JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kun siniset valot ovat päällä, muut tienkäyttäjät ovat tieliikennelain mukaan väistämisvelvollisia.

Kun siniset valot ovat päällä, muut tienkäyttäjät ovat tieliikennelain mukaan väistämisvelvollisia.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
17.3.2024 12.40

Vältä äkkinäisiä liikkeitä hälyty­sa­jo­neuvon lähestyessä

Po­lii­si suo­rit­taa päi­vit­täin usei­ta kii­reel­li­siä hä­ly­tys­teh­tä­viä, joi­hin aje­taan hä­ly­ty­sa­jo­na. Ta­voit­tee­na on pääs­tä koh­tee­seen niin no­pe­as­ti ja tur­val­li­ses­ti kuin mah­dol­lis­ta. Sik­si kaik­kien oli­si hyvä tun­nis­taa, mitä au­ton­kul­jet­ta­ja­na, pyö­räi­li­jä­nä tai kä­ve­li­jä­nä tu­lee teh­dä sil­loin, kun nä­kee po­lii­si­au­ton va­lo­jen välk­ky­vän.

Usein kii­reel­li­sen hä­ly­tys­teh­tä­vän taus­tal­la on esi­mer­kik­si käyn­nis­sä ole­va vä­ki­val­lan­te­ko tai sen uh­ka, ta­pah­tu­nut on­net­to­muus tai mah­dol­li­suus saa­da ri­kok­sen­te­ki­jä ve­rek­sel­tään kiin­ni. Kaik­kien yh­tei­nen etu on se, et­tä po­lii­si pää­see teh­tä­vä­pai­kal­le mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. 

– Hä­ly­ty­sa­jon ai­ka­na jou­dum­me poik­ke­a­maan lii­ken­ne­sään­nöis­tä. Kun hä­ly­ty­sa­jo­neu­von hä­ly­tys­lait­teet eli si­ni­set va­lot ja hä­ly­ty­sää­ni ovat pääl­lä, muut tien­käyt­tä­jät ovat tie­lii­ken­ne­lain mu­kaan väis­tä­mis­vel­vol­li­sia, to­te­aa ko­mi­sa­rio Han­nu Kon­to­la.

Po­lii­si ei aja ko­val­la no­peu­del­la esi­mer­kik­si pu­nai­sia päin, ris­tey­sa­lu­eel­le tai suo­ja­tien yli en­nen kuin on var­mis­tu­nut sii­tä, et­tä kaik­ki ovat var­mas­ti hä­ly­ty­sa­jo­neu­von ha­vain­neet ja al­ka­neet nou­dat­ta­maan väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­taan. Py­säh­dy siis hy­vis­sä ajoin en­nen ris­teys­tä, kun ha­vait­set hä­ly­ty­sa­jo­neu­von tu­le­van.

Jos teh­tä­vä niin edel­lyt­tää, on po­lii­sil­la oi­keus poi­ke­ta lii­ken­ne­sään­nöis­tä myös il­man, et­tä hä­ly­tys­lait­teet ovat pääl­lä. Po­lii­si jou­tuu­kin ajoit­tain aja­maan hä­ly­ty­sa­jos­sa il­man hä­ly­tys­lait­tei­ta tak­ti­sis­ta syis­tä. Täl­löin muil­le ei kui­ten­kaan syn­ny väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta ja po­lii­sin tu­lee­kin nou­dat­taa näis­sä ti­lan­teis­sa ai­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta.

Muut tien­käyt­tä­jät voi­vat teh­dä pal­jon no­peut­taak­seen hä­ly­ty­sa­jo­neu­von pe­ril­le pää­syä. Mi­kä­li näet pei­leis­tä hä­ly­ty­sa­jo­neu­von lä­hes­ty­vän, voit lait­taa au­toon hä­tä­vil­kut pääl­le, jol­loin hä­ly­ty­sa­jo­neu­von kul­jet­ta­ja tie­tää, et­tä olet ha­vain­nut tä­män. Älä kui­ten­kaan käy­tä ai­kaa hä­tä­vilk­ku­kyt­ki­men et­si­mi­seen, mi­kä­li et sitä no­pe­as­ti löy­dä, vaan kes­ki­ty mie­luum­min aja­mi­seen.

