JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lounaistiedon Virma-kartassa näkyvät Vakan retkireittikilpailun kohteet. Ilmainen ja kaikille avoin Virma-kartta mahdollistaa myös reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa.

Lounaistiedon Virma-kartassa näkyvät Vakan retkireittikilpailun kohteet. Ilmainen ja kaikille avoin Virma-kartta mahdollistaa myös reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa.

Lounaistieto

Uutiset
5.5.2022 6.10

Vakan alueen retkei­ly­rei­teistä äänestys

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat ja Le­a­der Ra­vak­ka jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä ylei­sö­ää­nes­tyk­sen, jos­sa et­si­tään leh­den le­vik­ki­a­lu­een mie­len­kiin­toi­sim­pia, sy­käh­dyt­tä­vim­piä ja an­toi­sim­pia ret­kei­ly­reit­te­jä ja -koh­tei­ta. Ta­voit­tee­na on tuo­da esil­le sekä pie­niä et­tä myös vä­hän suu­rem­pia ret­kei­ly­reit­te­jä ja luon­to­koh­tei­ta, joi­ta usein yl­lä­pi­de­tään va­paa­eh­tois­voi­min.

Al­la on lu­e­tel­tu luon­to­koh­tei­ta, joi­ta on nos­tet­tu mu­kaan ää­nes­tyk­seen. Voit ää­nes­tää koh­det­ta myös lis­tan ul­ko­puo­lel­ta. Ha­lu­tes­sa­si voit ly­hy­es­ti pe­rus­tel­la va­lin­taa­si.

Ää­nes­tys jat­kuu tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Omaa suo­sik­ki­aan voi ää­nes­tää lä­het­tä­mäl­lä vies­tiä Vak­ka-Suo­men Sa­no­miin pos­tit­se (PL 84, 23501 Uu­si­kau­pun­ki) tai säh­kö­pos­tit­se (vesa.pent­ti­la@vak­ka.fi). Ää­nes­tä­mi­nen on­nis­tuu myös säh­köi­sel­lä lo­mak­keel­la osoit­tees­sa ra­vak­ka.fi/ret­ki­koh­teet.

Ää­nes­tyk­sen tu­lok­set jul­kais­taan kes­ki­viik­ko­na 15.6. Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien ke­sä­leh­des­sä. Ke­sän ai­ka­na leh­ti esit­te­lee ää­nes­tyk­ses­sä me­nes­ty­nei­tä koh­tei­ta.

Kaik­kien ää­nes­tä­jien kes­ken ar­vo­taan kol­me Ra­va­kan ko­ko­a­maa lä­hi­ruo­ka­pal­kin­toa.

1. As­man­di­an vir­kis­tys- ja ul­koi­lu­a­lue

Yl­lä­pi­tä­jä: My­nä­mä­en Ase­man­seu­dun Ky­lät

Rei­tin pi­tuus: Usei­ta vaih­to­eh­to­ja, 2 km–8 km.

Läh­tö­paik­ka ja py­sä­köin­ti: Opin­tie 50, My­nä­mä­ki sekä rei­tin var­rel­la Nuus­ka­lan­tie 26 ja Nuus­ka­lan­tie 132.

Ku­vaus rei­tis­tä: My­nä­mä­es­sä Ase­man kou­lun lä­hel­tä, Opin­tien pääs­tä As­man­di­as­ta My­nä­jo­en ran­nas­ta al­ka­va vii­toi­tet­tu reit­ti vie Lin­na­vuo­rel­le, Ku­ras­mä­en tam­mi­met­sän leh­to­jen­suo­je­lu­a­lu­eel­le, sekä Rau­as­vuo­rel­le. Rei­tin voi osit­tain kul­kea myös pyö­räl­lä, jopa au­tol­la, ja jo­ki­o­suu­den ky­läyh­dis­tyk­sen kah­del­la kol­men hen­gen ka­noo­til­la. As­man­di­an alu­eel­la on in­fo­pyl­väs, opas­tau­lu­ja, te­ras­si, laa­vu, tu­li­paik­ka, lai­tu­ri, kui­va­käy­mä­lä, ka­noo­tit, polt­to­pui­ta, ran­ta­len­to­pal­lo­kent­tä, pe­tank­ki-mölk­ky­kent­tä, kuu­si väy­läi­nen fris­bee­golf­ra­ta, mo­ni­toi­mi­kau­ka­lo, tal­vi­sin luis­te­lu­kent­tä ja -kau­ka­lo ja hiih­to­la­tu­ver­kos­to. Rei­til­lä on P-paik­ko­ja, vii­toi­tus, opas­tau­lu­ja, le­väh­dys­paik­ko­ja, nä­kö­a­la­la­va, nä­kö­a­la­tor­ni.

