JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.6.2023 11.25

Yhtey­sa­lus­lii­ken­teelle avattiin reitti- ja aikatau­lu­si­vusto

Yh­tey­sa­lus­lii­ken­teel­le on toi­vot­tu reit­ti­o­pas­pal­ve­lua. Uu­des­ta Yh­tey­sa­lus.fi -reit­ti- ja ai­ka­tau­lu­si­vus­tos­ta löy­tää reit­ti­kar­tat ja lin­kit yh­tey­sa­lus­lii­ken­teen ai­ka­tau­lui­hin. Reit­ti- ja ai­ka­tau­lu­si­vus­to on to­teu­tet­tu suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

Yh­tey­sa­lus­reit­te­jä on kol­men maa­kun­nan alu­eel­la. Val­ta­o­sa rei­teis­tä on Var­si­nais-Suo­mes­sa, min­kä li­säk­si reit­te­jä on myös Uu­del­la­maal­la ja Ky­men­laak­sos­sa. Reit­ti- ja ai­ka­tau­lu­si­vus­tos­ta löy­tyy maa­kun­ta­koh­tai­ses­ti kaik­ki alu­een rei­tit sa­mal­ta kar­tal­ta. Reit­ti­koh­tais­ta link­kiä kli­ka­tes­sa avau­tuu tar­kem­pi kart­ta­ku­va ky­sei­ses­tä rei­tis­tä sekä lin­kit rei­tin ai­ka­tau­lui­hin.

Saa­ris­to­lii­ken­teen ai­ka­tau­lut löy­ty­vät pal­ve­lun­tuot­ta­jien verk­ko­si­vuil­ta. Maan­tie­laut­ta- ja yh­tey­sa­lus­lii­ken­teen lii­ken­nöin­tiä ja alus­ten si­jain­tia voi tar­kas­tel­la myös Fint­raf­fi­cin Lii­ken­ne­ti­lan­ne-pal­ve­lus­sa. Li­säk­si Ely-kes­kuk­sen verk­ko­si­vuil­le on koot­tu tie­dot yh­tey­sa­lus­lii­ken­teen rei­teis­tä, reit­tien pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta sekä lin­kit pal­ve­lun­tuot­ta­jien verk­ko­si­vuil­le.

Yh­tey­sa­lus­ten rei­tis­sä ja mat­ka-ajas­sa on päi­vä­koh­tais­ta vaih­te­lua, sil­lä osaan saa­ris­ta kul­je­taan vain tar­peen tai etu­kä­teis­ti­laus­ten mu­kaan. Myös ke­li­o­lo­suh­teet voi­vat vai­kut­taa mat­ka-ai­kaan.

Y-vuo­ro tar­koit­taa sel­lai­sia yh­tey­sa­lus­vuo­ro­ja, jot­ka pi­tää ti­la­ta hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen. Va­rauk­sen voi teh­dä ai­kai­sin­taan viik­koa en­nen ja vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä. Mi­kä­li saa­res­sa poi­ke­taan vain tar­vit­ta­es­sa, mut­ta alus lii­ken­nöi joka ta­pauk­ses­sa ky­sei­sel­lä rei­til­lä, täl­lai­set py­säh­dyk­set mer­ki­tään ai­ka­tau­luun x-vuo­ron mer­kin­näl­lä. X-vuo­rot voi ti­la­ta vas­ta aluk­sel­la­kin.

Au­to­paik­ka kan­nat­taa va­ra­ta aluk­sel­ta etu­kä­teen. Va­kiin­tu­neen käy­tän­nön mu­kaan yh­tey­sa­luk­sel­le voi teh­dä au­to­paik­ka­va­rauk­sia ai­kai­sin­taan viik­koa en­nen läh­töä. Tar­kem­mat va­rau­soh­jeet ovat reit­ti­koh­tai­sis­sa ai­ka­tau­luis­sa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely