JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.7.2021 11.12

Yleisö­ti­lai­suuden järjes­tä­mi­sestä pitää ilmoittaa ajoissa

Ke­sän eri­lais­ten ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen on nyt ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten lie­ven­nyt­tyä vil­kas­tu­nut. Tä­män ta­kia po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa ylei­sö­ti­lai­suu­sil­moi­tus­ten kä­sit­te­ly on osin ruuh­kau­tu­nut.

– Tä­hän on vai­kut­ta­nut ta­pah­tu­mien run­saan mää­rän li­säk­si myös se, et­tä po­lii­sil­le on jä­tet­ty il­moi­tuk­sia asi­an kä­sit­te­lyn kan­nal­ta lii­an myö­häi­se­nä ajan­koh­ta­na ja puut­teel­li­sin tie­doin, lu­pa­hal­lin­to­pääl­lik­kö Han­na Piip­po­nen Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta sa­noo.

Jär­jes­tä­jän on teh­tä­vä ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä kir­jal­li­nen il­moi­tus po­lii­sil­le vä­hin­tään vii­si vuo­ro­kaut­ta en­nen ti­lai­suu­den al­ka­mis­ta. Po­lii­si voi hy­väk­syä pie­nem­pien ta­pah­tu­mien koh­dal­la myö­hem­min­kin teh­dyn il­moi­tuk­sen, jos ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ei ai­heu­du hait­taa ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le. Il­moi­tus tu­li­si jä­tet­tä­es­sä ol­la liit­tei­neen täy­del­li­nen.

Piip­po­sen mu­kaan myö­häi­se­nä ajan­koh­ta­na jä­tet­ty tai puut­teel­li­nen ylei­sö­ti­lai­suu­sil­moi­tus ai­heut­taa han­ka­luuk­sia lu­pa­vi­ra­no­mai­sel­le ja ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jäl­le.

– Vii­den vuo­ro­kau­den ai­ka­ra­ja on mi­ni­mi­ai­ka ja täs­sä ajas­sa jä­tet­ty il­moi­tus ei ta­kaa jär­jes­tä­jäl­le riit­tä­väs­ti ai­kaa vi­ra­no­mais­mää­räys­ten to­teut­ta­mi­sel­le, mikä voi ää­ri­ta­pauk­ses­sa joh­taa ta­pah­tu­man pe­ruun­tu­mi­seen.

Lu­pa­vi­ra­no­mai­sel­le jär­jes­tä­jän myö­häi­nen toi­min­ta voi ai­heut­taa sen, et­tei ylei­sö­ti­lai­suut­ta kos­ke­vaa pää­tös­tä saa­da teh­tyä jär­jes­tä­jän kan­nal­ta riit­tä­vän ajois­sa ja mui­den lupa-asi­oi­den kä­sit­te­ly ruuh­kau­tuu ke­sä­a­jan muu­toin­kin vilk­kaan lu­pa­ky­syn­nän ai­ka­na.

Han­na Piip­po­nen muis­tut­taa et­tä ylei­sö­ti­lai­suu­den ja ylei­sön tur­val­li­suu­des­ta vas­taa jär­jes­tä­jä.

– Ylei­sö­ti­lai­suu­sil­moi­tus­ten riit­tä­vän ai­kai­nen jät­tä­mi­nen ja oi­kea si­säl­tö ovat edel­ly­tyk­set ylei­sö­ti­lai­suu­den ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den to­teu­tu­mi­sel­le. Ta­pah­tu­mal­la on par­haat mah­dol­li­suu­det on­nis­tua huo­lel­li­ses­ti teh­dyn etu­kä­teis­suun­nit­te­lun ja vi­ra­no­mais­ten kans­sa teh­dyn yh­teis­työn avul­la.