sin­mak­su jä­te­tään lap­sil­le ja lap­sen­lap­sil­le, et­tä meil­lä vain kaik­ki oli­si nyt hy­vin.

– Ol­laan­ko­han me Suo­mes­sa­kin läh­dös­sä Ita­li­an ja Krei­kan tiel­le, hän poh­dis­ke­li.

Hal­li­tuk­sen op­po­si­ti­on edus­ta­ja Pau­li Kur­ki­lah­ti (kok.) esit­ti tä­hän vä­li­kom­men­tin, et­tä "Suo­mi on jo sil­lä tiel­lä".

Suo­men ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ei sit­ten sen suu­rem­paa kes­kus­te­lua syn­ty­nyt, vaan val­tuus­to hy­väk­syi Tai­vas­sa­lon en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on sitä lain­kaan kom­men­toi­mat­ta.

Kun Kur­ki­lah­ti oli saa­nut ää­nen­sä avat­tua, hän esit­ti, et­tä Tai­vas­sa­lon val­tuus­to jat­kaa en­si kau­del­la­kin ny­ky­koos­sa, mut­ta teki pon­nen kun­nan­hal­li­tuk­sen koos­ta. Kur­ki­lah­den mie­les­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen pöy­dän ää­res­sä on tur­han pal­jon po­ruk­kaa. Kur­ki­lah­ti esit­ti, et­tä kun­nas­sa mie­tit­täi­siin kun­nan­hal­li­tuk­sen su­pis­ta­mis­ta. Jork­ka Leh­to­nen (kok.) ja Esa Kyy­nä­räi­nen (kesk.) kan­nat­ti­vat Kur­ki­lah­den esi­tys­tä. Lie­nee­kö kan­na­tus kos­ke­nut myös pont­ta, se ei oi­kein sel­vin­nyt.

Jen­ni Lep­pä­nen (kesk.) kai­pai­li val­tuus­ton ko­kouk­sia li­sää. Hän to­te­si pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä kun val­tuus­to on kui­ten­kin kun­nan ylin pää­tök­sen­te­ko­e­lin, ei­kö ko­kouk­sia pi­täi­si ol­la use­am­min. Me­ri­nen lu­pa­si, et­tä seu­raa­va ko­kous pi­de­tään jo tam­mi­kuus­sa "jos jo­tain asi­aa on". Myös kun­nan­joh­ta­ja to­te­si, et­tä tur­ha ko­kouk­sia on pi­tää, jos "val­tuus­tol­le ei asi­oi­ta ge­ne­roi­du".

– Val­tuus­tol­la pi­täi­si ol­la myös asi­oi­ta, jois­ta päät­tää, hän sel­ven­si.

Tai­vas­sa­lon val­tuus­to on ko­koon­tu­nut tänä vuon­na kol­me ker­taa. Ai­em­pi­na vuo­si­na ko­kouk­sia on ol­lut nel­jä taik­ka vii­si. Nyt kun ve­rop­ro­sen­tit ja ta­lou­sar­vio pää­te­tään sa­mas­sa is­tun­nos­sa, on ko­kouk­sia ker­ty­nyt vä­hem­män.

Kyy­nä­räi­nen ky­se­li ko­kouk­sen lo­pus­sa, mik­si kun­nan verk­ko­si­vuil­la ei näy kaik­kia vir­ka­mies­pää­tök­siä. Hän huo­maut­ti, et­tei ky­sy­mys kos­ke kun­nan­joh­ta­jaa, kun hä­nen te­ke­män­sä pää­tök­set nä­ky­vät ver­kos­sa. Myös val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ari Me­ri­nen (kesk.) piti ky­sy­mys­tä ai­heel­li­se­na.

– Kun­nan stra­te­gi­aan­kin on kir­jat­tu, et­tä ol­laan avoi­mia. Ihan kai­kes­sa toi­min­nas­sa avoi­muus ei päde, kun tie­to­suo­ja­la­ki on otet­ta­va huo­mi­oon, mut­ta kyl­lä pää­tök­siä jää myös kir­jaa­mat­ta, hän kom­men­toi.

Kun­nan­joh­ta­ja lu­pa­si, et­tä hän vie ter­vei­set eteen­päin. Jos Ran­ta­la on unoh­ta­nut ne ker­toa, niin tul­koon ne sit­ten täs­sä vir­ka­mie­hil­le tie­dok­si.

Tei­ja Uit­to