JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
16.9.2023 11.40

Muisto­kir­joitus: Veijo Viitanen 1953–2023

Suun­nis­ta­ja tuli yl­lät­tä­en maa­liin.

Vei­jo kas­voi lap­suu­ten­sa Py­hä­ran­nan Yli­ky­län osuus­kau­pas­sa per­heen ai­no­a­na lap­se­na. Kou­lun hän aloit­ti Kau­kan kan­sa­kou­lus­sa jat­ka­en Uu­den­kau­pun­gin lu­ki­oon. Kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen jäl­keen hän pää­tyi töi­hin Lai­ti­lan osuus­pank­kiin. Myö­hem­min hän pe­rus­ti ti­li­toi­mis­ton Tili-Ras­ti Vei­jo Vii­ta­nen. Asi­ak­kaat sai­vat hä­nel­tä ää­rim­mäi­sen tark­kaa pal­ve­lua.

Meil­le ys­tä­vil­le Vei­jo oli suun­nis­ta­ja ja tie­dot­ta­ja. Suun­nis­tus­har­ras­tuk­sen hän aloit­ti Py­hä­ran­nan Myrs­kyn ri­veis­sä 1970-lu­vun alus­sa. Vuo­des­ta 1976 al­ka­en Vei­jo on ol­lut Vak­ka-Ras­tin hal­li­tuk­ses­sa yh­tä­jak­soi­ses­ti 48 vuot­ta, alus­sa tie­dot­ta­ja­na, myö­hem­min myös sih­tee­ri­nä ja ta­lou­soh­jaa­ja­na.

An­si­ois­taan hä­net on kut­sut­tu seu­ran kun­ni­a­jä­se­nek­si.

Suun­nis­ta­ja­na hän osal­lis­tui Ju­ko­lan vies­tiin 13 ker­taa ja Ti­o­mi­laan pari ker­taa. Vuo­sien saa­tos­sa hä­nel­tä on val­mis­tu­nut tois­ta­kym­men­tä suun­nis­tus­kart­taa.

Vei­jo uu­ti­soi laa­jas­ti suun­nis­tus­ta ja muu­ta­kin ur­hei­lua pai­kal­lis­leh­dis­sä. Roh­dais­ten lii­kun­ta­hal­lil­la vie­rai­le­vien jouk­ku­ei­den pe­laa­jat tun­nis­ti­vat hä­net ja tie­si­vät, täs­tä ot­te­lus­ta kir­joi­te­taan pai­kal­lis­leh­des­sä ku­vien kera.

Sa­moin hän on ah­ke­ras­ti kier­tä­nyt suun­nis­tus­ta­pah­tu­mis­sa te­ke­mäs­sä leh­ti­jut­tu­ja pai­kan pääl­lä. Täs­tä kaik­ki leh­tien lu­ki­jat ovat saa­neet naut­tia vuo­si­kym­me­nien ajan. Hän on koon­nut usei­ta seu­ro­jen juh­la­jul­kai­su­ja. Vak­ka-Ras­tis­sa on men­nei­nä vuo­si­na hä­nen toi­mit­ta­ma­naan ja­et­tu seu­ran tie­do­tus­leh­tiä. Vei­jo oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na Rau­man ur­hei­lu­toi­mit­ta­jien ker­hos­sa.

Vei­jo piti pit­kään kun­to­aan yl­lä kun­to­ras­teil­la. Ter­vey­den ra­joit­ta­es­sa met­säs­sä liik­ku­mis­ta hän löy­si uu­den la­jin la­va­tans­seis­ta.

Vii­mei­si­nä vuo­si­na hän in­nos­tui tark­kuus­suun­nis­tuk­ses­ta. Laji sopi hä­nen omi­nais­piir­tee­seen­sä erit­täin hy­vin. Jäl­leen hän kier­si sa­mo­ja ra­to­ja maa­il­man huip­pu­jen kans­sa ku­ten ai­ka­naan Ju­ko­las­sa. Tou­ko­kuus­sa sain hä­nel­tä tark­kuus­suun­nis­tuk­sen SM-ki­san kart­to­ja, saa­te­sa­noil­la nyt on eri­tyi­sen hyvä fii­lis.

Pent­ti Kar­ru

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely