JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.3.2021 16.35

Taloyhtiöt mukaan energi­a­mur­rokseen

Ta­lo­yh­ti­öt voi­vat sääs­tää mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia ja vä­hen­tää asu­mi­sen il­mas­to­pääs­tö­jä ener­gi­a­te­hok­kuus­toi­mil­la. Ta­lo­yh­ti­öi­den ener­gi­a­ky­sy­myk­siin pa­neu­du­taan ke­vään ai­ka­na in­fo­we­bi­naa­rien, vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­lien ja neu­von­nan kaut­ta.

Noin 2,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta asuu ta­lo­yh­ti­öis­sä. Asuin­ne­li­öi­den läm­mit­tä­mi­seen ja vii­len­tä­mi­seen sekä ko­din säh­kön­ku­lu­tuk­sen muo­dos­ta­mat ko­ko­nais­pääs­töt muo­dos­ta­vat noin 30 pro­sent­tia yk­si­lön hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä. Mah­dol­li­suuk­sia asu­mi­sen pääs­tö­jen pie­nen­tä­mi­seen on mo­nia riip­pu­en niin asuin­muo­dos­ta kuin -paik­ka­kun­nas­ta sekä ta­lo­yh­ti­ön va­lin­nois­ta.

– On­nis­tu­es­saan ener­gi­a­te­hok­kuus­toi­met voi­vat pa­ran­taa asu­mis­mu­ka­vuut­ta, mut­ta nä­ky­vät myös osak­kai­den kuk­ka­ros­sa sääs­tö­nä. Tämä edel­lyt­tää sitä, et­tä ta­lo­yh­ti­öis­sä hank­keet val­mis­tel­laan huo­lel­li­ses­ti. Ha­lu­am­me ol­la kam­pan­jas­sa mu­ka­na tuo­mas­sa ja ja­ka­mas­sa tie­toa ta­lo­yh­ti­öi­den ener­gi­a­te­hok­kuu­den edis­tä­mi­sek­si, ker­too Kiin­teis­tö­liit­to Var­si­nais-Suo­men toi­min­nan­joh­ta­ja Juu­so Kal­lio.

Ke­vään we­bi­naa­reis­sa, vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­leis­sa sekä ta­lo­yh­ti­ö­foo­ru­meil­la kes­ki­ty­tään ta­lo­yh­ti­öi­den ener­gi­a­te­hok­kuu­teen sekä oman ener­gi­an tuo­tan­toon ja käyt­töön.

Osa­na kam­pan­jaa ta­lo­yh­ti­öi­tä kan­nus­te­taan ke­vy­en ener­gi­a­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mi­seen ja ta­lo­yh­ti­ö­foo­ru­mi­toi­min­taan läh­te­mi­seen. Ta­lo­yh­ti­ön ener­gi­a­tar­kas­tus on ma­ta­lan kyn­nyk­sen sel­vi­tys, joka kar­toit­taa ta­lo­yh­ti­ön ener­gi­an­sääs­tö­mah­dol­li­suuk­sia.

– Ta­lo­yh­ti­ön ener­gi­a­tar­kas­tus on ke­vyt ja edul­li­nen sel­vi­tys, joka pe­rus­tuu LVI-asi­an­tun­ti­jan kiin­teis­töl­lä suo­rit­ta­maan kiin­teis­tö­kier­rok­seen, mit­tauk­siin ja toi­min­ta­ko­kei­siin sekä ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ana­ly­soin­tiin. Mikä pa­ras­ta, ta­lo­yh­tiö saa ra­por­tin teh­dyis­tä ha­vain­nois­ta sekä eh­do­tuk­sia jat­ko­toi­men­pi­teis­tä. Tar­kas­tuk­sen voi ti­la­ta pal­ve­lua tar­jo­a­val­ta yri­tyk­sel­tä, ker­too Var­si­nais-Suo­men ener­gi­a­neu­vo­ja Lii­sa Har­ju­la Va­lo­ni­as­ta.

Mo­ti­van ja alu­eel­li­sen ener­gi­a­neu­von­nan käyn­nis­tä­män ta­lo­yh­ti­ö­foo­ru­mi­toi­min­nan ta­voit­tee­na on aut­taa ta­lo­yh­ti­ö­hal­li­tus­ten jä­se­niä ver­kos­toi­tu­maan, ver­tai­sop­pi­maan ja löy­tä­mään yh­des­sä vas­tauk­sia ener­gia-asi­oi­hin ja asu­mi­seen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin.