JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Media-asiantuntija Janne Rantanen (vas.) kertoi näkemyksiään Vakan hallituksen puheenjohtajalle Aki Simolalle, toimitusjohtaja Janne Vuorelalle ja päätoimittaja Vesa Penttilälle.

Media-asiantuntija Janne Rantanen (vas.) kertoi näkemyksiään Vakan hallituksen puheenjohtajalle Aki Simolalle, toimitusjohtaja Janne Vuorelalle ja päätoimittaja Vesa Penttilälle.

Uutiset
25.1.2024 6.05

Vakka siirtyy paperilehdessä kaksi­päi­väi­syyteen

Vesa Pent­ti­lä

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat il­mes­tyy huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en pa­pe­ri­ver­si­o­na kak­si ker­taa vii­kos­sa. Kun tors­tai­leh­ti jää jat­kos­sa jul­kai­se­mat­ta, vii­kon ai­neis­to pa­ka­taan tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin il­mes­ty­viin leh­tiin.

Rat­kai­sun taus­tal­la on me­dia-alan raju kus­tan­nus­nou­su. Tämä nä­kyy eten­kin sii­nä, et­tä ja­ke­lun hin­ta on nous­sut vii­me vuo­si­na roi­mas­ti. Kun li­säk­si pa­pe­rin hin­ta on kal­lis­tu­nut, niin myös leh­den pai­no­kus­tan­nuk­set ovat ki­vun­neet ylös­päin.

Leh­teä jul­kai­se­van Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen mas­ku­lai­nen pu­heen­joh­ta­ja Aki Si­mo­la muis­tut­taa, kuin­ka Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat pe­rus­tet­tiin al­ku­jaan vuon­na 1949 vas­taa­maan alu­een­sa maa­lais­kun­tien tie­do­tus­tar­pee­seen.

– Ajat ovat ko­vas­ti muut­tu­neet, mut­ta edel­leen Vak­ka seu­raa tii­viis­ti elä­män­me­noa alu­een­sa kah­dek­sas­sa kun­nas­sa, tä­nään jopa laa­ja-alai­sem­min kuin kos­kaan. Leh­den roo­li kun­nal­lis­ten pää­tös­ten jul­kai­si­ja­na on muut­tu­nut di­gi­ta­li­saa­ti­on vyö­rys­sä mer­kit­tä­väs­ti. Vak­ka toi­mit­taa toki yhä omis­ta­jien­sa an­ta­maa pe­rus­teh­tä­vää it­se­näi­se­nä ja riip­pu­mat­to­ma­na tie­do­tus­leh­te­nä, Si­mo­la to­te­aa.

Si­mo­lan mu­kaan Va­kan on ol­ta­va täs­sä ajas­sa yhä enem­män pää­tös­ten val­mis­te­lun pe­rus­tei­ta tut­ki­va ja nii­tä lu­ki­joil­leen luo­tet­ta­vas­ti avaa­va tie­do­tus­vä­li­ne.

– Tie­toa tu­lee ny­ky­ään vä­lit­tää mie­luum­min etu­ke­nos­sa kuin jäl­ki­ju­nas­sa.

Si­mo­la viit­taa vii­me vuo­den Kan­sal­li­sen me­di­a­tut­ki­muk­seen, jon­ka mu­kaan sa­no­ma­leh­tien lu­ki­jat ovat jo kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä voit­to­puo­li­ses­ti di­gi­taa­li­sen si­säl­lön käyt­tä­jiä.

– Ver­kos­sa myös Va­kal­la on ai­noa to­del­li­nen mah­dol­li­suus saa­da uu­sia lu­ki­joi­ta.

Si­mo­la huo­maut­taa Va­kan roo­lis­ta suur­ten me­di­a­kon­ser­nien ul­ko­puo­li­se­na pai­kal­lis­leh­te­nä.

– Vak­ka on sin­ni­tel­lyt pa­pe­ri­leh­den kol­men päi­vän ja­ke­lu­ryt­mil­lä jopa poik­keuk­sel­li­sen pit­kään. Vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na ja­ke­lu­päi­vät ovat vä­hen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti jopa suu­ris­sa maa­kun­ta­leh­dis­sä. Täl­le vuo­del­le ja­ke­lu­ku­lui­hin tul­leet ra­jut ko­ro­tusp­ro­sen­tit vauh­dit­ti­vat vää­jää­mä­tön­tä muu­tos­ta meil­lä­kin. Ku­lu­jen kas­va­es­sa pie­nen leh­den stra­te­gi­set vaih­to­eh­dot ovat ko­vin ra­jal­li­set.

Muu­tok­ses­sa pa­pe­ri­leh­den ja­ke­lus­ta tors­tai­päi­vä jää pois.

– Pa­pe­rin kul­jet­ta­mi­sen si­jaan käy­täm­me jat­kos­sa ra­jal­li­set re­surs­sim­me si­säl­lön ke­hit­tä­mi­seen. Huh­ti­kuus­ta läh­tien pa­pe­ri­nen Vak­ka ja­e­taan ti­laa­jil­le edel­leen tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Vii­koit­tai­nen ko­ko­nais­si­vu­mää­rä pi­de­tään kui­ten­kin sa­mal­la ta­sol­la, jo­ten tar­jo­am­me siis ti­laa­jil­lem­me tuh­dim­man pa­pe­ri­sen lu­ku­pa­ke­tin kak­si ker­taa vii­kos­sa, Si­mo­la sa­noo.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­re­la to­te­aa, et­tä leh­den rat­kai­sus­sa men­nään nyt me­dia-alan tren­din mu­kai­ses­ti.

– Pa­pe­ri­leh­den val­mis­tus­kus­tan­nuk­set kas­va­vat ko­vaa vauh­tia. Ja­ke­lu­kus­tan­nus­ten nou­su rat­kai­si lo­pul­ta ajan­koh­dan muu­tok­sel­le. Ja­ke­lu­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet yli 25 pro­sent­tia kah­den vuo­den ai­ka­na ja pai­no­kus­tan­nuk­siin vah­vas­ti vai­kut­ta­va pa­pe­rin hin­ta on 50 pro­sent­tia kal­liim­paa kuin kak­si vuot­ta sit­ten, Vuo­re­la sa­noo.

– Il­man il­mes­ty­mis­ker­to­jen vä­hen­tä­mis­tä edes­sä oli­si­vat ko­vat ko­ro­tuk­set leh­den ti­laus­hin­toi­hin. Nyt leh­ti tu­lee laa­tik­koon vä­hän har­vem­min, mut­ta kook­kaam­pa­na pa­ket­ti­na. Il­moit­ta­jil­le tar­jo­am­me edel­leen Suo­men suu­rin­ta pa­pe­ris­ta pai­kal­lis­leh­ti­nä­ky­vyyt­tä.

Vuo­re­la muis­tut­taa, et­tä kaik­ki Va­kan pa­pe­ri­leh­ti­ti­lauk­set si­säl­tä­vät lu­kuo­i­keu­den leh­den koko verk­ko­si­säl­töön.

– Hyö­dyn­tä­mäl­lä tä­män Vak­kaa voi lu­kea mis­sä ta­han­sa ja mil­loin ta­han­sa.

Näköislehdet

Kysely