JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
31.10.2021 9.00

Uudes­sa­kau­pun­gissa julistettiin lintujen pesimärauha

Uu­den­kau­pun­gin seu­dun ym­pä­ris­töyh­dis­tys ju­lis­ti lau­an­tai­na Val­lin­mä­el­lä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa lin­tu­jen pe­si­mä­rau­han. Ti­lai­suus liit­tyi Uu­den­kau­pun­gin rau­ha 300 -tee­ma­vuo­teen.

Lin­tu­jen pe­si­mä­rau­ha­ju­lis­tus on ym­pä­ri­vuo­ti­nen, kos­ka mo­net lin­nut py­sy­vät omil­la pe­si­mä­re­vii­reil­lään koko vuo­den.

– Jo nyt on ha­vait­ta­vis­sa pa­rin­muo­dos­tus­ta. Naa­kat is­tu­vat lan­gal­la vie­rek­käin, kor­pit esit­tä­vät tai­dok­kai­ta soi­din­len­to­jaan ja pöl­löt ovat vä­lil­lä il­ta­hä­mä­ris­sä ää­nes­sä. Kä­py­lin­nut voi­vat aloit­taa pe­sin­tän­sä jo hel­mi­kuus­sa ja vie­lä syys­kuus­sa on löy­det­ty lin­tu­jen muna- ja poi­kas­pe­siä, to­te­aa yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kar­lin.

Ti­lai­suu­des­sa ja­et­tiin osal­lis­tu­jil­le lin­nun­pönt­tö vie­tä­väk­si maas­toon, jot­ta lin­nuil­la oli­si tal­vi­pak­ka­sil­la hyvä yö­py­mis­ko­lo ja tur­val­li­nen pe­si­mä­paik­ka..

Pe­si­mä­rau­han ju­lis­tus­ti­lai­suu­des­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä lin­nuil­la ei ly­hy­es­sä poh­jo­lan ke­vääs­sä ja ke­säs­sä ole ai­kaa hu­kat­ta­vak­si, jo­ten niil­le tu­lee an­taa pe­si­mä­rau­ha, min­ne iki­nä ne sit­ten pe­sän­sä py­kää­vät­kin: pönt­töi­hin, maan- tai kal­li­on­ko­loi­hin, pel­loil­le, nii­tyil­le, met­siin tai muu­al­le.

– Em­me tramp­paa tar­peet­to­mas­ti pe­sin­tää häi­ri­ten pe­sän ym­pä­ril­lä, em­me häi­rit­se sitä omal­la me­lu­a­mi­sel­lam­me, em­me ran­tau­du sin­ne, mis­sä se ei lin­tu­jen suo­je­le­mi­sek­si ole suo­ta­vaa tai sal­lit­tua, saa­ris­tos­sa­kaan. Suo­je­lem­me lin­tu­jen pe­si­mäym­pä­ris­tö­jä me­ril­lä, jär­vil­lä, soil­la, pel­loil­la, nii­tyil­lä tai met­sis­sä sekä myös pi­ha­pii­ris­sä niin maal­la kuin kau­pun­gis­sa, ju­lis­tuk­ses­sa muis­tu­te­taan.

Lin­tu­ja au­te­taan ri­pus­ta­mal­la pönt­tö­jä sin­ne, mis­sä nii­den on tur­val­lis­ta ja rau­hai­saa ol­la.

– Ju­lis­te­taan tä­ten lin­nuil­le ylei­nen pe­si­mä­rau­ha. Ja lin­tu­jen pe­si­mä­pai­koil­la ym­pä­ri vuo­den hil­jai­ses­ti ja rau­hal­li­ses­ti käyt­täy­ty­mään. Jos joku pe­si­mä­rau­haa häi­rit­see, on syy­pää rik­ko­muk­seen luon­toa vas­taan sekä sii­hen te­koon, jos­ta lait ja ase­tuk­set kus­ta­kin erik­seen sää­tä­vät.

Ym­pä­ris­töyh­dis­tys muis­tut­taa myös, et­tä kun kul­jem­me luon­nos­sa me­lu­a­mat­ta ja pau­haa­mat­ta, an­taa luon­non rau­ha meil­le myös sy­dä­men rau­haa ja mie­len ta­sa­pai­noa.