2. Hak­ken­pään laa­vu­pol­ku ja Kla­sun laa­vu

Yl­lä­jä­pi­tä­jä: Hak­ken­pään ky­läyh­dis­tys ja Tai­vas­sa­lon par­ti­o­lai­set

Rei­tin pi­tuus: 5 km, laa­vu puo­li­vä­lis­sä reit­tiä

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Hak­ken­pään ran­ta, Hak­ken­pään­tie 806. Iso park­ki­a­lue jos­ta opas­tus rei­til­le. Läh­tö­pai­kas­sa myös ylei­nen ui­ma­ran­ta.

Ku­vaus rei­tis­tä: Vaih­te­le­va maas­to, met­sää, kal­li­o­ta ja pit­kos­pui­ta. Laa­vul­la me­ri­nä­kö­a­la. Laa­vul­la voi löy­tää myös hil­jai­suu­den po­lun. Laa­vul­la on tu­li­paik­ka, pui­ta, muu­rik­ka­pan­nu ja wc.

3. Kant­to­rin­pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: My­nä­mä­en seu­ra­kun­ta

Rei­tin pi­tuus: noin 0,5 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Kes­kus­ka­tu 17, My­nä­mä­ki. Park­ki­paik­ka­na on My­nä­mä­en seu­ra­kun­ta­ko­din ta­ka­pi­ha.

Ku­vaus rei­tis­tä: Kant­to­rin­po­lul­la voi vir­kis­tyä ja rau­hoit­tua. Po­lun var­rel­ta löy­tyy seu­ra­kun­nan pys­tyt­tä­mät vii­si kylt­tiä. Jo­kai­ses­sa kyl­tis­sä on QR-koo­di, jon­ka kaut­ta voi kuun­nel­la pät­kän koh­taan so­pi­vaa virt­tä. Kyl­teis­sä on huo­mi­oi­tu lap­set ja heil­le on ky­sy­myk­siä ja pie­niä teh­tä­viä luon­toon liit­ty­en. Jo­kai­ses­sa kyl­tis­sä on myös jo­ki­var­ren luon­toon liit­ty­vä kuva. Kant­to­rin­pol­ku on help­po­kul­kui­nen. Re­tin var­rel­la on penk­ke­jä le­väh­tä­mi­seen.

4. Ison­ka­rin luon­to­pol­ku, Kus­ta­vi

Yl­lä­pi­tä­jä: Met­sä­hal­li­tus

Rei­tin pi­tuus: 2,2 km

Ku­vaus rei­tis­tä: Luon­to­pol­ku esit­te­lee Ison­ka­rin luon­toa ja sen koh­tei­ta. Po­lun var­rel­la on nä­kö­tor­ni. Ve­ne­mat­ko­ja jär­jes­te­tään ke­säi­sin Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta ja Kus­ta­vis­ta. Koh­tees­sa on vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma. Ke­sä­kau­del­la myös kah­vi­la ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta.

5. Ka­re­van kier­to ja Mas­kun Ri­vie­ra

Yl­lä­pi­tä­jä: Ku­han­kuo­non ret­kei­ly- ja vir­kis­ty­sa­lu­eyh­dis­tys

Rei­tin pi­tuus: 12 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Rus­kon­tie 47, Mas­ku, Ison­ki­ven ui­ma­ran­nan park­ki­paik­ka

Ku­vaus rei­tis­tä: Ka­re­van kier­to on osa Ku­han­kuo­hon ret­kei­ly­rei­tis­töä, joka tar­jo­aa reit­te­jä eri tar­pei­siin. Läh­tö­pai­kal­ta Mas­kun Ri­vie­ral­la löy­tyy ly­hy­em­piä ul­koi­lu­reit­te­jä nii­tä kai­paa­vil­le, sekä eri­lai­sia vir­kis­tys­pal­ve­lui­ta. Ri­vie­ral­ta löy­tyy mm. wc, ran­ta­len­to­pal­lo­kent­tä ja fris­bee­golf­ra­ta. Ret­kei­ly­rei­tis­tön var­rel­la pal­ve­lui­ta ja koh­tei­ta on pal­jon.

