JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
21.9.2023 13.38

Taivassalon nuorisotoimeen uusi työntekijä

Jen­ni Ky­län­pää

Tai­vas­sa­lon hy­vin­voin­ti- ja nuo­ri­so­toi­men mää­rä­ai­kai­sek­si tun­ti­työn­te­ki­jäk­si on va­lit­tu lä­hi­hoi­ta­ja Sal­la Sal­me­la 13.9.–31.12. Va­lin­nan teki vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­sel­lä hy­vin­voin­ti- ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­vas­taa­va Noo­ra Man­te­re.

Tai­vas­sa­lon hy­vin­voin­ti- ja nuo­ri­so­toi­mes­sa on vii­me ke­vääs­tä as­ti ol­lut täyt­tä­mät­tä nuo­ri­so-oh­jaa­jan osa-ai­kai­nen teh­tä­vä. Teh­tä­vä jä­tet­tiin ke­vääl­lä täyt­tä­mät­tä, kos­ka työ­teh­tä­vät saa­tiin tuol­loin ja­et­tua hen­ki­lös­tön kes­ken si­säi­sin jär­jes­te­lyin. Tänä syk­sy­nä nuo­ri­so­toi­mes­sa ta­pah­tui jäl­leen hen­ki­lös­tö­muu­tos, ja sik­si osa-ai­kai­sen nuo­ri­so-oh­jaa­jan teh­tä­vään piti pal­ka­ta hen­ki­lö, jot­ta nuo­ri­so­ti­la Pop­pa­ria voi­daan pi­tää avoin­na nel­jä­nä ar­ki-il­ta­na vii­kos­sa.

Nyt va­li­tun työn­te­ki­jän teh­tä­vään kuu­luu 5.–7. luok­ka­lais­ten nuo­ri­so­ti­la­vuo­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen kes­ki­viik­koi­sin (noin nel­jä tun­tia) sekä erik­seen so­vit­ta­es­sa työ­pa­ri­työs­ken­te­ly nuo­ri­so-oh­jaa­jan tai hy­vin­voin­ti- ja nuo­ri­so­pal­ve­lu­vas­taa­van kans­sa muis­sa nuo­ri­so­toi­men toi­min­nois­sa.