Pa­him­mat vir­heet, joi­ta au­toi­li­jat voi­vat Kon­to­lan mu­kaan teh­dä ha­vai­tes­saan hä­ly­ty­sa­jo­neu­von lä­hes­ty­vän, ovat äk­ki­näi­set, en­nal­ta ar­vaa­mat­to­mat liik­keet. Mis­sään ni­mes­sä ei saa jar­rut­taa voi­mak­kaas­ti tai teh­dä äk­ki­näi­siä kais­tan­vaih­to­ja. Pa­ras tapa on­kin jat­kaa nor­maa­lis­ti ajo­aan. 

– Po­lii­si ohit­taa si­nut kyl­lä, kun ha­vait­see so­pi­van ohi­tus­pai­kan. Bus­si­py­sä­kil­le, jal­ka­käy­tä­väl­le tai pien­ta­reel­le voi siir­tyä, mi­kä­li sen pys­tyy te­ke­mään tur­val­li­ses­ti. Jos ta­ka­na ole­va hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo ei mah­du ohit­ta­maan ja ris­tey­sa­lue on var­mas­ti täy­sin tyh­jä, voi myös pu­nai­sia päin hy­vin va­ro­vas­ti ajaa, Kon­to­la ker­too.

Taa­ja­mas­sa ja­lan­kul­ki­jat voi­vat py­säh­tyä ja siir­tyä esi­mer­kik­si hie­man kau­em­mak­si suo­ja­ties­tä tai ajo­ra­dan reu­nas­ta sekä ot­taa kat­se­kon­tak­tin hä­ly­ty­sa­jo­neu­voon. Tämä on alus­ta­va vies­ti hä­ly­ty­sa­jo­neu­von kul­jet­ta­jal­le sii­tä, et­tä olet ha­vain­nut tä­män.

Ja­lan­kul­ki­jat voi­vat myös va­roit­taa toi­si­aan, mi­kä­li vaik­ka­pa huo­maa­vat toi­sen ja­lan­kul­ki­jan läh­te­vän kuu­lok­keet kor­vil­la ylit­tä­mään suo­ja­tie­tä hä­ly­ty­sa­jo­neu­von lä­hes­ty­es­sä.

Use­am­pi­kais­tai­sel­la tiel­lä, jos­sa vas­tak­kai­set ajo­suun­nat on ero­tet­tu kes­ki­kai­teel­la, hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo ohit­taa muut va­sem­man puo­leis­ta ajo­kais­taa käyt­tä­en.

Kun huo­maat täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa hä­ly­ty­sa­jo­neu­von ta­ka­na­si, siir­ry rau­hal­li­ses­ti vilk­kua käyt­tä­en oi­ke­an puo­lei­sel­le kais­tal­le. Väl­tä täs­sä­kin ti­lan­tees­sa äk­ki­näi­siä liik­kei­tä.

Moot­to­ri­tiel­lä ruuh­kas­sa hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo ajaa yleen­sä hil­jai­sel­la no­peu­del­la kes­kel­lä tie­tä. Täl­löin ohi­tus­kais­tal­la ole­vat siir­ty­vät va­sem­mal­le pien­ta­reel­la ja oi­ke­al­la kais­tal­la oli­jat oi­ke­al­la pien­ta­reel­le si­ten, et­tä hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo mah­tuu aja­maan kes­kel­tä ohit­se.

Moot­to­ri­pyö­rä­po­lii­sit saat­ta­vat tur­val­li­suus­syis­tä ajaa hä­ly­ty­sa­joa ruuh­kas­sa myös oi­ke­an­puo­lei­sel­la pien­ta­reel­la.

Näköislehdet

Kysely