6. Ka­sar­min­lah­den ul­koi­lu­a­lue

Yl­lä­pi­tä­jä: Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki (ja Vak­ka-Suo­men Latu)

Rei­tin pi­tuus: noin 1,1 km es­tee­tön osuus, pi­sim­mil­lään noin 4 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Ka­sar­min­lah­den­tie 8, Uu­si­kau­pun­ki (es­tee­tön reit­ti), isom­pi py­sä­köin­ti­a­lue. Rei­til­le pää­see myös: Ete­lä­lin­ja­ka­tu 2, Uu­si­kau­pun­ki.

Ku­vaus rei­tis­tä: Es­tee­tön luon­to­pol­ku val­mis­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan ke­sä­kuun lo­pul­la. Ke­vään ja al­ku­ke­sän ai­ka­na vii­meis­tel­lään luon­to­po­lun ym­pä­ris­töä, li­sä­tään opas­tei­ta, le­väh­dys­penk­ke­jä ja tuo­daan mm. es­tee­tön kom­pos­ti­käy­mä­lä. Luon­to­la­val­ta voi jat­kaa vaa­ti­vam­paa reit­tiä Ka­sar­min­lah­den laa­vul­le tai Vi­on­puh­din nuo­ti­o­pai­kal­le. Reit­ti on mä­ki­nen ja kul­kee osin kal­li­on pääl­lä. Alu­eel­la on mm. täys­pit­kä fris­bee­golf­ra­ta, golf­kent­tä sekä kun­to­por­taat. Laa­vul­la on puu­cee.

7. Kol­kan­po­lut, Mas­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Par­ti­o­lip­pu­kun­ta Kol­kan­kä­vi­jät

Rei­tin pi­tuus: koos­tuu kol­mes­ta eril­li­ses­tä pol­kuo­suu­des­ta eli Reis­vuo­res­ta, Ve­rai­sis­ta ja Kuu­van­vuo­res­ta.

Läh­tö­pai­kat: Le­mun kir­jas­tol­la, Mii­ai­sis­sa ja Sei­jai­sis­sa.

Reis­vuo­ren ja Ve­rais­ten reit­tien var­rel­la on kiin­to­laa­vu. Mo­lem­mil­la laa­vuil­la on li­säk­si nuo­ti­o­paik­ka, bi­o­käy­mä­lä ja vas­ta­kir­ves. Kaik­kien pol­ku­reit­tien var­rel­ta on mah­dol­li­suus poi­ke­ta jo­hon­kin seu­raa­vis­ta nä­kö­a­la­pai­kois­ta: Iso­vuo­ri, Man­nuis­ten­vuo­ri ja Kuu­van­vuo­ri. Pol­ku­rei­tit ovat yh­tey­des­sä toi­siin­sa maan­teit­se. Vä­li­mat­kat voi kul­kea vaih­to­eh­toi­ses­ti myös pol­ku­pyö­räl­lä. Vä­li­mat­kat mu­kaan las­ket­tu­na rei­tis­tön ko­ko­nais­pi­tuus on noin 20 ki­lo­met­riä.

8. Kus­ta­vin luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Kus­ta­vin kun­ta

Rei­tin pi­tuus: noin 4 km.

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Kes­kus­tie 7, Kus­ta­vi, kun­nan­ta­lon park­ki­paik­ka käy­tös­sä.

Ku­vaus rei­tis­tä: Pol­ku esit­te­lee kes­kus­tan kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ja mai­se­mal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä koh­tei­ta, ku­ten Suo­men van­him­man pui­sen ris­ti­kir­kon ja Je­re­mi­aan luo­lat. Kes­kus­tan ra­vin­to­lat ja pal­ve­lut käy­tet­tä­vis­sä. Ei tu­li­paik­kaa.

9. Mie­tois­ten­lah­den lin­tu­po­lut

Yl­lä­pi­tä­jä:My­nä­mä­en­seu­dun luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys

Rei­tin pi­tuus: noin 2,5 km. Alu­eel­la myös Saa­ren Kar­ta­non yl­lä­pi­tä­mä kult­tuu­ri­pol­ku.

