JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
18.3.2023 10.35

Ympäris­tö­neu­vontaa ylä- ja alakou­lui­käi­sille

Kier­to­a­je­lut ja synt­tä­ri­kut­sut ovat pa­lan­neet Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­lon (LSJH) ym­pä­ris­tö­neu­von­nan pal­ve­lu­va­li­koi­maan pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen.

– LSJH:n ym­pä­ris­tö­neu­vo­jat ke­hit­ti­vät kou­lu­lais­ten ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­tuo­ki­oi­den ti­lal­le säh­köi­sen op­pi­ma­te­ri­aa­lin ko­ro­na­pan­de­mi­an ra­joit­ta­es­sa ko­koon­tu­mi­sia. Ma­te­ri­aa­lin avul­la kou­lut pys­tyi­vät tu­tus­tu­maan kes­tä­viin ku­lu­tus­va­lin­toi­hin ja jä­te­huol­toon etä­nä. Tänä ke­vää­nä pa­la­taan kas­vo­tus­ten pi­det­tä­viin op­pi­tun­tei­hin, iloit­see LSJH:n ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen ja jä­te­neu­von­nan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ka­ta­rii­na Hu­ma­la­mä­ki.

Synt­tä­ri­kut­sut ja kier­to­a­je­lut ovat osa LSJH:n te­ke­mää neu­von­ta­työ­tä, jota ra­hoi­te­taan asun­to­koh­tai­sel­la jä­te­huol­lon pe­rus­mak­sul­la.

– Lap­set ja nuo­ret ovat ym­pä­ris­tö­a­si­oi­ta aja­tel­len tär­keä koh­de­ryh­mä, sil­lä jät­teen mää­rää vä­hen­tä­mäl­lä sekä jät­tei­tä kier­rät­tä­mäl­lä voim­me sääs­tää luon­non­va­ro­ja tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Jo­kai­nen voi vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti ym­pä­ris­tööm­me ja pie­nil­lä­kin ar­jen te­oil­la on suu­ri mer­ki­tys, Hu­ma­la­mä­ki poh­tii.

Ala­kou­luil­le suun­na­tuil­la synt­tä­ri­kut­suil­la ope­tel­laan kes­tä­vää ku­lut­ta­mis­ta ja kei­no­ja jät­teen mää­rän vä­hen­tä­mi­seen elä­myk­sel­li­sen op­pi­mi­sen avul­la.

Op­pi­tun­nil­la luo­kan eteen ka­te­taan kak­si pöy­tää, jois­ta toi­ses­sa käy­te­tään ker­ta­käyt­töi­siä ma­te­ri­aa­le­ja ja toi­ses­sa kes­to­tuot­tei­ta. Lap­set pää­se­vät ver­tai­le­maan, kum­pi on ym­pä­ris­tön kan­nal­ta pa­rem­pi vaih­to­eh­to.

LSJH:n toi­mi­a­lu­een kaik­kien 18 kun­nan kah­dek­sas­luok­ka­lai­set kut­su­taan vuo­sit­tain jä­te­huol­to­tee­mai­sil­le bus­si­kier­rok­sil­le. Nuo­ril­le suun­na­tuil­la kier­to­a­je­luil­la nuo­ret pää­se­vät tu­tus­tu­maan jä­te­huol­toon, la­jit­te­luun sekä kes­tä­viin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin ja jät­teen mää­rän vä­hen­tä­mi­seen.

Rei­lun pa­rin tun­nin ret­ken ai­ka­na kou­lu­lais­ryh­mät tu­tus­tu­vat jä­te­kes­kuk­seen ja la­jit­te­lu­a­se­maan sekä LSJH:n toi­min­nal­li­seen näyt­te­lyyn ja kier­rä­tys­kes­kuk­seen tai eko­voi­ma­lai­tok­seen.

– Tänä vuon­na kou­luil­la on en­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta va­li­ta, ha­lu­a­vat­ko he vie­rail­la Tu­run vie­rai­lu­kes­kus Kah­ma­ris­sa vai Sa­lon vie­rai­lu­kes­kus Heh­kus­sa. Sa­los­sa op­pi­laat pää­se­vät en­sim­mäis­tä ker­taa tu­tus­tu­maan myös Lou­na­voi­man eko­voi­ma­lai­tok­seen, Hu­ma­la­mä­ki ker­too.

Ke­vääl­lä ajo­vuo­ros­sa ovat muun mu­as­sa Uu­den­kau­pun­gin ka­sit. Syk­syl­lä vuo­ros­sa ovat muun mu­as­sa Mas­kun, My­nä­mä­en, Naan­ta­lin ja Nou­si­ais­ten kah­dek­sas­luok­ka­lai­set.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely