JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
5.10.2022 17.00

Vakka on Suomen ykkönen paikal­lis­lehtien lukijamäärissä

Vesa Pent­ti­lä

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat nou­si pai­kal­lis­leh­tien kär­ki­pai­kal­le Kan­sal­li­sen me­di­a­tut­ki­muk­sen val­ta­kun­nal­li­ses­sa sel­vi­tyk­ses­sä, jos­sa las­ket­tiin, kuin­ka pal­jon eri me­di­at ta­voit­ta­vat lu­ki­joi­ta. Va­kan tu­los oli se, et­tä pa­pe­ri­leh­del­lä on kes­ki­mää­rin 25 000 lu­ki­jaa. Kun mu­kaan ote­taan di­gi­leh­ti, ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 30 000 lu­ki­jaa.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat oli pai­ne­tun ver­si­on ti­las­tos­sa koko maan sel­keä yk­kö­nen pai­kal­lis­leh­dis­tä. Ko­ko­nais­lu­ke­mis­sa Kan­ga­sa­lan Sa­no­mat ki­pu­si ta­soi­hin Va­kan kans­sa.

Vak­kaa jul­kai­se­van Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Aki Si­mo­la on tyy­ty­väi­nen me­di­a­tut­ki­muk­sen tu­lok­siin.

– Lä­hi­seu­dul­la on kil­pai­li­joi­ta, jois­sa on siir­ryt­ty jopa yk­si­päi­väi­seen leh­teen. Vak­ka on pi­det­ty kol­mi­päi­väi­se­nä, mikä on var­mas­ti osal­taan vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä le­vi­kin las­ku on ol­lut huo­mat­ta­vas­ti hil­li­tym­pää kuin mo­nil­la muil­la leh­dil­lä. Olem­me on­nis­tu­neet pi­tä­mään var­sin hy­vin lu­ki­ja­kun­tam­me. Verk­ko­leh­teä ja­los­ta­mal­la on tar­koi­tus pi­tää ase­mat jat­kos­sa­kin, Si­mo­la sa­noo.

– Va­kan ase­mat ovat säi­ly­neet, kun on teh­ty jo 72 vuot­ta lu­ki­joi­ta kiin­nos­ta­vaa leh­teä. Uu­ti­soin­ti isol­ta kah­dek­san kun­nan le­vik­ki­a­lu­eel­ta vaa­tii pal­jon toi­mi­tuk­sel­ta. On­nek­si kaik­ki Vak­ka-kun­nat ovat elin­voi­mai­sia, jo­ten uu­ti­soi­ta­vaa riit­tää.

Si­mo­la ke­huu Va­kan hal­li­tuk­sen pää­tös­tä läh­teä mu­kaan Kan­sal­li­seen me­di­a­tut­ki­muk­seen.

– Nyt saim­me tie­toa sii­tä, mis­sä me­nem­me val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­re­la osa­si odot­taa Kan­sal­li­ses­ta me­di­a­tut­ki­muk­ses­ta hy­vää tu­los­ta.

– Sil­ti pai­kal­lis­leh­tien yk­kös­si­ja oli po­si­tii­vi­nen yl­lä­tys. Meil­lä on us­kol­li­sia ti­laa­jia ja nyt verk­ko­leh­den ti­laus­mää­rät kas­va­vat no­pe­as­ti. Tämä on tul­lut kor­vaa­maan pa­pe­ri­leh­den ti­laus­ten vä­he­ne­mis­tä. Mei­tä aut­taa se, et­tä kah­dek­san kun­nan laa­ja le­vik­ki­a­lue ulot­tuu kah­teen seu­tu­kun­taan, Vuo­re­la to­te­aa.

– Ti­laa­jat ja il­moit­ta­jat mah­dol­lis­ta­vat leh­den me­nes­tyk­sen. Tar­jo­am­me il­moit­ta­jil­le nyt tut­ki­tus­ti laa­jin­ta mah­dol­lis­ta pai­kal­lis­leh­ti­nä­ky­vyyt­tä. Kyl­lä val­ta­kun­nan yk­kös­paik­ka vah­vis­taa myös me­di­a­myyn­ti­äm­me.

Vuo­re­la muis­tut­taa, et­tä ky­sees­sä on laa­ja val­ta­kun­nal­li­nen me­di­a­tut­ki­mus, jos­sa oli mu­ka­na 92 pai­kal­lis­leh­teä. Kun mu­kaan las­ke­taan val­ta­kun­nal­li­set ja maa­kun­nal­li­set sa­no­ma­leh­det sekä kau­pun­ki­leh­det, yh­teis­mää­rä nou­see 170:n tun­tu­maan.

– Va­kan saa­vu­tuk­ses­ta kun­nia kuu­luu koko hen­ki­lö­kun­nal­le.

Kol­me ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vän Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien le­vik­ki­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat Kus­ta­vi, Mas­ku, My­nä­mä­ki, Naan­ta­li, Nou­si­ai­nen, Tai­vas­sa­lo, Uu­si­kau­pun­ki ja Veh­maa.

Uu­tis­me­di­an liit­to ti­la­si Me­dia Au­dit Fin­lan­dil­ta Kan­sal­li­sen me­di­a­tut­ki­mus 2022 -ra­por­tin, joka ker­too, kuin­ka pal­jon val­ta­kun­nal­li­sia, maa­kun­nal­li­sia ja pai­kal­li­sia sa­no­ma­leh­tiä lu­e­taan.

