JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
30.1.2023 15.49

Suomen Tekniik­ka­palvelu Oy Timeka Finland Oy:n omistukseen

Kar­nel­lin ty­tä­ryh­tiö Ti­me­ka Fin­land Oy on 27. tam­mi­kuu­ta al­le­kir­joi­te­tul­la so­pi­muk­sel­la hank­ki­nut omis­tuk­seen­sa Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu Oy:n osa­ke­kan­nan. Ti­me­ka Fin­land Oy jat­kaa Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lun toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä Mul­ti­al­la ja kas­vaa sekä ny­kyis­ten et­tä uu­sien asi­ak­kai­den kans­sa.

Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lun ja Ti­me­kan lii­ke­toi­min­ta­mal­lit ovat sa­man­kal­tai­set, Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu kes­kit­tyy pien­sar­ja­val­mis­tuk­seen ja tar­jo­aa yh­del­tä luu­kul­ta kaik­kia ko­ne­pa­jan val­mis­tus­pal­ve­lui­ta, joi­ta vaa­ti­va te­ol­li­suu­den ko­neen­ra­ken­nus edel­lyt­tää.

Vah­vim­mil­laan Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu on sil­loin, kun asi­ak­kaan tar­ve vaa­tii use­am­pia val­mis­tus­vai­hei­ta kat­ta­en le­vy­työs­tön, ko­neis­tuk­sen, pin­ta­kä­sit­te­lyn ja asen­nus­ko­koon­pa­not. Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lun asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys on kor­kea. Tek­niik­ka­pal­ve­lun lii­ke­vaih­to oli vii­me vuon­na noin 4,1 mil­joo­naa eu­roa, ja yh­ti­ön kan­nat­ta­vuus oli hyvä. Yh­ti­ön toi­mi­ti­lat si­jait­se­vat Mul­ti­al­la, noin 60 ki­lo­met­riä Jy­väs­ky­läs­tä.

– Ti­me­ka on tar­kas­tel­lut yri­ty­sos­to­mah­dol­li­suuk­sia osa­na lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä vii­me vuo­si­na. Vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen, kun Kar­nel­lis­ta tuli Ti­me­kan omis­ta­ja nel­jä kuu­kaut­ta sit­ten, meil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta os­taa Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu. Omis­ta­jan tu­el­la Ti­me­ka läh­ti edis­tä­mään han­ket­ta, mis­sä näh­tiin pal­jon po­ten­ti­aa­lia. Tar­koi­tuk­se­nam­me on ke­hit­tää teh­tai­ta My­nä­mä­el­lä ja Mul­ti­al­la eril­li­si­nä yk­si­köi­nä. Mi­kä­li teh­tail­la on ti­la­päi­siä ka­pa­si­teet­ti­ra­joit­tei­ta, ko­ne­kan­to­jen sa­man­kal­tai­suu­des­ta joh­tu­en on mah­dol­lis­ta tar­jo­ta tu­kea toi­nen toi­sel­le.

– Yri­tys­kaup­pa muo­dos­taa suu­rem­man ko­ko­nai­suu­den mikä ta­voit­te­lee noin 15 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­toa vuon­na 2023 ja työl­lis­tää yh­teen­sä noin 80 työn­te­ki­jää. Yri­tys­kau­pan jäl­keen Ti­me­ka ot­taa mer­kit­tä­vän as­ke­leen seu­raa­vaan ko­ko­luok­kaan ja yri­tys­kaup­pa myös muo­dos­taa asi­a­kas­riip­pu­vuu­den nä­kö­kul­mas­ta ta­sa­pai­noi­sem­man ko­ko­nai­suu­den, Se­tä­lä jat­kaa.

– Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lu saa Ti­me­kas­ta hy­vän pit­kä­ai­kai­sen omis­ta­jan. Olen tii­mi­ni kans­sa ra­ken­ta­nut Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lua lä­hes 30 vuot­ta ja nyt on oi­kea ai­ka an­taa ka­pu­la seu­raa­val­le pit­kä­ai­kai­sel­le omis­ta­jal­le. Jat­kan työs­ken­te­lyä Mul­ti­an teh­taan­joh­ta­ja­na ja odo­tan in­nol­la yh­teis­työ­tä Mar­ko Se­tä­län ja Ti­me­kan mui­den työn­te­ki­jöi­den kans­sa, sa­noo Veli Tie­na­ho, Suo­men Tek­niik­ka­pal­ve­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja.