JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.9.2023 15.35

Ugin ja Vehmaan eläinlääkärien sulkeminen sinetöidään

Saa­ra Huo­vi­nen

Uu­den­kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon lau­ta­kun­ta eh­dot­taa seu­tu­yk­si­kön so­pi­mus­kun­nil­le so­pi­muk­sen päi­vit­tä­mis­tä toi­mi­pis­te­ver­kos­ton osal­ta vas­taa­maan voi­mas­sa ole­vaa käy­tän­töä.

Veh­maal­la eläin­lää­kin­to­huol­lon toi­mi­pis­te ei ole pal­vel­lut asi­ak­kai­ta eläin­lää­kä­rin elä­köi­ty­mi­sen jäl­keen ke­vääl­lä 2022. Uu­den­kau­pun­gin vas­taa­not­to­ti­la ir­ti­sa­not­tiin vuo­si sit­ten ti­laan liit­ty­vien on­gel­mien vuok­si.

Kun­nal­lis­ta pie­ne­läin­vas­taa­not­to­toi­min­taa jat­ke­taan tois­tai­sek­si vain Lai­ti­lan ja My­nä­mä­en vas­taa­no­toil­la.

Lau­ta­kun­ta pyy­si so­pi­mus­kun­nil­ta lau­sun­toa kos­kien toi­mi­pis­tei­den si­jain­tia ja Veh­maan ja Uu­den­kau­pun­gin eläin­lää­kä­rin vas­taa­not­to­jen sul­ke­mis­ta. Muil­ta kun­nil­ta pait­si Kus­ta­vil­ta ja Tai­vas­sa­lol­ta on saa­tu vas­taus lau­sun­toon. Kaik­ki saa­dut lau­sun­not puol­ta­vat ky­sees­sä ole­vien toi­mi­pis­tei­den lak­kaut­ta­mis­ta.

Lau­ta­kun­ta eh­dot­taa so­pi­muk­sen päi­vit­tä­mis­tä asi­an­mu­kai­sek­si myös muil­ta osin. So­pi­mus kun­tien vä­lil­lä on teh­ty vuon­na 2009, ja se on mo­nil­ta osin van­hen­tu­nut ja vir­heel­li­nen. Muun mu­as­sa so­pi­muk­ses­sa lu­e­tel­lut la­ki­sää­tei­set teh­tä­vät ei­vät ole enää ajan ta­sal­la, lau­ta­kun­nan jä­sen­ten aset­ta­mi­nen on il­mais­tu epä­sel­väs­ti ja sii­nä on vir­heel­li­siä ta­ho­ja ja so­pi­muk­ses­sa on laa­jo­ja teks­ti­o­sia, jot­ka liit­ty­vät yk­si­kön toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen.

Seu­tu­yk­si­kön jä­sen­kun­tia ovat Uu­den­kau­pun­gin li­säk­si Kus­ta­vi, Lai­ti­la, Mas­ku, My­nä­mä­ki, Nou­si­ai­nen, Tai­vas­sa­lo, Veh­maa ja Py­hä­ran­ta.