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Läh­tö­paik­ko­ja on kak­si: Si­lak­ka­rin es­teet­tö­män lin­tu­la­van P-paik­ka Saa­ren­ran­ta­tien ja Koi­luo­don­tien ris­teyk­ses­sä ja Mie­tois­ten­lah­den P-paik­ka Saa­ren­tien var­rel­la.

Ku­vaus rei­tis­tä: Koh­teil­la on omat opas­tau­lut py­sä­köin­ti­pai­koil­la. Si­lak­ka­ril­la on P-pai­kan vie­res­sä es­tee­tön lin­tu­la­va, jos­ta on pit­kok­set Si­lak­ka­rin mai­se­ma­kal­li­oil­le. Kal­li­oil­ta on es­tee­tön nä­ky­mä Mie­tois­ten­lah­del­le. Toi­sel­ta P-pai­kal­ta läh­tee opas­tet­tu pol­ku Va­sik­ka­haan isol­le lin­tu­tor­nil­le ja Per­he­tor­nil­le. Per­he­tor­nil­la ja sil­le me­ne­vän po­lun var­rel­la on myös tau­ko­pai­kat. So­vel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le. Mie­tois­ten­lah­den P-pai­kal­la on wc- ja in­va-wc.

10. Ouk­ku­lan­lah­den luon­to­pol­ku ja luon­to­la­va

Yl­lä­pi­tä­jä: Met­sä­hal­li­tus ja Pro Ouk­ku­la

Rei­tin pi­tuus: Paik­ka­pai­kal­ta 1,3 km luon­to­la­val­le

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Kiu­as­ka­rin­tie Mas­kun kun­nan Le­mus­sa. Opas­tus al­kaa Kus­ta­vin­tiel­tä use­al­la vii­tal­la. Park­ki­pai­kal­le mah­tuu nel­jä hen­ki­lö­au­toa.

Ku­vaus rei­tis­tä: Ouk­ku­lan pol­ku kul­kee Kai­dan­nie­men met­sään ja siel­tä me­ren ran­taan luon­to­la­val­le. Po­lun var­rel­la on 15 in­for­maa­ti­o­tau­lua. Tau­luis­sa ker­ro­taan po­lun var­ren luon­nos­ta ja eläi­mis­tä. Jo­kai­ses­sa tau­lus­sa on QR-koo­di, jota klik­kaa­mal­la saa li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta. Le­mun kou­lu yl­lä­pi­tää tie­to­kan­to­ja. Luon­to­la­van ala­puo­lel­la on pirt­ti­pöy­tä penk­kei­neen.

11. Py­hä­maan fris­bee­golf­ra­ta ja pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Py­hä­maan Mat­kai­lu­yh­dis­tys

Rei­tin pi­tuus: noin 2,7 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Mä­ki­tar­han­tie 22, Py­hä­maa. Py­sä­köin­ti ar­ki­päi­vi­sin: Py­hä­maan kir­kon park­ki­paik­ka, il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin: Py­hä­maan kou­lun piha.

Ku­vaus rei­tis­tä: Rata on Py­hä­maan kir­kon­ky­län kor­keim­mal­la mä­el­lä. Ra­dat kul­ke­vat vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa. Ra­dan voi kier­tää vaik­ka ei fris­bee­gol­fia it­se pe­lai­si­kaan. Te­lak­ka­ran­nas­sa, noin 500 m pääs­sä on gril­li­ka­tos, ui­ma­ran­ta, suih­kut, ka­jak­ki­vuok­raus ja ve­ne­sa­ta­ma.

12. Samp­pa­vuo­ren nä­kö­tor­ni

Yl­lä­pi­tä­jä: Li­von­saa­ren ky­läyh­dis­tys

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Pon­tik­ka­lan­tie 119, Li­von­saa­ri, pie­ni park­ki­paik­ka, mis­tä läh­tee noin 500 m pit­kä pol­ku ylös nä­kö­tor­nil­le.

