JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
25.11.2021 12.58

Ugissa puhelin­haas­tattelu kaupun­ki­lai­sille robotin avulla

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki to­teut­taa ro­bo­tii­kan avul­la pu­he­lin­haas­tat­te­lun, jon­ka ta­voit­tee­na on osal­lis­taa kau­pun­ki­lai­sia Uu­den­kau­pun­gin tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen. Ky­se­lyn vas­tauk­sia käy­te­tään apu­na kau­pun­gin stra­te­gi­an päi­vi­tyk­ses­sä.

Pu­he­lin­haas­tat­te­lul­la ha­lu­taan ta­voit­taa tu­han­sia uu­si­kau­pun­ki­lai­sia

Kau­pun­gin­joh­ta­ja At­so Vai­ni­on ää­nel­lä to­teu­tet­ta­vien pu­he­lu­jen avul­la Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki ha­lu­aa kuul­la tu­han­sia kau­pun­ki­lai­sia.

– Kau­pun­ki­lais­ten nä­ke­myk­set ovat erit­täin tär­ke­äs­sä roo­lis­sa kau­pun­gin stra­te­gi­an päi­vi­tyk­ses­sä. Ro­bo­tii­kan avul­la to­teu­te­tut pu­he­lin­haas­tat­te­lut tar­jo­a­vat meil­le uu­den­lai­sen ja te­hok­kaan kei­non saa­da mah­dol­li­sim­man mo­nen kau­pun­ki­lai­sen ää­ni kuu­lu­viin, Vai­nio to­te­aa.

Käy­tän­nös­sä ro­bot­ti soit­taa yli 18-vuo­ti­ail­le kau­pun­ki­lai­sil­le, joi­den pu­he­lin­nu­me­rot ovat sel­vi­tys­het­kel­lä saa­ta­vis­sa Pro­fin­der -tie­to­kan­nas­ta. Tie­to­kan­nas­ta saa­daan yh­teen­sä ar­vi­ol­ta 7500 pu­he­lin­nu­me­roa, joi­hin ro­bot­ti-At­so ot­taa yh­teyt­tä jou­lu­kuun ai­ka­na.

Haas­tat­te­luun vas­taa­mi­nen vie ai­kaa muu­ta­man mi­nuu­tin. Mi­kä­li pu­he­lu sat­tuu huo­noon ajan­koh­taan, ro­bot­tia voi pyy­tää soit­ta­maan myö­hem­min uu­des­taan.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan esit­tä­miin ky­sy­myk­siin vas­taa­mi­nen ta­pah­tuu heti pu­he­lun alus­sa saa­tu­jen oh­jei­den mu­kaan joko nu­me­ro­näp­päin­tä pai­na­mal­la tai suul­li­ses­ti vas­taa­mal­la. Jos jo­kin ky­sy­mys pää­see li­vah­ta­maan ohi kor­vien, voi ro­bot­ti esit­tää sen pyyn­nös­tä uu­del­leen.

Haas­tat­te­luis­sa saa­tu­jen tie­to­jen jäl­ki­kä­sit­te­ly ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­sen au­to­maa­ti­on avul­la. Tie­to­ko­ne ym­mär­tää suo­men kiel­tä hy­vin, mut­ta vah­vaa mur­ret­ta si­säl­tä­viä vas­tauk­sia kan­nat­taa vält­tää. Uu­den­kau­pun­gin pu­he­lin­ro­bot­ti hal­lit­see vain suo­men kie­len. Vie­rai­ta kie­liä pu­hu­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le tul­laan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tar­jo­a­maan mah­dol­li­suus mie­li­pi­tei­den esit­tä­mi­seen eng­lan­nin­kie­li­sen verk­ko­ky­se­lyn vä­li­tyk­sel­lä.

Pu­he­lin­bot­ti-pro­jek­ti on osa Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ra­hoit­ta­maa Hel­mi-han­ket­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kun­tien di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta ja kun­ta­lais­ten osal­li­suut­ta pää­tök­sen­te­koon.

Jut­tuun kor­jat­tu pu­he­lui­den ai­ka­tau­lu.