JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Teija Isotupa (oik.) ojensi palkinnon Elina Risuselle coworking- ja etätyötila Messissä.

Teija Isotupa (oik.) ojensi palkinnon Elina Risuselle coworking- ja etätyötila Messissä.

Uutiset
Uusikaupunki
28.10.2021 16.39

Ugin coworking-tila on nimeltään Messi

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on avau­tu­nut Vak­ka-Suo­men en­sim­mäi­nen yh­tei­söl­li­nen co­wor­king- ja etä­työ­ti­la. Tila si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la to­rin lai­das­sa Krä­kin ta­los­sa Kou­lu­ka­tu 7:ssä.

Ke­sä­mök­ki­kau­den vuok­si tila avau­tui jo ke­sä­kuus­sa. Ti­laa ke­hit­tä­mään va­lit­tu pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jaa­na Suk­si aloit­ti elo­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Co­wor­king-ti­lal­le läh­det­tiin kek­si­mään ni­meä ni­mi­kil­pai­lun avul­la. Ää­nes­tä­jiä oli lä­hes 100 ja ni­mieh­do­tuk­sia tuli 50.

Nel­jä hen­ki­löä eh­dot­ti sa­maa Mes­si-ni­meä, joka tuli va­li­tuk­si. Nel­jän eh­dot­ta­jan jou­kos­ta voit­ta­jak­si ar­vot­tiin Eli­na Ri­su­nen..

Etä­työ­ti­laa usein käyt­tä­vät saa­vat ha­lu­tes­saan oman avai­men ja he voi­vat työs­ken­nel­lä ti­las­sa au­ki­o­lo­a­jan ul­ko­puo­lel­la. Näi­tä käyt­tä­jiä on Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa jo kah­dek­san. Li­säk­si etä­työ­ti­laa käyt­tää vaih­te­le­vas­ti täl­lä het­kel­lä noin 15 hen­keä.

Ko­kous­ti­lo­ja, eli kah­vi­o­ta ja neu­vot­te­lu­ti­lo­ja, on käyt­tä­nyt 20 eri or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

Etä­työ­ti­la on avoin kai­kil­le etä­työ­ti­laa tar­vit­se­vil­le, niin yri­tyk­sien työn­te­ki­jöil­le kuin yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta suun­nit­te­le­vil­le mis­tä päin Suo­mea tai maa­il­maa ta­han­sa. Ti­las­sa on päi­vys­tys ar­ki­sin klo 9–15.

Co­wor­king-ti­las­sa on 11 er­go­no­mis­ta työs­ken­te­ly­pis­tet­tä, wifi, kah­vi­la­ti­la, pu­he­lin­kop­pi sekä neu­vot­te­lu­ti­lat. Käyt­tö on mak­su­ton­ta ti­laa ke­hit­tä­vän Ukin Sol­mu-hank­keen ajan lo­ka­kuu­hun 2022.

Han­ket­ta ra­hoit­taa Var­si­nais-Suo­men liit­to ja Uu­si­kau­pun­ki, Uki­po­lis toi­mii to­teut­ta­ja­na.