Ku­vaus: Osa po­lus­ta on maas­to­pol­kua ja osa pit­kos­pui­ta. Pai­koi­tel­len pol­ku on jyrk­kä ja hie­man haas­ta­va kul­kea. Li­von­saa­ren ja lä­hi­seu­dun maas­tol­li­ses­ti kor­kein koh­ta Samp­pa­vuo­ri ko­ho­aa me­ren pin­nas­ta 52 met­rin kor­keu­teen. Kuu­si met­riä kor­kea nä­kö­tor­ni on kor­keim­mas­sa pai­kas­sa. Samp­pa­vuo­ren kal­li­ol­la on myös hii­den­kir­nu, kal­li­o­kirk­ko ja tans­si­kal­lio. Po­lun al­ku­pääs­sä on opas­tau­lu, mis­sä ker­ro­taan alu­ees­ta. Nä­kö­tor­nin alu­eel­la tu­len te­ke­mi­nen on eh­dot­to­mas­ti kiel­let­ty.

13. Tum­ma­mä­en luon­to­pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Lah­din­gon ky­läyh­dis­tys

Rei­tin pi­tuus: noin 1,5 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Tum­ma­mä­en­tie 60, Vink­ki­lä. Laa­ja P-paik­ka, mah­tuu n. 60 au­toa, jos­ta nuo­li­o­pas­tei­den oh­jaa­ma­na al­kaa reit­ti vaih­te­le­vaan maas­toon.

Ku­vaus rei­tis­tä: Alu­eel­la on eri ko­koi­sia lou­hos­mont­tu­ja, suu­rim­man sy­vyys on n. 30 m. Po­lun var­ren in­fo­kyl­teis­sä ker­ro­taan lou­hin­ta­työn his­to­ri­as­ta, rei­tin var­rel­la on myös nä­kö­a­la­la­va. Reit­ti nou­see vä­lil­lä ns. rää­pe­ka­so­jen pääl­le (rää­pe­ki­vi eli si­vu­ki­vi on lou­hin­taan kel­paa­ma­ton­ta ki­vi­jä­tet­tä). Po­lun var­rel­la on kak­si gril­laus­paik­kaa, laa­vu, kak­si käy­mä­lää, sekä penk­ki­ryh­miä. Luon­to­po­lul­ta suo­ra jat­ku­mo n. 800 m pääs­sä ole­val­le Veh­maan ki­vi­työ­mu­se­oon. Pol­ku ei ole es­tee­tön, mut­ta laa­vul­le on ra­ken­net­tu tie lii­kun­ta­es­tei­siä var­ten.

14. Vil­li­vuo­ren luon­to­pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Me­ri­mas­ku-Seu­ra

Rei­tin pi­tuus: edes­ta­kai­sin 2,4 km

Läh­tö­pai­kan osoi­te ja py­sä­köin­ti: Me­ri­mas­ku, Ko­ve­rin­tie 330, koh­tees­sa in­fo­tau­lu. Tien vie­res­sä on pie­ni le­vi­ke, jo­hon mah­tuu 6–7 au­toa, jos ne park­kee­ra­taan oi­kein.

Ku­vaus rei­tis­tä: Vil­li­vuo­ri si­jait­see Ota­van saa­rel­la ja sen la­el­la on 10 heh­taa­rin laa­jui­nen luon­non­suo­je­lu­a­lue. Sen kor­kein koh­ta on noin 60 met­riä me­ren­pin­nan ylä­puo­lel­la. Alu­eel­ta löy­tyy kak­si prons­si­kau­tis­ta hau­ta­röyk­ki­ö­tä, ki­veen uur­ret­tu ja­tu­lin­tar­ha, soi­ta, mui­nai­nen ran­ta­ki­vik­ko, siir­to­loh­ka­rei­ta, iki­van­ho­ja män­ty­jä ja kui­via ke­lo­ja, jyr­kän­tei­tä ja avo­kal­li­oi­ta. Po­lun var­rel­ta löy­tyy tie­tois­ku­ja.

15. Vuos­nais­ten luon­to­pol­ku

Yl­lä­pi­tä­jä: Kus­ta­vin kun­ta

Rei­tin pi­tuus: rei­lu ki­lo­met­ri

Läh­tö­paik­ka ja py­sä­köin­ti: Vuos­nais­ten nie­men park­ki­pai­kat. Paik­ko­ja ke­sä­ai­kaan ra­joi­te­tus­ti.

Ku­vaus rei­tis­tä: Pol­ku tar­jo­aa upe­at me­rel­li­set mai­se­mat. Nä­kö­a­la­pai­kal­la eväs­pöy­tä­ryh­mä. Ei tu­li­paik­kaa. Po­lun läh­tö­pai­kan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä kak­si ra­vin­to­laa pal­ve­lui­neen.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely