JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
9.2.2023 10.00

Viikon henkilöitä jo puoli vuosisataa

Heli Mäki-Lau­ri­la

Hel­mi­kuun al­ku­päi­vi­nä tuli ku­lu­neek­si 50 vuot­ta sii­tä, kun Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa jul­kais­tiin en­sim­mäi­nen Vii­kon hen­ki­lö -haas­tat­te­lu. Puo­len vuo­si­sa­dan ai­ka­na pals­tal­la on esiin­ty­nyt noin 2500 hen­ki­löä.

Vii­kon hen­ki­lö -pals­tan ide­oi ai­koi­naan Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien en­sim­mäi­nen va­ki­tui­nen pää­toi­mit­ta­ja, nyt jo edes­men­nyt Erk­ki Sir­kiä.

– Nyt voin run­saan 34-vuo­ti­sen Vak­ka-ura­ni jäl­keen sa­noa, et­tä tämä oli Ekil­tä suo­ras­taan lois­ta­va idea. Aja­tus oli se, et­tä leh­den pals­toil­le pää­si­si­vät myös ns. ta­val­li­set ih­mi­set, ny­kyi­nen pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä sa­noo.

– Toki leh­den pi­tää uu­dis­tua, mut­ta sil­ti kaik­kea van­haa ei pidä heit­tää ro­mu­kop­paan. Va­kas­sa voim­me ol­la yl­pei­tä sii­tä, et­tä meil­lä on nyt 50 vuot­ta jat­ku­nut va­ki­pals­ta. Voi­sin haas­taa muut leh­det ki­sai­le­maan sii­tä, on­ko näin pit­kää jat­ku­moa muu­al­la.

Pää­o­san Vak­ka-ajas­taan Mas­kun ja Nou­si­ais­ten alu­e­toi­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Pent­ti­lä ei läh­de ar­vuut­te­le­maan, mon­ta­ko Vii­kon hen­ki­lö -jut­tua hän on teh­nyt.

– Ai­ka pal­jon näi­tä on ker­ty­nyt. Pää­sään­töi­ses­ti nämä ovat ol­leet hy­vin­kin miel­lyt­tä­viä jut­tu­keik­ko­ja.

Pien­tä kai­nos­te­lua jos­kus esiin­tyy, kun Vak­ka pyy­tää haas­tat­te­lua Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­le.

– Jot­kut to­te­a­vat, et­tei­vät he ole mi­tään ih­meel­lis­tä teh­neet. Tä­hän yleen­sä vas­taan, et­tei täl­lai­seen ole tar­vet­ta­kaan. Esi­mer­kik­si mi­ten­kään tätä hie­noa luon­to­har­ras­tus­ta ali­ar­vi­oi­mat­ta olen teh­nyt Vii­kon hen­ki­lö -ju­tun, jon­ka tee­moi­na oli­vat ak­tii­vi­nen mar­jas­tus ja sie­nes­tys. Nämä ovat mo­nien nor­mi­har­ras­tuk­sia, mut­ta tä­mä­kin ai­he riit­tää mai­ni­os­ti ko­ros­ta­maan sitä, et­tä Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­la kyn­nys on po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la hy­vin­kin ma­ta­la, Pent­ti­lä to­te­aa.

– Oi­ke­as­taan kyn­nys on ko­ko­naan höy­lät­ty ole­mat­to­miin. Meis­tä kai­kis­ta voi syn­tyä mie­len­kiin­toi­nen ta­ri­na Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­le. Jos vä­hän Veik­ko La­vin lau­lu­teks­tiä muo­toi­lee, niin jo­kai­nen ih­mi­nen on ju­tun ar­voi­nen.

Pent­ti­lä on se­lan­nut Vii­kon hen­ki­lö -pals­tan his­to­ri­aa.

– Hie­nol­ta tun­tuu eten­kin se, kuin­ka mo­ni­puo­li­nen jouk­ko Va­kan alu­een ih­mi­siä on pääs­syt ää­neen täl­lä pals­tal­la. Täs­tä pe­ri­aat­tees­ta ei tin­gi­tä jat­kos­sa­kaan.

Vii­kon hen­ki­lö -ju­tuis­sa on kun­nit­tai­nen vuo­ro­sys­tee­mi, joka tar­vit­ta­es­sa jous­taa ti­lan­teen mu­kaan.

