JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
18.11.2020 15.05

Ukiin uudentyyppinen skeittipuisto

Tei­ja Uit­to

Las­ten leik­ki­paik­ka, Lei­jo­na­puis­to, Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa saa en­si ke­sä­nä vie­reen­sä uu­den nuor­ten har­ras­tus­pai­kan. Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Kau­pun­gin­lah­den ran­nal­le uu­den­tyyp­pis­tä skeit­ti­puis­toa.

– Alu­eel­le ra­ken­ne­taan pumpt­rack-rata ja sen kes­kel­le be­to­ni­nen skeit­ti­park­ki. Tä­män­tyyp­pi­nen in­teg­roi­tu rat­kai­su mah­dol­lis­taa har­ras­ta­mi­sen mo­nel­la vä­li­neel­lä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ju­ha­na Koi­vis­to ker­too.

Hank­keen to­teut­taa Trail it Oy, joka on eri­kois­tu­nut lii­kun­ta­paik­ka­har­ras­ta­mi­seen. Yh­ti­ön taus­tal­la on nel­jä in­to­hi­mois­ta pyö­räi­li­jää. Yri­tys on suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut usei­ta skeit­ti­park­ki-, pumpt­rack- ja bi­ke­park-rat­kai­su­ja eri puo­lil­le Suo­mea.

– Var­si­nais-Suo­mes­sa tämä on meil­le en­sim­mäi­nen koh­de. Uu­teen­kau­pun­kiin ra­ken­ne­taan skeit­ti­puis­to, joka on sa­man­tyyp­pi­nen kuin mitä olem­me to­teut­ta­neet Ku­rik­kaan, Jout­saan ja Piek­sä­mä­el­le.

.

Skeit­ti­puis­toa voi­vat käyt­tää skeit­taa­jat, scoot­taa­jat eli pot­ku­lau­tai­li­jat, pyö­räi­li­jät ja rul­la­luis­te­li­jat. Koi­vis­to ker­too, et­tä juu­ri täs­tä syys­tä rat­kai­su on saa­nut kii­tos­ta.

– Ku­ri­kas­ta saim­me pa­lau­tet­ta, et­tä tämä on ol­lut hei­dän kaik­kien ai­ko­jen pa­ras lii­kun­ta­paik­ka­si­joi­tuk­sen­sa. Kun skeit­ti­puis­tos­sa voi teh­dä mo­nen­lais­ta, nuo­ret ko­koon­tu­vat sa­maan paik­kaan, ei­kä hei­dän tar­vit­se miet­tiä, mi­hin ka­ve­ri me­nee. Puis­to tuo nuo­ril­le uu­sia ka­ve­rei­ta.

Pumpt­rack mah­dol­lis­taa har­ras­ta­mi­sen aloit­te­li­joil­le ja kun tai­dot ko­he­ne­vat, voi siir­tyä skeit­ti­par­kil­le.

– Pumpt­rac­kil­la voi liik­kua kak­si­vuo­ti­aas­ta ylös­päin, Koi­vis­to ker­too omien tut­ta­vien­sa ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la.

Trail it käyt­tää maas­to­töis­sä pai­kal­lis­ta yri­tys­tä, Mai­se­ma­ra­ken­nus Vii­ta­nen Oy:tä. Näin työl­lis­te­tään myös pai­kal­li­sia osaa­jia.

Skeit­ti­puis­ton poh­ja­työt teh­dään syk­syl­lä, jot­ta maa saa pai­nua tal­ven ai­ka­na. Ke­vääl­lä al­kaa var­si­nai­nen ra­ken­ta­mi­nen.

Urak­ka­so­pi­muk­sen mu­kaan skeit­ti­puis­ton pi­täi­si val­mis­tua hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä. Koi­vis­to ker­too, et­tä he pyr­ki­vät saa­maan puis­ton kui­ten­kin jo ai­em­min ke­säl­lä val­miik­si, jot­ta nuo­ret pää­si­si­vät liik­ku­maan.

Ra­ken­ta­mi­sen ko­ko­nais­bud­jet­ti on 350 000 eu­roa. Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki on saa­nut hank­keel­le val­ti­o­na­vus­tus­ta 101 000 eu­roa.

Skeit­ti­par­kin ra­ken­ta­mi­nen läh­ti liik­keel­le nuor­ten vii­me vuon­na te­ke­mäs­tä aloit­tees­ta. Nuo­ret ke­rä­si­vät ad­res­siin yli 400 ni­meä skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen puo­les­ta ja ad­res­si luo­vu­tet­tiin kau­pun­gin­joh­dol­le.