JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rakenteilla olevat imeytysaltaat.

Rakenteilla olevat imeytysaltaat.

Yara

Uutiset
Uusikaupunki
30.6.2022 10.36

Yaran kipsikasan pesu käynnistymässä Ugissa

Ya­ran Uu­den­kau­pun­gin teh­taan kip­si­ka­san pe­su­han­ke on käyn­nis­ty­nyt. Ta­voit­tee­na on uu­den me­ne­tel­män avul­la saa­da pois­tet­tua ka­san vii­mei­set­kin pie­net fos­fo­ri­pääs­töt.

Kip­si­ka­san pesu to­teu­te­taan kah­des­sa vai­hees­sa. En­sim­mäi­ses­sä 3–5 vuot­ta kes­tä­väs­sä vai­hees­sa ke­rä­tään kip­si­ka­sal­ta suo­tau­tu­vat sa­de­ve­det ja kä­si­tel­lään ne Ya­ran jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la fos­fo­rin pois­ta­mi­sek­si. Puh­dis­tet­tu vesi pum­pa­taan ta­kai­sin kip­si­ka­sal­le imey­ty­sal­tai­den kaut­ta.

Toi­ses­sa vai­hees­sa kip­si­ka­sal­le joh­de­taan myös teh­da­sa­lu­eel­la syn­ty­vää puh­das­ta vet­tä.

– Par­hail­laan kip­si­ka­sal­le ra­ken­ne­taan kym­me­nen uut­ta imey­ty­sal­las­ta sekä liet­teen kui­va­tu­sal­taat put­kis­toi­neen. Ra­ken­nus­vai­he kes­tää syys­kuun lop­puun, jon­ka jäl­keen var­si­nai­nen pesu voi­daan aloit­taa. Pe­su­han­ke on pit­kä pro­ses­si, koko kip­si­ka­san pesu kes­tää ar­vi­ol­ta noin 25 vuot­ta, ker­too teh­taan­joh­ta­ja Tei­ja Kan­kaan­pää.

1960-lu­vus­ta läh­tien kip­si­ka­san fos­fo­rin pää­syä me­reen on es­tet­ty useil­la eri toi­men­pi­teil­lä, joi­den avul­la fos­fo­ri­kuor­mi­tus on saa­tu mur­to-osaan al­ku­a­jois­ta.

Ka­sal­le on ra­ken­net­tu ke­ruu­jär­jes­tel­mä, jol­la suo­to­ve­det ke­rä­tään tal­teen ja joh­de­taan kä­si­tel­tä­väk­si. Näin suu­rin osa ka­san fos­fo­ris­ta saa­daan teh­taan sul­jet­tuun ve­si­kier­toon.

Noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten kip­si­ka­san ja me­ren vä­liin ra­ken­net­tiin ki­lo­met­rin pi­tui­nen eris­te­sei­nä, joka on vä­hen­tä­nyt fos­fo­ri­pääs­tö­jä mer­kit­tä­väs­ti.

Ka­san fos­fo­ri­pääs­tö­jä tark­kail­laan vuo­sit­tain, ja vuo­den 2010 jäl­keen kip­si­ka­san pääs­töt on saa­tu vä­hen­net­tyä 95 pro­sent­tia. Ta­voit­tee­na on, et­tä vii­mei­set­kin pie­net fos­fo­ri­pääs­töt pys­ty­tään pois­ta­maan uu­den pe­su­me­ne­tel­män avul­la. Vas­taa­vaa pe­su­me­ne­tel­mää on to­teu­tet­tu Ya­ran Ruot­sin teh­taal­la Landsk­ro­nas­sa.

Vi­her­val­lik­si kut­sut­tu kip­si­ka­sa on muu­tet­tu mo­ni­puo­li­sek­si ym­pä­ris­tö­koh­teek­si. Kasa on pin­noi­tet­tu mo­ree­nil­la ja siel­lä on laa­ja niit­ty­kas­vus­to, jos­sa viih­tyy usei­ta lin­tu- ja per­hos­la­je­ja. Vi­her­val­lil­la on mo­ne­na ke­sä­nä pi­det­ty myös lam­pai­ta.

Kip­si on kal­sium­sul­faat­tia, jota syn­tyy fos­fo­ri­hap­po­tuo­tan­non si­vu­tuot­tee­na. Ya­ran Uu­den­kau­pun­gin teh­taal­la fos­fo­ri­hap­poa val­mis­tet­tiin vuo­si­na 1965–1990.