JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Kustavi
2.1.2024 9.05

Valtonen johtaa Kustavin eläkeläisiä

Elä­ke­lii­ton Kus­ta­vin yh­dis­tyk­sen hal­li­tus piti jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen, jos­sa pää­tet­tiin hal­li­tuk­sen si­säi­ses­tä teh­tä­vä­ja­os­ta vuon­na 2024. Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous oli va­lin­nut yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si vuo­del­le 2024 Lau­no Val­to­sen.

Jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Ant­ti Li­ki­ta­lo ja sih­tee­rik­si Mir­ja Jär­ve­lä. Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat An­ne Erk­ki­lä, Ines Vir­ta­nen, Kirs­ti Ek­roos ja Pek­ka Nie­mi­nen sekä uu­si­na jä­se­ni­nä hal­li­tuk­ses­sa aloit­ta­vat sään­tö­mää­räi­sen syys­ko­kouk­sen pää­tök­sel­lä Ei­ja Lai­ho­nen-Aal­to, Ant­ti Li­ki­ta­lo ja Mau­ri Vie­ri­maa.

Yh­dis­tys täyt­tää 40 vuot­ta tänä vuon­na. Syn­ty­mä­päi­vä­juh­laa vie­te­tään 7.4. Tuu­len­tu­val­la.

Jä­se­nil­le tar­koi­te­tut kuu­kau­si­ta­paa­mi­set ovat joka kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä tors­tai­na kel­lo 12 Kus­ta­vi-sa­lis­sa. Muu­tok­sis­ta ta­paa­mis­ten ai­ka­tau­lu­lui­hin py­ri­tään il­moit­ta­maan hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen. Tänä vuon­na tam­mi­kuun kuu­kau­si­ta­paa­mi­nen on toi­se­na tors­tai­na eli 11.1. Kesä- ja hei­nä­kuus­sa ei ta­paa­mi­sia jär­jes­te­tä.

Lii­kun­ta­vas­taa­vi­na toi­mi­vat An­ja Sius­luo­to ja Pek­ka Nie­mi­nen. Yh­dis­tyk­sel­lä on oh­jat­tua kun­to­sa­li­toi­min­taa tiis­tai­sin ja sen li­säk­si yh­dis­tys on va­ran­nut kun­to­sa­lin jä­se­nien käyt­töön il­man oh­jaus­ta. Boc­ci­aa pe­la­taan kes­ki­viik­koi­sin ja ke­säl­lä mölk­kyä. Oh­jat­tua ryh­mä­lii­kun­taa on kes­ki­viik­koi­sin ja ke­vään tul­len pa­lau­te­taan mie­leen myös fris­bee­gol­fin tai­to­ja. Elä­ke­lii­ton Var­si­nais-Suo­men pii­ri jär­jes­tää sekä boc­ci­as­sa et­tä möl­kys­sä mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Osa­not­ta­jat nii­hin va­li­taan alu­e­kar­sin­to­jen pe­rus­teel­la, joi­hin yh­dis­tyk­sem­me osal­lis­tuu.

Keit­ti­ö­toi­min­nas­ta vas­taa­vat Ines Vir­ta­nen ja Kirs­ti Ek­roos. Jä­se­na­si­oi­ta hoi­taa An­ne Erk­ki­lä.

Va­paa­eh­tois­toi­min­nan vas­taa­va­na toi­mii Päi­vi Kor­de­lin ja vai­kut­ta­ja­vas­taa­va­na on yh­dis­tyk­sen sih­tee­ri. Kus­ta­vin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­tos­sa yh­dis­tyk­sen edus­ta­ja on Bir­git­ta Es­ko­la.

Yh­dis­tyk­sen mat­ka­vas­taa­va Kirs­ti Sal­mi­nen jär­jes­tää päi­vä­ret­kiä sekä te­at­te­ri- ja kon­sert­ti­mat­ko­ja jä­se­nil­le. Hän myös vas­taa yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vuis­ta.

Ka­ra­o­ke­ker­ho on kuu­kau­den toi­se­na tiis­tai­na Kus­ta­vi-sa­lis­sa kel­lo 14–16. Mah­dol­li­sia uu­sia toi­min­ta­muo­to­ja aloi­te­taan jä­se­nis­tön toi­vei­ta kuun­nel­len.

Näköislehdet

Kysely