JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Mynämäki
18.11.2020 10.36

Haasteita epävarmuudessa

My­nä­mä­en val­tuus­tos­sa on mo­nia ker­to­ja pyy­det­ty Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lil­ta tie­do­tus­ta, joka avai­si ta­lous­lu­ku­ja pa­rem­min. Nyt esi­tys­lis­tan liit­tee­nä oli var­sin sel­ko­sa­nai­nen, kom­ment­te­ja­kin si­säl­tä­vä to­teu­ma­ra­port­ti tam­mi-elo­kuul­ta.

Osa sen si­säl­tä­mis­tä asi­ois­ta ei ole mu­ka­vaa lu­et­ta­vaa, vaik­ka­kin val­tuus­ton maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­sa tuli esil­le po­si­tii­vi­se­na asi­a­na, et­tä Ak­se­lin me­no­jen ei odo­te­ta tänä vuon­na ylit­ty­vän My­nä­mä­en osal­ta sa­mas­sa mää­rin kuin ai­kai­sem­min.

Hy­vää lu­vuis­sa on se­kin, et­tä jo­not lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le ovat ly­hen­ty­neet. To­sin si­tä­hän ei tie­de­tä, mi­ten suu­rel­ta osin se joh­tuu sii­tä, et­tä lää­kä­riä tar­vit­se­vat ovat ko­ro­nan pe­los­sa jät­tä­neet ajan va­raa­mat­ta.

Mut­ta eri­tyi­sen ikä­vä luku on se, et­tä my­nä­mä­ke­läi­siä, nou­si­ais­lai­sia ja mas­ku­lai­sia lap­sia on si­joi­tet­tu­na las­ten­suo­je­lu­lai­tok­siin yh­teen­sä 56. Tam­mi­kuus­ta elo­kuu­hun mää­rä nou­si kuu­del­la.

Bud­je­tis­sa oli va­rau­dut­tu sii­hen, et­tä tänä vuon­na huos­tas­sa on 42 las­ta.

– To­teu­ma­ra­por­tis­sa nä­kyy yh­teis­kun­nan epä­va­kaa tila. Suu­rel­la osal­la me­nee tosi hy­vin, mut­ta niil­lä joil­la me­nee huo­nos­ti, me­nee sit­ten tosi huo­nos­ti. 20 pro­sent­tia vä­es­tös­tä käyt­tää 80 pro­sent­tia sote-pal­ve­luis­ta, ja eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta, to­te­si Tuu­la Toi­vo­nen (sd.).

Mää­rää, pro­sent­te­ja ja eu­ro­ja­kin pa­hem­min ti­lan­net­ta ku­vaa tämä ra­por­tin fak­ta: ku­lu­van vuo­den si­joi­tuk­sis­sa on usei­ta sel­lai­sia, joil­la ei ole ai­em­paa his­to­ri­aa so­si­aa­li­toi­men pal­ve­luis­sa, vaan asi­ak­kuus on al­ka­nut suo­raan kii­reel­li­ses­tä si­joi­tuk­ses­ta ei­kä hei­dän avun­tar­vet­taan ole voi­tu ar­vi­oi­da ai­kai­sem­min.

Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei joh­du sii­tä, et­tä on sääs­tet­ty jos­sa­kin en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn koh­das­sa, joka oli­si näi­den per­hei­den ti­lan­tee­seen pys­ty­nyt tart­tu­maan en­nen kuin ai­noa vaih­to­eh­to on äkil­li­nen huos­taa­not­to.

Ta­lou­del­li­ses­ti­kin aja­tel­len niis­sä pu­hu­taan sum­mis­ta, joi­den vas­ta­pai­nok­si saa et­siä ai­ka pal­jon sääs­tö­jä kun­nan muus­ta toi­min­nas­ta tai myy­dä kun­nan omai­suut­ta.

Kun­ta­lais­ten ve­ro­tus­ta val­tuus­to ei ko­rot­ta­nut, vaik­ka moni mai­nit­si, et­tä pai­nei­ta sii­hen on, ja ta­lous­se­mi­naa­ris­sa ja ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ryh­mäs­sä on sii­tä kes­kus­tel­tu.

Ta­lous py­ri­tään pi­tä­mään ta­sa­pai­nos­sa jo pää­te­tyil­lä sääs­töil­lä ja sil­lä toi­veel­la, et­tä val­tio an­tai­si ha­et­tua har­kin­nan­va­rais­ta avus­tus­ta. Sitä ha­kies­sa on val­ti­ol­le il­moi­tet­tu, mitä on jo it­se yri­tet­ty ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si teh­dä.

Nyt to­sin pää­tet­tyi­hin sääs­töi­hin­kin pa­la­taan, sil­lä ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esit­ti aloit­tees­saan, et­tä hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set kes­key­tet­täi­siin, kos­ka niil­lä on ol­lut ne­ga­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia niin hen­ki­lös­töön kuin pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiin eri­tyi­ses­ti ko­ro­na­ti­lan­teen jat­ku­es­sa.

Seu­raa­van vuo­den ta­lou­sar­vio on usein kä­si­tel­ty sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa kuin ve­rot, mut­ta nyt sen laa­din­ta on vie­lä kes­ken.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Myl­ly­mä­ki (kesk.) et­sii yleen­sä pu­heen­vuo­rois­saan pil­viin myös ho­pe­a­reu­nuk­sia, mut­ta myön­si nyt, et­tä ny­kyi­ses­sä ta­lou­den nä­ky­mäs­sä on ol­lut har­vi­nai­sen vai­kea miet­tiä, mil­lä val­ti­o­no­suuk­sil­la ja ve­ro­äy­ril­lä en­si vuon­na pys­ty­tään teh­tä­viä hoi­ta­maan.

– Ker­taa­kaan kun­nal­li­su­ra­ni ai­ka­na tu­le­van vuo­den nä­ky­mät ei­vät ole ol­leet näin epä­var­mo­ja kuin ne täl­lä het­kel­lä on, Myl­ly­mä­ki to­te­si.

Kai­ken kaik­ki­aan My­nä­mä­en val­tuus­to oli maa­nan­tai­na poik­keuk­sel­li­sen hil­jai­nen. Vaik­ka ve­rop­ro­sen­tit ovat niin sa­not­tu iso asia, ei ryh­mä­pu­heen­vuo­ro­ja­kaan käy­ty.

Sari Hon­ka­sa­lo

Huom. Kir­joi­tuk­ses­ta kor­jat­tu Myl­ly­mä­en puo­lu­e­kan­ta.