JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Kustavi
24.3.2021 19.50

Pistaa­si­päh­ki­nöitä liveo­do­tuk­sessa

Kus­ta­vi si­jait­see niin ir­ral­laan muus­ta maa­il­mas­ta, et­tä kun­taa voi kut­sua etä­pi­tä­jäk­si. Maa­nan­tai­na val­tuus­to päät­ti kun­nan asi­ois­ta osit­tain etä­nä. Te­ams-yh­teys toi­mi niin, et­tä Kus­ta­vi löi men­nen tul­len viik­koa ai­em­min ko­kous­ta­neen Naan­ta­lin val­tuus­ton, joka sai sen­tään va­lit­tua kau­pun­gin­joh­ta­jan pu­heen­vuo­ro­kuis­kin­nas­ta huo­li­mat­ta.

To­sin täy­sin var­maa ei ole, tie­si­kö Sir­pa Kos­ki­nen (sd.) maa­nan­tai­na, mitä hän mui­den mu­ka­na päät­ti. Yh­teys tak­kui­li, vaik­ka Kos­ki­sen he­leä ää­ni kan­tau­tui jopa Le­muun saak­ka. Yk­si pää­tös sai nui­jan­kop­sah­duk­sen hie­man sa­la­myh­käi­ses­ti, kun pu­heen­joh­ta­ja Jar­mo Män­ty­sen (kesk.) mik­ki oli kiin­ni. Rat­kai­su sai kui­ten­kin hy­väk­sy­vän jäl­ki­si­ne­tin.

Puo­len­kym­men­tä kus­ta­vi­lais­päät­tä­jää is­tui Tuu­len­tu­val­la ja lo­put ma­jai­li­vat ties mis­sä. Val­tuus­ton ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­seen mah­tui kui­ten­kin mat­ka­mut­kia ja juo­nen­kään­tei­tä.

Hie­man har­mit­taa nii­den kus­ta­vi­lais­ten puo­les­ta, jot­ka ken­ties san­koin jou­koin jo­not­ti­vat kun­nan­ta­lol­la. Tors­tai­nen leh­ti-il­moi­tus kut­sui kan­saa vi­ras­to­pa­lat­siin seu­raa­maan, kuin­ka ope­tus­toi­men hal­lin­to jat­kos­sa jär­jes­te­tään.

To­sin kun­nan­vi­ras­ton ovi nau­lat­tiin kiin­ni jo vii­me vii­kon tiis­tai­na ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen vuok­si. Kun myös Ki­vi­maan kou­lus­sa ja Suo­tor­pan päi­vä­ko­dis­sa il­me­ni vi­ru­sal­tis­tus, ko­ro­na ha­lu­si il­moit­taa, et­tei tau­dil­ta ole tur­vas­sa edes Kus­ta­vin pa­ra­tii­si­saa­ri, joka so­pi­si puit­teil­taan Temp­ta­ti­on Is­land -kult­tuu­ri­oh­jel­man ku­vaus­pai­kak­si.

Ko­kous­pai­kak­si va­li­koi­tui Tuu­len­tu­pa, jon­ne eh­kä jär­jes­tet­tiin val­tuus­to­fa­nien bus­si­kul­je­tus kun­nan­ta­lol­ta. Etä­kat­se­lu- tai kuun­te­lun kans­sa oli kui­ten­kin pul­mia. Suo­ra lä­he­tys tys­sä­si sii­hen, et­tä ruu­dus­sa möl­löt­ti har­mil­li­nen teks­ti: li­ve­ta­pah­tu­ma ei ole al­ka­nut. Se ei al­ka­nut kos­kaan.

Pie­ni 150 gram­man pus­suk­ka pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä tyh­je­ni, en­nen kuin kel­lo 18.27 säh­kö­pos­tiin tup­sah­ti vink­kiä li­ve­lä­he­tyk­sen vaih­tu­mi­ses­ta pe­rin­tei­seen Te­ams-yh­tey­teen. Ko­kous al­koi kel­lo 18.33 eli run­saat puo­li tun­tia myö­häs­sä.

Kun päät­tä­jät ir­tau­tui­vat läh­tö­te­li­neis­tään, pu­het­ta pii­sa­si kym­men­tä yli seit­se­mään saak­ka. Sami Ja­lo­nen (kok.) sai vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen­sä, on­ko ope­tus­toi­men uu­si hal­lin­to­ku­vio hal­vem­pi vai kal­liim­pi vaih­to­eh­to kuin yh­teis­työ Tai­vas­sa­lon kans­sa. Vaik­ka vs. kun­nan­joh­ta­ja Kati Re­ko­la yn­näi­li, et­tä kymp­pi­ton­nin ver­ran tu­lee li­sä­kus­tan­nuk­sia vuo­sit­tain, ku­kaan ei ryh­ty­nyt ra­has­ta räh­jää­mään.

Juk­ka Leh­ti­nen (kesk.) sai tah­ton­sa läpi, kun val­tuus­to päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti, et­tä reh­to­rin rek­ry­toin­ti­ryh­mään ni­met­tiin ai­em­pien jä­sen­ten li­säk­si opet­ta­ja­e­dus­ta­ja Kat­ja Num­me­la.

Var­si­nai­sen kes­kus­te­lun ryöp­säyt­ti liik­keel­le ko­ro­na. Al­ku­viik­koon men­nes­sä to­det­tu kym­me­nen vi­rus­tar­tun­nan ry­päs oli kus­ta­vi­lai­ses­sa ko­ko­luo­kas­sa sel­lai­nen mää­rä, et­tä val­tuu­te­tuil­ta tuli moit­tei­ta ko­ro­nan en­nal­ta­eh­käi­syn lai­min­lyön­neis­tä. Ja­lo­nen ar­ve­li, et­tei kou­lus­sa ole nou­da­tet­tu kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mas­ki­oh­jei­ta ei­kä tur­va­e­täi­syyk­siä. Leh­ti­nen puo­les­taan väit­ti, et­tei kun­nan­ta­lol­la ole toi­mit­tu vas­tuul­li­ses­ti.

Sir­pa Kos­ki­nen oli huo­les­tu­nut eten­kin so­si­aa­li­toi­mes­ta, jos­sa rat­kai­su­ja oli­si pi­tä­nyt teh­dä jo ai­em­min. Vaik­ka Kos­ki­sen luon­neh­din­nan mu­kaan mu­das­sa jo ol­laan, niin nyt toi­miin on tar­tut­ta­va heti.

Ke­hu­ja­kin tuli. Kir­si Lind­roth (kok.) an­toi kun­nal­le kii­tok­sia ko­ro­na­tie­dot­ta­mi­ses­ta. Ant­ti Ää­ri­ta­lo (kok.) pa­ke­toi kes­kus­te­lun niin, et­tä seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa teh­dään tiu­kem­pia pää­tök­siä, kun val­ta­kun­nan ta­sol­ta on ken­ties saa­ta­vis­sa tar­kem­pia pe­rus­te­lu­ja.

Val­tuus­to ei vie­lä vi­ral­li­ses­ti käs­ke­nyt ko­ro­naa pois­tu­maan kun­nan alu­eel­ta.

Vesa Pent­ti­lä