JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
8.1.2021 14.00

Vihreä lippu Valpperin koululle

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jes­tö FEE Suo­mi on myön­tä­nyt Nou­si­ais­ten Valp­pe­rin kou­lul­le Vih­re­än li­pun osoi­tuk­sek­si kor­ke­a­ta­soi­ses­ta, suun­ni­tel­mal­li­ses­ta ja osal­lis­ta­vas­ta ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­työs­tä. Vih­reä lip­pu on kan­sain­vä­li­nen kas­va­tu­sa­lan ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma ja ser­ti­fi­kaat­ti, jos­sa lap­set ja nuo­ret muut­ta­vat toi­min­ta­yk­sik­kön­sä ar­kea kes­tä­väm­mäk­si tee­ma ker­ral­laan yh­des­sä opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien kans­sa.

Vih­reä lip­pu on osa kan­sain­vä­lis­tä Eco-Schools-oh­jel­maa eli maa­il­man suu­rin­ta kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ver­kos­toa, joka toi­mii 68 maas­sa. Suo­mes­sa Vih­re­äs­sä li­pus­sa on mu­ka­na jo 85 000 las­ta ja nuor­ta sekä 10 800 opet­ta­jaa ja kas­vat­ta­jaa.

Valp­pe­rin kou­lun Vih­reä lip­pu -pro­jek­ti aloi­tet­tiin al­ku­vuon­na 2020 muo­dos­ta­mal­la opet­ta­jis­ta, ha­luk­kais­ta op­pi­lais­ta ja van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen edus­ta­jas­ta kou­lun ym­pä­ris­tö­raa­ti, joka va­lit­si kou­lu tee­mak­si lä­hiym­pä­ris­tön. Op­pi­lai­den ide­oi­mi­na to­teu­tet­tiin muun mu­as­sa tut­ki­muk­set kou­lun lä­hiym­pä­ris­tön ros­kai­suu­des­ta ja op­pi­lai­den kou­lu­mat­ko­jen kul­ku­ta­vois­ta. Ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tiin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tön sii­vous­päi­vä ja kan­nus­tet­tiin kou­lu­mat­ko­jen kul­ke­mi­seen kä­vel­len tai pol­ku­pyö­räl­lä.

Etä­o­pe­tu­sai­ka­na teh­tiin yh­teis­työ­tä ko­tien kans­sa ja haas­tet­tiin per­heet pol­ku­pyö­rien ke­vät­huol­toon. Tou­ko­kuun lo­pul­la pääs­tiin to­teut­ta­maan kou­lun pi­hal­le suun­ni­tel­tu pie­ni kas­vi­maa. Kas­vi­maa oli ke­sän op­pi­lai­den hoi­dos­sa ja elo­kuus­sa pääs­tiin­kin naut­ti­maan ke­sän sa­dos­ta. Syk­syl­lä pa­nos­tet­tiin li­sää kou­lun kier­rä­tyk­seen ja ti­lat­tiin kou­lul­le läm­pö­kom­pos­to­rin bi­o­jä­tet­tä var­ten. Ruo­ka­hä­vik­ki kou­lul­la py­ri­tään pi­tä­mään mah­dol­li­sim­man pie­ne­nä ja sen ta­kaa­mi­sek­si op­pi­laat ide­oi­vat luok­kien vä­li­sen kil­pai­lun, joka vä­hen­si ruo­ka­hä­vik­kiä en­ti­ses­tään.