JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
28.11.2022 11.10

Valmet Automotive pilotoi hitsaus­ro­bot­ti­a­semaa

Val­met Au­to­mo­ti­ve ja Map­vi­si­on ovat ke­hit­tä­neet toi­min­nal­taan jous­ta­van hit­saus­ro­bot­ti­a­se­man, joka on mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti au­ton­val­mis­tuk­sen it­se­oh­jau­tu­vaa tuo­tan­top­ro­ses­sia. Ase­ma on otet­tu käyt­töön Val­met Au­to­mo­ti­ven uu­des­sa in­no­vaa­ti­o­kes­kuk­ses­sa, ja se on osa yh­ti­ön In­tel­li­gent Ma­nu­fac­tu­ring -oh­jel­maa.

Oh­jel­ma vas­taa au­to­te­ol­li­suu­den muu­tok­seen, jos­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tö mo­ni­mut­kais­tuu ja en­na­koin­ti vai­keu­tuu. Yh­tiö ke­hit­tää nyt rat­kai­su­ja, jot­ka te­ke­vät tuo­tan­top­ro­ses­seis­ta ai­em­paa jous­ta­vam­pia ja joi­den avul­la voi­daan var­mis­taa au­to­teh­taan ka­pa­si­tee­tin käy­tön op­ti­moin­ti tu­le­vai­suu­des­sa.

Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taal­le ra­ken­ne­taan in­no­vaa­ti­o­kes­kus­ta, jos­sa tu­le­vai­suu­den rat­kai­su­ja ke­hi­te­tään ja pi­lo­toi­daan. Ta­voit­tee­na on li­sä­tä yh­ti­ön ky­kyä usei­den tuot­tei­den yh­tä­ai­kai­seen val­mis­tuk­seen, eri­lais­ten pro­ses­sien hyö­dyn­tä­mi­seen, tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­seen sekä eri­lais­ten asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­seen.

Osa­na älyk­kään val­mis­ta­mi­sen oh­jel­maa Val­met Au­to­mo­ti­ve ja Map­vi­si­on, pa­ten­toi­tuun mo­ni­ka­me­ra­tek­no­lo­gi­aan pe­rus­tu­vien di­gi­taa­lis­ten laa­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­mien val­mis­ta­ja, ovat yh­dis­tä­neet osaa­mis­taan hit­sau­sa­se­map­ro­jek­tis­sa. Tu­lok­se­na on it­se­ään oh­jaa­va hit­sau­sa­se­ma il­man pe­rin­tei­siä ji­ge­jä.

Hit­sau­sa­se­maan in­teg­roi­tu ka­me­ra­mit­taus­jär­jes­tel­mä ker­too ro­bo­teil­le osien si­jain­nin ja asen­non en­nen lii­tos­ta ja tar­kis­taa lii­tok­sen laa­dun jo­kai­sen työ­vai­heen jäl­keen.