JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uudessakaupungissa on varauduttu suunnitelmavuosina liikekeskustan elävöittämiseen 1,3 miljoonalla eurolla.

Uudessakaupungissa on varauduttu suunnitelmavuosina liikekeskustan elävöittämiseen 1,3 miljoonalla eurolla.

Teija Uitto

Uutiset
Uusikaupunki
13.11.2020 8.30

Uki investoi isosti tulevina vuosina - Kertapoistot painavat talousarvion miinukselle

Jen­ni Ky­län­pää

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi maa­nan­tai­na muu­ta­min muu­tok­sin en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on ja suun­ni­tel­ma­vuo­sien 2021–2023 ta­lous­suun­ni­tel­man.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jaa­na Rei­jon­saa­ri-Kors­man (sd.) on tyy­ty­väi­nen ta­lou­sar­vi­oon ja myös ta­lous­työ­ryh­män te­ke­mään etu­kä­teis­työ­hön.

– Täl­lai­ses­sa epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa pi­tää ol­la tä­hän ta­lou­sar­vi­oon tyy­ty­väi­nen.

Uu­den­kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja An­ne Ta­ka­la to­te­aa, et­tä asi­at voi­si­vat ol­la kau­pun­gil­la huo­nom­min­kin. Ko­ro­na-ai­ka ja sen kes­to tuo kun­nil­le epä­var­muut­ta. Myös so­si­aa­li­pal­ve­lui­den li­sään­ty­nyt tar­ve tuo pai­nei­ta.

– Eri­tyi­ses­ti las­ten pa­hoin­voin­ti on tul­lut esiin nyt ko­ro­na-ai­ka­na li­sään­ty­nee­nä so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen tar­pee­na, Ta­ka­la ker­too.

– Eri­kois­sai­raan­hoi­to on myös iso ky­sy­mys­merk­ki. Tu­lee­ko iso las­ku, kun ko­ro­na on siir­tä­nyt hoi­to­ja.

Val­tuus­tol­le esi­tet­tä­vän ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen ti­li­kau­den tu­los on mii­nuk­sel­la noin kak­si mil­joo­naa eu­roa. Il­man lii­ke­lai­tok­sia tu­los on mii­nuk­sel­la noin 2,3 mil­joo­naa eu­roa.

Kau­pun­gin ta­lout­ta ra­sit­ta­vat en­si vuon­na Vii­kais­ten kou­lun sekä Po­hi­tul­lin keit­ti­ön ja ruo­ka­lan pur­ka­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat 2,5 mil­joo­nan eu­ron ker­ta­pois­tot. Il­man pois­to­ja ti­li­kau­si oli­si en­si vuon­na noin 0,5 mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­nen.

Suun­ni­tel­ma­vuo­si­na 2022–2023 ta­lous on toi­min­nal­li­ses­ti ta­sa­pai­nos­sa, mut­ta isot hank­keet tuo­vat pai­net­ta.

Myös kau­pun­gin ja lii­ke­lai­tos­ten lai­na­mää­rä kas­vaa en­si vuon­na 3,6 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Vuo­teen 2023 men­nes­sä lai­na­mää­rä kas­vaa yli 20 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Uu­del­la­kau­pun­gil­la on edes­sä iso­jen in­ves­toin­tien vuo­det. Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sen on suun­ni­tel­tu al­ka­van en­si ke­sä­nä. Si­hyn li­säk­si kau­pun­gil­la on edes­sään pal­jon mui­ta­kin iso­ja in­ves­toin­te­ja.

Tu­le­van si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen kou­lu­kes­kus ra­ken­ne­taan le­a­sing­ra­hoi­tuk­sel­la. Sik­si sen osuus, 35 mil­joo­naa eu­roa, ei ole mu­ka­na in­ves­toin­ti­po­tis­sa.