– Va­kan am­mat­ti­tai­toi­set ja kek­se­li­äät toi­mit­ta­jat osaa­vat et­siä pals­tal­le mie­len­kiin­toi­sia haas­ta­tel­ta­via. Li­säk­si pi­tää an­taa kii­tos lu­ki­joil­le, joil­ta tu­lee Vii­kon hen­ki­lö -vink­ke­jä.

Pent­ti­lä esit­tää toi­veen.

– Va­kas­sa ei pidä kos­kaan lo­pet­taa Vii­kon hen­ki­lö -pals­taa. Us­kon, et­tä nämä ju­tut ovat hy­vin­kin lu­et­tu­ja, sil­lä ih­mis­ten elä­män­ta­ri­nat kiin­nos­ta­vat. Näi­den ker­to­mi­nen on pai­kal­lis­leh­del­le hy­vin tär­ke­ää.

Fak­ta

En­sim­mäi­nen haas­ta­tel­ta­va Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­la oli 3.2.1973 jul­kais­tus­sa ju­tus­sa veh­maa­lai­nen Var­si­nais-Suo­men län­ti­sen pii­rin kun­ta­tar­kas­ta­ja Tuo­mo Aal­to­nen.

Vii­kon hen­ki­lö -haas­tat­te­lut jul­kais­taan Va­kas­sa per­jan­tai­sin.

Vii­kon hen­ki­lö -vuo­rot kier­tä­vät kun­nit­tain.

Pe­ri­aa­te on se, et­tä ih­mi­nen voi pääs­tä vain ker­ran Vii­kon hen­ki­lö -pals­tal­le. To­sin täs­tä sään­nös­tä on muu­ta­man ker­ran va­hin­gos­sa lip­sut­tu 50 vuo­den ai­ka­na.

Ny­kyi­sin Vii­kon hen­ki­lö -haas­tat­te­lut jul­kais­taan si­vun jut­tui­na. Mu­ka­na on myös fak­ta­laa­tik­ko.

Asia ja ihminen suloisesti sekaisin

9.2.2023 Kun haas­ta­tel­ta­va ky­se­lee etu­kä­teen, mis­tä Vii­kon hen­ki­lö -ju­tus­sa oi­kein on ky­sy­mys, saa­tan sa­noa, et­tä se on pals­ta, jos­sa hen­ki­lö ja asia me­ne­vät su­loi­ses­ti se­kai­sin.

Rentoja juttukeikkoja

9.2.2023 Muis­tan kuin­ka jän­ni­tin men­nä yri­tys­joh­ta­jan ko­tiin te­ke­mään haas­tat­te­lua, kun hä­nen toi­mi­a­lan­sa oli it­sel­le­ni hy­vin tun­te­ma­ton. Tuo keik­ka on jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na ol­lut yk­si mu­ka­vim­mis­ta jut­tu­kei­kois­ta kos­kaan. Nyt­hän teh­tiin jut­tua hen­ki­lös­tä, ei niin­kään pal­jon hä­nen toi­mi­a­las­taan.

Lähes sadan vuoden ikähaarukka

9.2.2023 Vii­kon hen­ki­löi­den ikä­haa­ruk­ka on laa­ja. Omis­ta haas­ta­tel­ta­vis­ta­ni se on ol­lut lä­hes sata vuot­ta, sil­lä nuo­rin on ol­lut 5-vuo­ti­as sie­nis­tä kiin­nos­tu­nut Ant­ho­ny Jy­rä­nen As­kai­sis­ta (9.10.2009) ja van­hin 104-vuo­ti­as Es­si Ah­ti My­nä­mä­es­tä (6.5.2011).

Kiinnostavia kohtaamisia ja mielen­kiin­toisia tarinoita

9.2.2023 Vii­kon hen­ki­lö -jut­tu­sar­jaa teh­des­sä­ni olen saa­nut kuul­la mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta ja koh­da­ta kiin­nos­ta­via hen­ki­löi­tä. Haas­ta­tel­ta­vat te­ke­vät jut­tu­kei­kois­ta eri­tyi­siä ja ta­ri­nois­ta ai­nut­laa­tui­sia. Mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta on­kin ker­ty­nyt lu­ki­joil­le ja­et­ta­vak­si yh­tä mon­ta kuin haas­ta­tel­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Näköislehdet

Kysely