KMT 2022 -tut­ki­muk­ses­sa oli mu­ka­na 38 val­ta­kun­nal­lis­ta tai maa­kun­nal­lis­ta sa­no­ma­leh­teä, 92 pai­kal­lis­leh­teä ja 38 kau­pun­ki­leh­teä. Tut­kit­tu­jen leh­tien mää­rä oli 14 leh­teä enem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

Me­di­a­tut­ki­muk­sen mit­tauk­sen mu­kaan 95 pro­sent­tia 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta lu­kee sa­no­ma­leh­tiä. Lu­ku­mää­rä­nä tämä tar­koit­taa yli 4,1 mil­joo­naa lu­ki­jaa. Sa­no­ma­leh­tien lu­ke­mi­nen on hy­vin ta­sa­puo­lis­ta: sa­no­ma­leh­det ta­voit­ta­vat eri-ikäi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta 90–97 pro­sent­tia, kai­kis­sa am­mat­ti­ryh­mis­sä työs­ken­te­le­vis­tä 90–98 pro­sent­tia ja eri tu­lo­luo­kan ko­ti­ta­louk­sis­ta 94–98 pro­sent­tia.

Sa­no­ma­leh­det ja kau­pun­ki­leh­det ta­voit­ta­vat kai­kis­ta vä­hin­tään 15-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta 97 pro­sent­tia. Ikä­ryh­mit­täin ja am­mat­ti­ryh­mit­täin vaih­te­lu­vä­li on 91–98 pro­sent­tia ja tu­lo­ta­soit­tain 96–98 pro­sent­tia.

Mit­tauk­ses­sa sa­no­ma­leh­det ta­voit­ti­vat 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta 96 pro­sent­tia. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na pro­sent­tiyk­si­kön las­ku ta­pah­tui 15–34-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­sä, kun sen si­jaan 45–54-vuo­ti­ai­den ta­voit­ta­vuus nou­si pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran.

Koko vä­es­tös­tä joka kym­me­nes lu­kee vain pai­net­tua leh­teä, ai­van ku­ten vuot­ta ai­em­min­kin. Vain di­gi­taa­li­sen sa­no­ma­leh­den lu­ki­joi­den osuus li­sään­tyi yh­del­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Sekä pai­net­tua et­tä di­gi­taa­lis­ta sa­no­ma­leh­teä lu­ke­vien osuus las­ki kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä.

Sa­no­ma­leh­ti­si­säl­tö­jä lu­kee di­gi­taa­li­se­na 86 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Ylei­sin­tä di­gi­taa­li­nen lu­ke­mi­nen on 35–44-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­sä, jos­sa luku on 94 pro­sent­tia. Vä­hi­ten sa­no­ma­leh­tien di­gi­taa­li­sia ka­na­via käyt­tä­vät 65 vuot­ta täyt­tä­neet, jos­kin heis­tä­kin kol­me nel­jäs­tä lu­kee di­gi­taa­li­sia sa­no­ma­leh­tiä joko pa­pe­ri­leh­den ohel­la tai pel­käs­tään di­gi­taa­li­si­na.

Pai­net­tua sa­no­ma­leh­teä lu­kee kai­kis­ta 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta 55 pro­sent­tia. Pai­ne­tun sa­no­ma­leh­den lu­ke­mi­nen pai­not­tuu yli 65-vuo­ti­ai­siin. Heis­tä pai­net­tua sa­no­ma­leh­teä lu­kee nel­jä vii­de­so­saa, kun taas esi­mer­kik­si 15–34-vuo­ti­ais­ta vain va­jaa kol­man­nes.

Sekä pai­net­tu­na et­tä di­gi­taa­li­se­na sa­no­ma­leh­teä lu­kee lä­hes kak­si mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. Vain di­gi­taa­li­se­na sa­no­ma­leh­ten­sä lu­kee rei­lut 1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ja pel­käs­tään pai­net­tu­na 418 000 suo­ma­lais­ta.

Me­di­a­tut­ki­mus mit­taa myös pai­net­tu­jen leh­tien kes­ki­mää­räis­tä lu­ku­ai­kaa. Val­ta­kun­nal­li­set ja maa­kun­nal­li­set leh­det -ryh­mäs­sä kes­ki­mää­räi­nen lu­ku­ai­ka on 50 mi­nuut­tia, pai­kal­lis­leh­dis­sä 33 mi­nuut­tia, kai­kis­sa sa­no­ma­leh­dis­sä 46 mi­nuut­tia ja kau­pun­ki­leh­dis­sä 27 mi­nuut­tia. Pai­net­tu­jen leh­tien lu­ku­ai­ka on kas­va­nut useil­la mi­nuu­teil­la jo­kai­ses­sa ra­por­toi­dus­sa ryh­mäs­sä. Vaik­ka pai­ne­tun leh­den lu­ki­ja­mää­rät las­ke­vat, niin kes­kit­ty­mi­nen si­säl­lön lu­ke­mi­seen näyt­täi­si li­sään­ty­vän.

Näköislehdet

Kysely