JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Kari Kantalainen muistutti, että eläkeläisten on tärkeä olla mukana ja vaikuttamassa.

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Kari Kantalainen muistutti, että eläkeläisten on tärkeä olla mukana ja vaikuttamassa.

Annele Silventoinen

Uutiset
Mynämäki
16.4.2024 14.00

Varsinais–Suomen piirin seniorit kokoontuivat Mynämäessä

Var­si­nais-Suo­men se­ni­o­ri­pii­ri viet­ti ke­vät­ko­kous­päi­vää huh­ti­kuus­sa My­nä­mä­en seu­ra­kun­ta­kun­ta­ko­dis­sa. Läs­nä oli noin 80 se­ni­o­ria pii­rin kah­des­ta­tois­ta se­ni­o­riyh­dis­tyk­ses­tä. Oh­jel­mal­li­nen aa­mu­päi­vä käyn­nis­tyi My­nä­mä­en yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Timo Sun­na­rin ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sel­la, oli­ko ko­kous­vä­ki My­nä­mä­el­lä vai My­nä­mä­es­sä, sii­nä­pä ky­sy­mys?

Oh­jel­ma jat­kui mo­ni­puo­li­sil­la My­nä­mä­en mies­lau­la­jien mu­siik­kie­si­tyk­sil­lä. Kuo­roa joh­ti Kris­ti­na Rau­da­nen.

Kun­nan ter­veh­dyk­sen toi kun­nan­joh­ta­ja Ca­ri­ta Mai­si­la. Hän ker­toi kun­nan mo­ni­puo­li­ses­ta pal­ve­lu­tar­jon­nas­ta ja et­tä kun­nas­ta löy­tyy mo­nen­lais­ta yh­dis­tys- ja har­ras­tus­toi­min­taa. Ikäih­mis­ten toi­min­taan kun­ta on pal­kan­nut ikäih­mis­ten va­paa-ai­ka­koor­di­naat­to­rin.

Kirk­ko­her­ra Ant­ti Kal­lio toi ter­veh­dyk­sen seu­ra­kun­nan puo­les­ta, va­lot­ta­en myös seu­ra­kun­nan his­to­ri­aa. Hän muis­tut­ti mi­ten mer­ki­tyk­sel­li­nen ikäih­mis­ten roo­li ja elä­män­ko­ke­mus on yh­teis­kun­nas­sa.

My­nä­mä­en mur­re­sa­noi­hin ja mie­len­kiin­toi­siin sa­nan par­siin tu­tus­tut­tiin Ju­ha­ni Hei­non joh­dol­la.

Men­nees­tä am­men­net­ta­vaa löy­tyy myös My­nä­mä­el­lä syn­ty­neen E.A. Saa­ri­maan op­pi­kir­jas­ta Kie­le­no­pas.

Kan­sal­li­sen se­ni­o­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Kari Kan­ta­lai­nen kiit­ti My­nä­mä­en yh­dis­tys­tä ja eri­tyi­ses­ti yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jaa hy­vin jär­jes­te­tys­tä ko­kous­päi­väs­tä.

Hän toi myös ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set elä­ke­läi­siä kos­ke­vien asi­oi­den val­mis­te­lus­ta ja muis­tut­ti, et­tä on tär­ke­ää ol­la mu­ka­na ja vai­kut­ta­mas­sa. Hän ko­ros­ti myös yh­teis­ten ko­koon­tu­mi­sien ja yh­tei­söl­li­syy­den mer­ki­tys­tä. Elä­ke­läis­liit­to­jen etu­jär­jes­tö EE­TU ry on ot­ta­nut kan­taa vii­me­ai­koi­na käy­tyyn elä­ke­läi­siä kos­ke­vaan kes­kus­te­luun.

My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työn hen­ki­löt oli­vat val­mis­ta­neet ko­kous­vä­el­le her­kul­li­sen lou­naan ja kah­vi­tuk­sen. Ko­kous­vä­el­tä tuli heil­le läm­pi­mät kii­tok­set.

En­nen ke­vät­ko­kous­ta Var­si­nais-Suo­men pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Lys­ti­lä jul­kis­ti pii­rin yh­dis­tyk­sen vuo­del­le 2023. Va­li­tuk­si tuli Lie­don se­ni­o­rit.

Pii­rin ke­vät­ko­kous su­jui hy­väs­sä yh­teis­hen­ges­sä Ant­ti Lu­ja­lan hoi­ta­es­sa te­hok­kaas­ti ke­vät­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­juu­den.

Mai­ja Sep­pä­lä

Näköislehdet

Kysely