JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.4.2021 14.55

Yara tukee Ugin Kasarminlahden esteettömän lintulavan rakentamista

Ya­ra osal­lis­tuu Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa Ka­sar­min­lah­den es­teet­tö­män lin­tu­la­van ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­siin 20 000 eu­rol­la. Lin­tu­la­va val­mis­tuu syk­syl­lä ja tar­koi­tuk­se­na on, et­tä la­val­le pääs­tään seu­raa­maan muut­to­lin­tu­jen saa­pu­mis­ta en­si ke­vää­nä.

Lin­tu­la­va ra­ken­ne­taan es­teet­tö­män luon­to­po­lun yh­tey­teen Ka­sar­min­lah­den poh­jois­ran­nal­le ki­vi­lai­tu­rin koh­dal­le. Es­teet­tö­myys tar­koit­taa, et­tä pol­ku ja lin­tu­la­va ra­ken­ne­taan tur­val­li­ses­ti kul­jet­ta­vak­si. Rei­tin ja lin­tu­la­van saa­vut­taa hel­pos­ti kä­vel­len tai pyö­räl­lä ja lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten, ikäih­mis­ten ja lap­si­per­hei­den on su­ju­vaa kul­kea rei­til­lä.

– Olem­me to­del­la iloi­sia, et­tä voim­me osal­lis­tua hank­keen to­teut­ta­mi­seen. Mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­nen sen kai­kis­sa muo­dois­sa on Ya­ras­sa tär­keä ta­voi­te ja tämä han­ke is­tuu ta­voit­tee­seem­me erit­täin hy­vin. Es­tee­tön reit­ti ja lin­tu­la­va pal­ve­le­vat mo­ni­puo­li­ses­ti asuk­kai­ta ja hank­keen joh­dos­ta use­am­mil­la seu­dun asuk­kail­la on mah­dol­li­suus saa­da luon­to­e­lä­myk­siä, to­te­aa Ya­ra Uu­den­kau­pun­gin teh­taan­joh­ta­ja Tei­ja Kan­kaan­pää.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja At­so Vai­nio pi­tää eri­no­mai­se­na asi­a­na, et­tä Ya­ra on läh­te­nyt mu­kaan ke­hit­tä­mään alu­een luon­to­mat­kai­lua ja sitä, et­tä yhä use­am­mal­la ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä luon­toon Ka­sar­min­lah­del­la. – Il­man Ya­ran tu­kea han­ket­ta ei oli­si voi­nut to­teut­taa näin laa­ja­na. Mei­dän pi­täi­si pyr­ki­ä­kin tä­hän, et­tä kau­pun­ki ja yri­tyk­set yh­des­sä vei­si­vät tä­män tyyp­pi­siä hank­kei­ta eteen­päin.

Lin­tu­la­val­le joh­taa noin 40 met­riä pit­kä lai­tu­ri­o­suus ja sen var­rel­le tu­lee muu­ta­ma le­väh­dys­ta­san­ne. Lin­tu­la­va ja sin­ne joh­ta­va lai­tu­ri ovat kai­teel­li­sia ja la­val­le ra­ken­ne­taan pen­kit is­tu­mis­ta var­ten. Lin­tu­la­va on kool­taan noin 4 ker­taa 6 met­riä. Kau­pun­ki on saa­nut val­ti­o­na­vus­tus­ta han­ket­ta var­ten myös ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öl­tä.