Koko suun­ni­tel­ma­kau­del­la 2021–2023 in­ves­toin­tei­hin on va­rat­tu 21,8 mil­joo­naa eu­roa si­hyn mo­ni­toi­mi­hal­lin ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­seen, sekä 750 000 eu­roa käyt­tä­jä­han­kin­toi­hin.

Suun­ni­tel­ma­kau­del­la Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on va­rat­tu ra­haa myös muun mu­as­sa lii­ke­kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­seen kaik­ki­aan 1,3 mil­joo­naa eu­roa.

– Kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­nen on to­del­la tär­ke­ää. Kau­pun­gis­sa pi­tää ol­la kes­kus­ta, jos­sa asuk­kaat viih­ty­vät, mai­nit­see An­ne Ta­ka­la.

Ra­haa on va­rat­tu myös A-sai­raa­laan eli uu­teen ter­veys­kes­kuk­seen rei­lu mil­joo­naa eu­roa ja Ka­lan­nin Män­näis­ten kou­lun pe­rus­kor­jauk­seen 650 000 eu­roa.

– Ka­lan­nin kou­lu­jen ti­lan­ne on vie­lä avoin­na, mut­ta bud­je­tis­sa on va­rau­dut­tu mah­dol­li­seen kor­jaus­tar­pee­seen, Jaa­na Rei­jon­saa­ri-Kors­man sa­noo.

Uu­si­kau­pun­ki ai­koo vä­hen­tää toi­mi­ti­lo­jaan noin vii­del­lä pro­sen­til­la suun­ni­tel­ma­kau­den ai­ka­na.

– Uu­det työ­ta­vat ovat mah­dol­lis­ta­neet tä­män, An­ne Ta­ka­la sa­noo ja viit­taa ko­ro­nan myö­tä li­sään­ty­nee­seen etä­työ­hön.

Kau­pun­gis­sa ve­ro­tu­lo­jen odo­te­taan kas­va­van en­si vuon­na noin 2,2 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ve­ro­tu­lo­jen ko­ko­nais­mää­rä oli­si ar­vi­on mu­kaan 67,4 mil­joo­naa eu­roa. Ve­rop­ro­sen­tit py­sy­vät kau­pun­gis­sa en­si vuon­na ny­kyi­sel­lään.

Uu­den­kau­pun­gin val­ti­o­no­suuk­sien ko­ko­nais­mää­rä on nou­se­mas­sa ar­vi­ol­ta 0,4 mil­joo­naa eu­roa, vaik­ka var­si­nai­set val­ti­o­no­suu­det ei­vät kas­va. Val­ti­o­no­suu­det ovat yh­teen­sä 30,4 mil­joo­naa eu­roa ja sii­tä 7,4 mil­joo­naa eu­roa tu­lee ve­ro­muu­tos­ten kom­pen­saa­ti­os­ta.

Vä­es­tön­ke­hi­tys ei ole Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ol­lut toi­vo­tun­lais­ta sit­ten vuo­den 2017 au­to­teh­taan jät­ti­rek­ry­toin­tien jäl­keen. Au­to­teh­taan tä­män het­ki­nen pa­rem­pi ti­lan­ne tuo taas kau­pun­gin vä­es­tön­ke­hi­tyk­sel­le toi­voa. Syn­ty­vyys on läh­te­nyt tänä vuon­na Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa nou­suun.

Fak­ta

Tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti: 20,75

Lai­naa / asu­kas (kau­pun­ki + lii­ke­lai­tok­set): 3005 eu­roa

Net­toin­ves­toin­nit (kau­pun­ki + lii­ke­lai­tok­set): 18,5 mil­joo­naa eu­roa

Ti­li­kau­den ali­jää­mä (kau­pun­ki): -2,3 mil­joo­naa

Ti­li­kau­den ali­jää­mä (kau­pun­ki + lii­ke­lai­tok­set): -2 mil­joo­naa

Vuo­si­ka­te: 8,3 mil­joo­naa eu­roa