JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ugin poliisiasemasta tulee huhtikuun alussa yleispoliisiasema. Aseman poliiseilla on jatkossa sekä valvonnan että rikostorjunnan töitä.

Ugin poliisiasemasta tulee huhtikuun alussa yleispoliisiasema. Aseman poliiseilla on jatkossa sekä valvonnan että rikostorjunnan töitä.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
Uusikaupunki
24.3.2023 12.36

Ugin polii­si­a­se­masta yleis­po­lii­si­asema

Pai­kal­lis­po­lii­si­a­se­mien uu­dis­tus­työ Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­la on eden­nyt. Muun mu­as­sa Uu­den­kau­pun­gin po­lii­si­a­se­mas­ta tu­lee huh­ti­kuun alus­sa yleis­po­lii­si­a­se­ma.

– Huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en näil­lä uu­dis­tuk­ses­sa mu­ka­na ole­val­la kuu­del­la po­lii­si­a­se­mal­la kaik­ki po­lii­sit te­ke­vät sekä val­von­nan et­tä ri­kos­tor­jun­nan töi­tä – kun tä­hän men­nes­sä osa po­lii­seis­ta on ol­lut kent­tä­par­ti­ois­sa ja osa tut­kin­nas­sa, vas­taa val­von­ta- ja hä­ly­tys­toi­min­ta­sek­to­rin joh­ta­ja, yli­ko­mi­sa­rio Step­han Sundq­vist Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Uu­dis­tuk­sen pe­rus­läh­tö­koh­ta­na on ol­lut pa­ran­taa alu­ei­den val­von­taa.

– Ak­tii­vi­nen val­von­ta ja hä­ly­tys­toi­min­ta tur­va­taan re­sur­soin­nil­la. Li­säk­si muu­tok­set mah­dol­lis­ta­vat ai­em­paa pa­rem­min en­nal­ta es­tä­vän val­von­nan, Sundq­vist sa­noo.

Val­von­ta­työn li­sää­mi­nen on mah­dol­lis­ta sik­si, et­tä kaik­kein vaa­ti­vim­pien ri­ko­sa­si­oi­den esi­tut­kin­ta siir­re­tään isom­pien po­lii­si­a­se­mien hoi­det­ta­vak­si. Sa­mal­la osa ri­kos­tor­jun­nan hen­ki­lös­töä siir­tyy isom­mil­le po­lii­si­a­se­mil­le.

– Hen­ki­lös­tö­mää­rä pie­nem­mil­lä po­lii­si­a­se­mil­la siis hie­man pie­ne­nee, mut­ta jäl­jel­le jää­vä hen­ki­lös­tö pys­tyy pa­rem­min käyt­tä­mään työ­ai­kaan­sa val­von­taan eli nä­ky­mään siel­lä, mis­sä kan­sa­lai­set­kin ovat, Sundq­vist täh­den­tää.

Tär­kein­tä Sundq­vis­tin mu­kaan uu­dis­tuk­ses­sa on se, et­tä kul­loin­kin val­lit­se­van ti­lan­teen mu­kaan po­lii­sil­la on mah­dol­li­suus jous­taa eli vaih­del­la pai­no­tuk­sia val­von­ta­työn, hä­ly­tys­teh­tä­vien ja ri­kos­tor­jun­nan töi­den vä­lil­lä.

Vaik­ka osa ri­ko­sa­si­ois­ta siir­tyy hoi­det­ta­vak­si yleis­po­lii­si­a­se­moil­ta kau­em­mak­si, alu­een asuk­kaat kui­ten­kin voi­vat jat­kos­sa­kin asi­oi­da lä­hi­po­lii­si­a­se­mal­la.

– Läh­tö­koh­tai­ses­ti näis­sä ta­pauk­sis­sa esi­mer­kik­si kuu­lus­te­lut py­ri­tään ai­na hoi­ta­maan asi­ak­kaan ko­tia lä­him­mäl­lä po­lii­si­a­se­mal­la, Sundq­vist ker­too.

Yleis­po­lii­si­a­se­mien suun­ni­tel­tua toi­min­ta­mal­lia tes­ta­taan ko­kei­lu­jak­so­na vuo­den 2024 lop­puun, min­kä jäl­keen po­lii­si­lai­tos ar­vi­oi ja päät­tää toi­min­nan jat­kos­ta.

Näköislehdet

Kysely