JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Punaisen Ristin vapaaehtoinen jakaa ylijäämäruokaa.

Punaisen Ristin vapaaehtoinen jakaa ylijäämäruokaa.

Miika Norro / SPR

Uutiset
Uusikaupunki
16.8.2022 16.08

Uudes­sa­kau­pun­gissa alkaa koulujen ylijäämäruoan jakaminen – Mukaan tarvitaan uusia vapaaehtoisia

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa al­kaa syys­kuus­sa kou­lu­jen yli­jää­mä­ruo­an ja­ka­mi­nen, joka to­teu­te­taan va­paa­eh­tois­voi­min. Toi­min­taa koor­di­noi SPR Uu­den­kau­pun­gin osas­to yh­teis­työs­sä A-Kil­lan, Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nan ja Via Dia-yh­dis­tyk­sen kans­sa. Mu­kaan et­si­tään uu­sia va­paa­eh­toi­sia, jot­ka pe­reh­dy­te­tään teh­tä­vään.

Suo­mes­sa pää­tyy syö­tä­väk­si kel­paa­vaa ruo­kaa hä­vik­kiin vuo­sit­tain sa­to­jen mil­joo­nien ki­lo­jen ver­ran. Suu­rin osa hä­vi­kis­tä syn­tyy ko­ti­ta­louk­sis­sa, mut­ta myös ra­vit­se­mis­pal­ve­lui­den osuus hä­vi­kis­tä on mer­kit­tä­vä. Tämä on kes­tä­mä­tön­tä sekä ko­ho­a­van ruo­an­hin­nan et­tä ym­pä­ris­tön kan­nal­ta. 

Uu­den­kau­pun­gin ruo­ka­pal­ve­luis­sa ruo­ka­hä­vik­kiä mi­ni­moi­daan seu­raa­mal­la ruo­kien me­nek­kiä ja suun­nit­te­le­mal­la ruo­ka­lis­taa ke­rä­tyn tie­don poh­jal­ta.

– Tar­kas­ta las­ke­mi­ses­ta huo­li­mat­ta hä­vik­kiä jää sil­ti ai­na jon­kin ver­ran, kos­ka kos­kaan ei voi­da en­na­koi­da täy­sin tar­kas­ti esi­mer­kik­si sai­raus­pois­sa­o­lois­ta tai muis­ta syis­tä joh­tu­via päi­vit­täi­siä vaih­te­lui­ta ruo­an me­ne­kis­sä, ker­too Uu­den­kau­pun­gin ruo­ka­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Hel­vi Hy­ryn­sal­mi.

Hy­ryn­sal­mi ker­too, et­tä kou­lu­jen ruo­ka ha­lu­taan nyt hyö­dyn­tää ko­ko­naan ja­ka­mal­la yli­jää­mä kou­lu­lou­na­sa­jan pää­tyt­tyä.  

Ruo­ka­ja­ke­luun tar­vi­taan mu­kaan uu­sia va­paa­eh­toi­sia, jot­ta toi­min­ta saa­daan mu­ka­vas­ti käyn­tiin. – Ruo­an­ja­ko on help­po tapa aut­taa. Yk­si ruo­ka­ja­ko­vuo­ro kes­tää yleen­sä noin tun­nin ja va­paa­eh­tois­teh­tä­väs­sä ei vaa­di­ta eri­kois­tai­to­ja, pit­kää pe­reh­dy­tys­tä tai si­tou­tu­mis­ta. Mu­kaan voi tul­la sään­nöl­li­ses­ti tai te­ke­mään yh­den vuo­ron sil­loin täl­löin. Toi­min­taa or­ga­ni­soi aluk­si SPR, ker­too Var­si­nais-Suo­men pii­rin ruo­ka-avun pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Mii­ka Nor­ro

Vii­me ke­vää­nä käyn­nis­tet­tiin Rai­si­os­sa vas­taa­van kou­lu­jen yli­jää­mä­ruo­an ja­ke­lu, ja mu­kaan läh­ti heti rei­lut nel­jä­kym­men­tä uut­ta va­paa­eh­tois­ta. Nor­ro ker­too, et­tä Rai­si­os­sa pa­lau­te va­paa­eh­toi­sil­ta on ol­lut to­del­la po­si­tii­vis­ta ja toi­min­ta on ko­et­tu mer­ki­tyk­sel­li­sek­si.

– Mu­kaan kan­nat­taa läh­teä ko­kei­le­maan, hän kan­nus­taa.

Ruo­an­ja­on va­paa­eh­tois­teh­tä­vis­tä kiin­nos­tu­nei­ta kut­su­taan pe­reh­dy­tys­ti­lai­suu­teen yh­te­näis­kou­lun väis­tö­pa­ra­kin (Poh­jois­tul­li­tie 3, Uu­si­kau­pun­ki) ruo­ka­sa­liin 30.8. klo 17.

Ti­lai­suu­des­sa ker­ro­taan tar­kem­min, mis­tä va­paa­eh­tois­teh­tä­väs­sä on kyse ja mi­ten ruo­ka­ja­ke­lu to­teu­te­taan. Tä­män li­säk­si ti­lai­suu­des­sa on mah­dol­lis­ta va­ra­ta ruo­an­ja­ko­vuo­ro­ja syk­syl­le.

Osal­lis­tu­mi­nen pe­reh­dy­tyk­seen ei kui­ten­kaan vel­voi­ta osal­lis­tu­maan ruo­ka­ja­ke­luun. Va­paa­eh­toi­sek­si voi myös il­moit­tau­tua, vaik­ka ei pe­reh­dy­tyk­seen pää­si­si­kään.

Ti­lai­suu­des­sa on kah­vi­tar­joi­lu, jon­ka vuok­si osal­lis­tu­jia pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan Mii­ka Nor­rol­le 040 489 5754 tai mii­ka.nor­ro@redc­ross.fi vii­meis­tään 24.8.