JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
10.2.2021 7.35

Velkuan purkukoulusta aineistoa museoon

Vesa Pent­ti­lä

Naan­ta­lin kau­pun­ki to­teut­ti Vel­ku­an kou­lun pur­ku­työt niin, et­tä kaik­ki hy­vä­kun­toi­set ope­tus­ka­lus­teet ja muu tar­peel­li­nen ir­tai­mis­to siir­ret­tiin väis­tö­ti­loi­hin. Sen jäl­keen Naan­ta­lin mu­seo kävi läpi jäl­jel­le jää­neen ir­tai­mis­ton ja tal­ti­oi sii­tä pai­kal­lis­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kaan ai­neis­ton.

Jäl­jel­le jää­nyt ir­tai­mis­to lai­tet­tiin pois­to­la­val­le niin, et­tä siel­tä oli mah­dol­lis­ta pai­kal­lis­ten asuk­kai­den lu­paa ky­sy­mäl­lä nou­taa ka­lus­tei­ta it­sel­leen. Kaik­ki käyt­tö­kel­poi­nen löy­si uu­den ko­din ja lo­put vie­tiin muut­to­pal­ve­lui­den ma­te­ri­aa­li­kier­rä­tyk­seen.

Tu­le­va­na syk­sy­nä on tar­koi­tus uu­den kou­lu­ra­ken­nuk­sen ka­lus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä il­moit­taa pai­kal­li­ses­ti mah­dol­li­suu­des­ta nou­taa vas­taa­val­la ta­val­la väis­tö­ti­las­ta va­pau­tu­via ka­lus­tei­ta. Kun kou­lu­ra­ken­nus pu­ret­tiin, sii­tä otet­tiin hy­vä­kun­toi­set hir­ret tal­teen ja niis­tä ra­ken­net­tiin en­si­vai­hees­sa met­sä­luok­ka lä­hi­met­sään.

Lo­put va­ras­toi­tiin odot­ta­maan kou­lun pi­han ra­ken­tu­mis­ta ja nii­den hyö­ty­käyt­töä sen yh­tey­des­sä. Ra­ken­nuk­sen gra­niit­ti­pe­rus­tuk­set va­ras­toi­tiin ja ne käy­te­tään pi­han tu­ki­ra­ken­teis­sa. Myös puu­e­le­men­teis­tä teh­tyä osaa pu­ret­ta­vas­ta kiin­teis­tös­tä tar­jot­tiin kier­rä­tet­tä­väk­si, mut­ta han­ke ka­riu­tui sen haas­ta­vuu­den ta­kia.

Vel­ku­an pur­ku­kou­lu on esi­merk­ki sii­tä, mi­ten Naan­ta­li kier­rät­tää iso­jen koh­tei­den ka­lus­tei­ta ja muu­ta ta­va­raa.

Ka­lus­tei­den kier­rät­tä­mi­ses­tä jä­tet­tiin Naan­ta­lis­sa ai­em­min 12 val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­ma aloi­te.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely