JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tälle alueelle luonnonsuojelupiirit esittävät uutta kansallispuistoa.

Tälle alueelle luonnonsuojelupiirit esittävät uutta kansallispuistoa.

Uutiset
19.6.2024 15.26

Varsinais-Suomeen esitetään suurta kansal­lis­puistoa

Var­si­nais-Suo­meen ja Sa­ta­kun­taan esi­te­tään laa­jaa uut­ta kan­sal­lis­puis­toa. Kan­sal­lis­puis­to pe­rus­tet­tai­siin Au­ran, Eu­ran, Mas­kun, My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten, Pöy­ty­än ja Rus­kon kun­nis­sa sekä Lai­ti­lan ja Tu­run kau­pun­geis­sa si­jait­se­vil­le val­ti­on omis­ta­mil­le, pää­o­sin jo suo­jel­luil­le alu­eil­le.

Ko­ko­naan uut­ta suo­je­lu­a­lu­et­ta muo­dos­tui­si noin 2800 heh­taa­ria. Näin muo­dos­tet­tu kan­sal­lis­puis­to oli­si pin­ta-alal­taan yli 11 000 heh­taa­ria. ja si­ten Ete­lä-Suo­men man­ne­ra­lu­een suu­rin kan­sal­lis­puis­to.

Aloi­tet­ta kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta ovat te­ke­mäs­sä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Var­si­nais-Suo­men sekä Sa­ta­kun­nan pii­rit. Alus­ta­va­na ni­me­nä on käy­tet­ty Lou­nais­maan kan­sal­lis­puis­toa.

– Lou­nais­maan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­nen oli­si hal­li­tu­soh­jel­man pää­ta­voit­tei­den ja ym­pä­ris­tö­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten puit­teis­sa mah­dol­li­nen, mer­kit­tä­vä luon­non­suo­je­lun edis­tä­mis- ja te­hos­ta­mis­rat­kai­su, pii­rit to­te­a­vat tie­dot­tees­saan.

Aloit­tees­sa eh­do­te­taan sää­det­tä­väk­si laki Lou­nais­maan kan­sal­lis­puis­tos­ta. Kan­sal­lis­puis­toon eh­do­tet­ta­vat alu­eet kuu­lu­vat val­ta­o­sin val­ti­o­neu­vos­ton hy­väk­sy­miin val­ta­kun­nal­li­siin suo­je­luoh­jel­miin, suo­je­lu­a­lu­ei­na maa­kun­ta­kaa­vaan ja myös Na­tu­ra 2000 -ver­kos­toon.

Suu­rim­pi­na niis­tä ovat Kur­jen­rah­kan kan­sal­lis­puis­to noin 3091 heh­taa­ria ja Vas­ki­jär­ven luon­non­puis­to noin 2239 heh­taa­ria.

Muu alue on val­ti­on luon­non­suo­je­lu­a­lu­eik­si pe­rus­ta­maa ja os­ta­maa alu­et­ta ja osa muu­ta val­ti­on maan hal­ti­jan, Met­sä­hal­li­tuk­sen, suo­je­luun luo­kit­te­le­maa. Pie­ni osa on suo­je­lu­pää­tös­ten ja -luo­kit­te­lun ul­ko­puo­lis­ta val­ti­on maa­ta.

Kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sel­la on ta­voit­tee­na suo­jel­la Sa­ta­kun­nan ja Var­si­nais-Suo­men ra­jan mo­lem­min puo­lin säi­ly­neen sa­lo­maan luon­toa, mo­ni­muo­toi­suut­ta ja eli­ö­la­jis­toa.

– On tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta koo­ta lä­hek­käin si­jait­se­vat, opas­te­tun ret­kei­ly­rei­tis­tön, pol­ku­jen ja tei­den yh­dis­tä­mät luon­non­suo­je­lu­a­lu­eet yh­dek­si kan­sal­lis­puis­tok­si. Lou­nais­maan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­nen ei vaa­ti­si mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja uu­dis­ra­ken­nuk­siin, jos ke­hi­te­tään ny­kyi­siä ra­ken­nuk­sia Kur­jen­tu­paa ja Ylä­neen Luon­to­ka­bi­net­tia myös koko Lou­nais­maan kan­sal­lis­puis­ton kan­nal­ta, pii­rit to­te­a­vat tie­dot­tees­saan.

Ne muis­tut­ta­vat, et­tä kan­sal­lis­puis­ton kool­la on mui­hin luon­non­suo­je­lu­a­lu­ei­siin ver­rat­tu­na mer­kit­tä­vää li­sä­ar­voa luon­non suo­je­lun, hoi­don ja käy­tön kan­nal­ta.

– Tämä kos­kee myös in­ves­toin­ti-, hen­ki­lös­tö- ja mui­ta kus­tan­nuk­sia, vai­ku­tuk­sia pai­kal­lis-, alue- ja kan­san­ta­lou­teen sekä mah­dol­li­suuk­sia saa­da EU-ra­hoi­tus­ta. Koon tuo­ma li­sä­ar­vo on jär­ke­vää re­a­li­soi­da, kun suu­ret lä­hek­käi­set suo­je­lu­a­lu­eet mah­dol­lis­ta­vat yh­den lä­hek­käis­ten alu­ei­den kan­sal­lis­puis­to­ko­ko­nai­suu­den. Näin on Suo­mes­sa me­ne­tel­ty mui­ta­kin kan­sal­lis­puis­to­ja pe­rus­tet­ta­es­sa.

Kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen näh­dään pa­ran­ta­van sa­mal­la ylei­sen vir­kis­tys- ja ret­kei­ly­käy­tön sekä luon­non­har­ras­tuk­sen ja -tut­ki­muk­sen edel­ly­tyk­siä.

– Suu­ren kan­sal­lis­puis­to­a­lu­een va­lu­ma­ve­det läh­te­vät puh­tai­na Saa­ris­to­me­reen ja Sel­kä­me­reen las­ke­viin jo­kiin. Kan­sal­lis­puis­to voi vai­kut­taa myös lä­hi­a­lu­ei­den ta­va­no­mai­sen maan­käy­tön me­net­te­ly­ta­po­jen ym­pä­ris­tö­myön­tei­seen ke­hit­ty­mi­seen ja mat­kai­lu­y­ri­tyk­siin.

Aloi­te tu­lee esil­le luon­non­suo­je­lu­pii­rien ja -yh­dis­tys­ten verk­ko­si­vul­le, ja sen vii­meis­te­lyä jat­ke­taan. Aloit­tee­seen voi liit­tyä sii­hen saak­ka, kun­nes se toi­mi­te­taan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öl­le. Kan­sal­lis­puis­ton lo­pul­li­nen nimi pää­te­tään hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vän mie­li­pi­de­ky­se­lyn jäl­keen.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely