JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
10.6.2024 11.57

Sinileväriski huomattava Saaris­to­me­rellä

Laa­jo­jen si­ni­le­vä­ku­kin­to­jen ris­ki Suo­men lä­hei­sil­lä avo­me­ri­a­lu­eil­la jat­kuu kor­ke­a­na edel­lis­ten vuo­sien ta­paan, sil­lä me­ri­ve­den ra­vin­ne­ti­lan­ne on pit­käl­ti en­nal­laan. Si­ni­le­vä­laut­to­jen muo­dos­tu­mis­ris­ki on tänä ke­sä­nä suu­ri Itä­me­ren pää­al­taan poh­joi­so­sas­sa, Suo­men­lah­del­la, Saa­ris­to­me­rel­lä ja suu­res­sa osas­sa Sel­kä­mer­ta. Pe­rä­me­rel­lä ris­ki on edel­leen vä­häi­nen. Pin­ta­le­vä­laut­to­jen esiin­ty­mi­sen laa­juu­teen vai­kut­ta­vat ke­sän läm­pö- ja tuu­li­o­lo­suh­teet.

Itä­me­ren pää­al­taan sy­vän­teis­sä on edel­leen run­saas­ti fos­fo­ria. Eri ve­si­ker­ros­ten tal­vi­ai­kai­nen se­koit­tu­mi­nen tuo sy­vän ve­den ra­vin­teet pin­ta­ker­rok­seen. Pää­al­taal­ta siir­tyy ra­vin­tei­ta sy­vä­vir­taus­ten mu­ka­na usein myös itäi­sel­le Suo­men­lah­del­le, jos­sa ra­vin­ne­ri­kas sy­vä­ve­si se­koit­tuu tal­ven ai­ka­na pin­ta­ve­den kans­sa. Tal­ven jäl­keen va­lon li­sään­ty­es­sä kas­vip­lank­ton­le­vien kas­vu käyn­nis­tyy. Tätä kut­su­taan kas­vip­lank­to­nin ke­vät­ku­kin­nak­si, ja sen muo­dos­ta­vat pää­a­si­as­sa pii­le­vät ja pans­sa­ri­sii­ma­le­vät.

Ke­vät­ku­kin­nas­sa kas­vip­lank­to­nin mää­rä ve­des­sä on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na ke­sän si­ni­le­vä­ku­kin­toi­hin. Ke­vät­ku­kin­ta ei muo­dos­ta si­ni­le­vien ta­paan pin­ta­le­vä­laut­to­ja ei­kä sii­tä ole ter­veys­hait­taa. Ke­vät­ku­kin­nan ajan­koh­ta on ai­kais­tu­nut pa­ril­la vii­kol­la 2000-lu­vul­la. Ke­vät­ku­kin­ta päät­tyy, kun pii- ja pans­sa­ri­sii­ma­le­vien kas­vua ra­joit­ta­va typ­pi on ku­lu­nut lä­hes lop­puun.

Ke­säl­lä ve­den läm­pö kiih­dyt­tää si­ni­le­vien kas­vua. Run­saa­na­kaan esiin­ty­vä si­ni­le­vä ei vält­tä­mät­tä he­rä­tä huo­mi­o­ta, jos si­ni­le­vä­so­lut ovat se­koit­tu­nee­na pak­suun ve­si­ker­rok­seen. Laa­jo­jen, sa­tel­lii­teis­ta­kin ha­vait­ta­vien si­ni­le­vä­laut­to­jen muo­dos­tu­mi­nen avo­me­rel­le edel­lyt­tää pa­rin vii­kon suo­tui­sia kas­vuo­lo­suh­tei­ta – eli läm­min­tä ja au­rin­kois­ta sää­tä sekä riit­tä­väs­ti fos­fo­ria – ja sen pääl­le muu­ta­mien päi­vien vä­hä­tuu­lis­ta jak­soa.

Kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na avo­me­ri­a­lu­ei­den si­ni­le­vien alu­eel­li­nen esiin­ty­mis­ris­ki on py­sy­nyt pää­piir­teis­sään lä­hes en­nal­laan, mut­ta Sel­kä­me­rel­lä ris­ki on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti. Avo­me­rel­lä si­ni­le­vien esiin­ty­mi­seen vai­kut­ta­vat lä­hin­nä ke­sän sää­o­lot. Ran­ni­kol­la ja saa­ris­tos­sa pai­kal­li­nen si­ni­le­vä­ti­lan­ne voi vaih­del­la no­pe­am­min kuin avo­me­rel­lä. Itä­me­ren pää­al­taan ti­lan pa­ra­ne­mi­nen vä­hen­täi­si si­ni­le­vien mas­sa­e­siin­ty­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti laa­joil­la alu­eil­la.

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus tie­dot­taa tänä ke­sä­nä ylei­ses­tä si­ni­le­vä­ti­lan­tees­ta vii­koit­tain 20.6.–8.8. Tie­do­te jul­kais­taan tors­tai­sin kel­lo 13. Si­ni­le­vät voi­vat muo­dos­taa eri­lai­sia myrk­ky­jä ja muun mu­as­sa ihoa tai sil­miä är­syt­tä­viä ai­nei­ta. Run­sai­siin si­ni­le­vä­ku­kin­toi­hin on ai­na syy­tä suh­tau­tua va­ro­en. Kun­nat ja kau­pun­git seu­raa­vat ui­ma­ran­to­jen si­ni­le­vä­ti­lan­net­ta.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely